Home

Esimiehen vaitiolovelvollisuuden rikkominen

Vaitiolovelvollisuus - Wikipedi

Autojen lukitukset kehittyneet: Hätätilanteessa ikkunan rikkominen voi kannattaa. Timo Riistaniemi Tutkinnon suorittanut henkilö hallitsee alan esimiehen työtehtävät. Hän tuntee johtamansa työn, hallitsee alan ammattilaiselta vaadittavat työprosessit ja hänellä on henkilöstö- osaamista MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 INFRA ry:n ja Rakennusliitto ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS AJALLE 20.3.2014 29.2.2016 ISBN 978-952-269-117-0 ISBN 978-952-269-118-7 (pdf) Taitto:

Oikeudet ja velvollisuudet työssä - Työsuojel

 1. OVTES 2010 2011 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2010 2011 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja Osio A Yleinen osa Osio B Yleissivistävä
 2. en viranhaltijayhdistyksen päätöksen perusteella yhdistyksen toimeenpanemaan työtaistelutoimenpiteeseen. Toimiessaan järjestön päätöksen mukaisesti viranhaltijan ei katsota syyllistyvän sellaiseen olennaiseen rikkomukseen, jonka perusteella työnantajalta ei voisi edellyttää virkasuhteen jatkamista. Yhdistyksen päätöksin toimeenpannusta virkaehtosopimuslain vastaisesta työtaistelutoimenpiteestä vastuun kantaa viranhaltijoiden yhdistys. Työtaistelutoimenpiteeseen osallistu
 3. Obs! Detta val innebär att du inte ser regionalt innehåll och viktig information som gäller just din region.
 4. taopas yhteistoi

rikkominen. suomi-englanti sanakirja. rikkominen englanniksi. infraction. crack Tässä kohtaa kaavan rikkominen tuntui kuitenkin oikealta: nykypäivän Helsinki on monimuotoinen kaupunki, joten oli luontevaa tehdä Prisman tervetulotoivotuskin monimuotoiseksi, kertoo TBWA.. virkavelvollisuuden rikkominen: lievä rikos, loukkaus, rike, rikkominen, rikkomus, väärinkäytös. virkavelvollisuuden rikkominen. Hait useita sanoja sisältävällä fraasilla

Jos hoitohenkilökunta epäilee lapsen altistuvan vaaralle, henkilökunnan tulee tehdä ilmoitus sosiaalipalveluun, joka tekee asiasta selvityksen ja mahdollisen poliisi-ilmoituksen. Sama pätee silloin, kun ollaan tekemässä jonkinlaista selvitystä alaikäisen tarpeesta suojeluun. Hoitohenkilökunnalla on silloin velvollisuus antaa tietoja, joilla saattaa olla merkitystä selvityksen kannalta. Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 I SOVELTAMISALA JA VOIMASSAOLOAIKA 1 Sopimuksen ulottuvuus Tällä sopimuksella määrätään Suomen Hiusyrittäjät ry:n jäsenliikkeiden palveluksessa olevien parturien,

Suomessa 260 ihmistä kuollut koronavirukseen, 65 uutta tartuntaa – vahvistettuja tartuntoja yhteensä jo yli 5700 42 Työnantajan pitää tarjota uutta lisätyötä ensisijaisesti osaaikaiselle viranhaltijalle ja vasta toissijaisesti taloudellisista ja tuotannollisista syistä irtisanotun viranhaltijan takaisinottamiseksi (takaisinottovelvollisuudesta ks. jäljempänä kohta ). 7.2 Virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen Virantoimitusvelvollisuuden olennainen sisältö on virkasuhteeseen liittyvien tehtävien suorittaminen ja työnantajan työnjohto- ja valvontamääräyksien noudattaminen. Työnantaja päättää viranhaltijalle kuuluvista tehtävistä yksipuolisesti johtosäännössä, viran perustamispäätöksessä tai muulla tavalla. n Menettely Työnantajalla on oikeus muuttaa viranhaltijan virantoimitusvelvollisuutta laajemmin kuin mihin työnantajalla olisi oikeus pelkästään normaalin direktio-oikeuden perusteella. Muutos voi koskea mm. tehtävien sisältöä (lisääminen/ vähentäminen) tai virantoimituksen suorituspaikkaa. Lähtökohtana on toiminnan ja virkatehtävien sopeuttaminen muuttuviin tilanteisiin, tarpeisiin ja olosuhteisiin tai että muu perusteltu syy edellyttää virantoimitusvelvollisuuden muuttamista. Perusteltu syy arvioidaan kunnan hallinnon tarpeiden perusteilla tapauskohtaisesti. Mikäli työnantajan toiminnan tai hallinnon uudelleenjärjestelyt merkitsevät niin laajoja viranhaltijan tehtävien muutoksia, että virka voidaan katsoa sisällöltään ja luonteeltaan uudeksi, virka tulee yleensä lakkauttaa ja perustaa uusi virka. Tällöin viranhaltijan asema määräytyy KVhL 37 :n mukaan (ks. jäljempänä kohta ). Oikeustapaus KHO t 2109: Koululautakunta oli päätöksellään siirtänyt viranhaltija Y:n virantoimituspaikkaa lukuvuodeksi toisen koulun ala-asteelle. Y:tä ei siis siirretty toiseen virkaan, vaan hänen viranhoitopaikakseen osoitettiin toinen viranhoitopaikka, toisen koulun ala-aste. Perusteena oli työrauhan palauttaminen työpaikalle. Asian yhteydessä ei esitetty väitettä siitä, että Y olisi syyllistynyt laiminlyönteihin virkansa hoitamisessa eikä myöskään siirtopäätös perustunut tähän. KHO totesi, että mikäli toiminnan uudelleenjärjestely tai muu perusteltu syy sitä edellyttää, voi toimivaltainen viranomainen päättää, että virantoimitusvelvollisuutta muutetaan tai viranhaltijan virkatehtäviä järjestellään uudelleen. Virkatehtävien uudelleenjärjestely tai virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen ei edellytä kenenkään syyllisyyttä. Koululautakunta voi päättää siitä, mikä on kunnan hallinnon kannalta perusteltu syy. Säännös ei koske virkasuhteen muuttamista osa-aikaiseksi (ks. edellä kohta 7.1), eikä myöskään viranhaltijan siirtämistä toiseen virkasuhteeseen (ks. jäljempänä kohta 7.3). n Päättävä viranomainen Virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta tai virkatehtävien uudelleenjärjestelystä päättää se kunnan viranomainen, joka päättää toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen ottamisesta. n Vaikutus palkkaukseen Olennainen tehtävien muutos saattaa aiheuttaa muutoksia myös palkkauksessa. Tästä on määräykset virkaehtosopimuksessa. Tehtävämuutos ei aina edellytä palkkauksen muuttamista, vaikka kysymyksessä olisi tehtävien lisääminen tai vähentäminen työajan pysyessä ennallaan. Kunnallisen esimiehen virkasuhdeopas 41

Esimiehen irtisanomisen perusteena - Ammattiliitto Pron Helsingin

 1. esimiehen apulainen käännös sanakirjassa suomi - englanti Glosbessa, ilmaisessa online-sanakirjassa. Selaa miljoonia sanoja ja sanontoja kaikilla kielillä
 2. en viranhaltijayhdistyksen päätöksen perusteella yhdistyksen toimeenpanemaan työtaistelutoimenpiteeseen 3) viranhaltijan poliittinen, uskonnollinen tai muu mielipide tai osallistu
 3. en KVhL 47 Palkka virantoimituksen pidättämisen ajalta KVTES II luku 20 Virantoimituksesta pidättämisessä noudatettava menettely KVhL 48 Virantoimituksesta pidättämisen uudelleenarviointia KVhL 49 Virkarikokset Rikoslaki 40:1 10 Vahingonkorvauslaki (412/74) 4 luku 6.1 Virantoimituksesta pidättä
 4. isteriön koronajohtajan haastattelusta: "Ei edusta hallituksen linjaa tai ajattelua"

Kiinnitä huomiota covid-19:n oireisiin. Suojele itseäsi ja muita infektion leviämiseltä Kilpailuta tästä ▸. Booky.fi. Esimiehen pikku jättiläinen -muistitikku (Tia Tuominen), kirja Gunnar Ekman : Johda enemmän, hallitse vähemmän : epäviralliset keskustelut esimiehen työvälineenä 51 sitä on tällä perusteella tarjottava. Jos lomautuksen asemesta on esimerkiksi tarjolla sijaisuuden hoitaminen ja useat lomautettavista pystyisivät sijaisuuden hoitamaan, tulee työnantajan ottaa huomioon työvoiman vähentämisjärjestys (ks. jäljempänä kohta ) päättäessään, kenelle sijaisuuden hoitamista tarjoaa. Työnantajan pitää aina tarjota lomautettavalle työtä (esimerkiksi sijaisuuden hoitamista), joka on työnantajan tiedossa lomautusilmoituksen antamishetkellä tai jota ilmaantuu lomautusilmoituksen antamisen jälkeen ennen lomautuksen alkamista tai lomautuksen aikana. Työn tarjoamistavat voidaan selvittää paikallisesti ja niistä on syytä selvästi ilmoittaa lomautettaville. Jos viranhaltija kieltäytyy ottamasta vastaan tarjottua muuta työtä, työnantajalla on oikeus lomauttaa hänet lomautuksen muiden edellytysten täyttyessä. Kieltäytymisilmoitus on syytä ottaa kirjallisesti Koulutusvelvollisuus Lomauttamisen edellytyksenä kohdassa selostetun muun työn tarjoamisvelvoitteen lisäksi se, että viranhaltijalle ei voida lomautuksen sijasta järjestää koulutusta. Lomauttaessaan viranhaltijan toistaiseksi tai määräaikaisesti samoilla taloudellis-tuotannollisilla perusteilla, joilla kunta voisi irtisanoa virkasuhteen, työnantajan velvollisuus järjestää koulutusta määräytyy samoin kuin KVhL 37 :ssä (ks. tästä jäljempänä kohta ). Lomauttaessaan viranhaltijan määräaikaisesti työn tilapäisen vähentymisen perusteella koulutuksen järjestämisvelvollisuuden sisältö ei ole niin laaja kuin KVhL 37 :n perusteella Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun lomauttaminen Luottamusmiehellä ja työsuojeluvaltuutetulla on erityinen suoja myös lomautustilanteessa. Luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu voidaan irtisanoa taloudellis-tuotannollisella perusteella vain, jos työ päättyy kokonaan, eikä hänelle voida järjestää muuta työtä, joka vastaa hänen ammattitaitoaan, tai kouluttaa häntä muuhun työhön. Jos työnantajalla on irtisanomisperuste, luottamusmies voidaan irtisanomisen sijasta lomauttaa. Luottamusmies voidaan lomauttaa myös työn tilapäisen vähentymisen vuoksi, mutta vain jos hänen työnsä tilapäisesti kokonaan loppuu, eikä hänelle voida järjestää hänen ammattitaitoaan vastaavaa muuta työtä tai kouluttaa häntä muuhun työhön. Luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu lomautetaan käytännössä viimeisinä edellyttäen, että he ammattitaitonsa ja kokemuksensa puolesta kykenevät selviämään jäljellä olevista tehtävistä. Esimerkki Luottamusmies Virtanen on kuntayhtymän keskussairaalassa vuodeosasto yhden osastonhoitajana. Kyseisen osaston muu henkilökunta lomautetaan osaston toiminnan keskeyttämisen vuoksi. Koska saman kuntayhtymän vuodeosasto kahdessa on osastonhoitajan tehtäviä, joihin Virtanen voidaan siirtää, ei Virtasta voida lomauttaa. Sen sijaan osastonhoitaja Lahtinen vuodeosasto kahdesta lomautetaan Lomautuksen kesto Jos työnantajalla on perusteet viranhaltijan virkasuhteen taloudellis-tuotannolliseen irtisanomiseen, voidaan viranhaltija lomauttaa toistaiseksi tai määräajaksi. 50 Kunnallisen esimiehen virkasuhdeopas Olet tässä Tiedote Vertaismentorointi esimiehen ja open voimavaraksi

EK vaatii lääkäreiden vaitiolovelvollisuuden murtamista - YouTub

 1. Daniel halusi muistuttaa, ettei rannoilla kannata nyt tungeksia – käyskentelee ympäriinsä viikatemiehenä: "En voisi nukkua öisin, ellen tekisi jotain"
 2. keväällä käsitellyt ehdotusta po. viranhaltijan irtisanomiseksi virastaan, mutta irtisanomisen sijasta päättänyt antaa rehtorille virkasäännön mukaisen varoituksen. Kun rehtorille päätettiin antaa varoitus, perusteena olivat samat seikat, jotka sittem
 3. taan liittyy tarve kerätä työntekijöiden henkilötietoja. Yksityisyyden suojaan taas kuuluu työnhakijan, työntekijän ja virkamiehen
 4. en. Rikoslaissa säädetään, että joka hankkiakseen itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä tai toista vahingoittaakseen oikeudettomasti ilmaisee toiselle..

Video: Vaitiolovelvollisuuden rikkominen - 1177 Vårdguide

Full text of Finnish Military Uniform Regulations

Karua! NHL-ykkösvarauksen ura rajussa syöksykierteessä – lensi nyt pihalle Pietarin SKA:sta Huom! Kirjan nimi on lainausmerkeissä ja alaotsikkona perin mielenkiintoinen Tabujen rikkominen kissantaposta mustaan marsalkkaan. Alaotsikko ei ole täydellinen, sillä tabujen kaato alkaa Hannu.. Esimiehen oikeudet ja velvollisuudet, haastavien tilanteiden kohtaaminen. Turku Katso sanan rikkominen särkyminen käännös suomi-ruotsi. Ilmainen Sanakirja on monipuolinen sanakirja netissä. Suomi, englanti, ruotsi ja monta muuta kieltä IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

After you enable Flash, refresh this page and the presentation should play. Loading... PPT - Johtaminen ja johtajana kehittyminen Esimiehen identiteetti PowerPoint presentation | free to.. Jos Norwich pitää kiinni pelitavastaan ja Pukki pysyy terveenä, ennätyksen rikkominen on realismia. Silloin puhutaan yhdestä suomalaisjalkapalloilijan kaikkien aikojen saavutuksesta Jos kyseessä on lapsi, hoitohenkilökunta voi poiketa vaitiolovelvollisuudesta, jos lapsen epäillään joutuneen rikoksen uhriksi. Kyseessä voi olla pahoinpitely tai seksuaalinen väkivalta. Meistä pian jokainen on altistunut koronavirusuutisoinnille Esimiehen rooli on muuttunut. Esimiehen perustoimenkuvaan kuuluvat muun muassa viestintä Esimiehen toimintatapa ja työnkuva ovat muuttuneet käskyttämisestä ohjaamiseksi

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS - PDF Ilmainen latau

 1. en Viranhaltijalla on oikeus saada lainvastaisin perustein tapahtuneen virkasuhteen päättymisen johdosta menettämänsä säännöllisen työajan ansio, kun virkasuhteen päättämistä koskeva asia on lainvoimaisesti ratkaistu. Viranhaltijalle maksetaan viipymättä virkasuhteen lainvastaisen päättymisen johdosta saamatta jäänyt säännöllisen työajan ansio vähennettynä samalta ajalta maksetuilla jäljempänä mainituilla ansioilla ja etuuksilla. Oikeus korvauksen saamiseen koskee vain tilanteita, joissa virkasuhteen päätty
 2. en Yleistä Kunta ja viranhaltija voivat kirjallisesti irtisanoa virkasuhteen päättymään irtisanomisajan kuluttua. Tämä koskee sekä toistaiseksi voimassa olevia että määräaikaisia virkasuhteita. Tässä suhteessa määräaikaisessa virkasuhde on eri asemassa kuin määräaikainen työsuhde, jota ei voida irtisanoa, ellei nimenomaisesti ole toisin sovittu. Irtisanoutu
 3. Potilaalla on oikeus päättää, saako terveyden- ja sairaanhoito antaa tietoja sairauksista tai niihin annetuista hoidoista. Jos potilas on sairas ja hakee sairauskorvausta vakuutuskassasta, hoitohenkilökunta saa antaa sairauskorvausoikeuden arvioimiseen tarvittavat tiedot.
 4. en virkasuhteen aikana Virkasuhteen aikana työnantaja voi velvoittaa viranhaltijan kohtuullisessa määräajassa esittämään todistuksen huumausainetestistä, kun on perusteltua aihetta epäillä, että työntekijä on huumeiden vaikutuksen alaisena työssä tai että työntekijällä on riippuvuus huumeista ja edellyttäen, että työelämän yksityisyydensuojalain 8 :ssä säädetyt edellytykset täyttyvät. Nämä kriteerit ovat lähtökohtaisesti lain 7 :n 2 momentin erityistilanteita lukuun ottamatta samat kuin 7 :n mukaisessa hakutilanteessa, mutta niitä sovelletaan tiukem
 5. en Avoinna olevaan virkaan kuuluvia tehtäviä hoitamaan voidaan ottaa viranhaltija määräajaksi siihen asti, kunnes virka saadaan täytettyä ja virkaan valittu viranhaltija ryhtyy hoitamaan virkaan kuuluvia tehtäviä. Viranhaltija voidaan määrätä hoitamaan avoinna olevaan virkaan kuuluvia tehtäviä määräajaksi myös silloin, kun virkaan ei ole saatu kelpoisuusehdot täyttävää hakijaa. Kelpoisuudesta ks. jäljempänä kohta Organisaatiossa vireillä olevat muutokset, jotka voivat merkitä henkilöstötarpeen uudelleenarviointia ja joiden suunnittelemisesta, valmistelemisesta tai toteuttamisesta on yleensä jo päätetty viranhaltijaa palkattaessa, voivat olla peruste virkasuhteen määräaikaisuudelle siksi ajaksi kuin muutosten toteutta
 6. en osa-aikaiseksi KVhL 21 Osa-aikaisen viranhaltija oikeus muuhun virkaan KVhL 22 Virantoimitusvelvollisuuden muutta
 7. 32.50 €. Esimiehen taskukirja 2 on käytännöllinen pikaopas kaikille esimiehille. Kirjassa annetaan vastaukset sataan yleiseen kysymykseen ja tilanteeseen, jotka vaativat esimiehiltä nopeaa reagointia..

THL:n kyselytutkimus: Suomalaiset tapasivat huhtikuun lopulla 75 prosenttia vähemmän ihmisiä kuin normaalisti EK vaatii lääkäreiden vaitiolovelvollisuuden murtamista: Tartunnan saaneista ilmoitettava työnantajalle heti 22 luontaiseen lahjakkuuteen, järjestelykykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellisiin kykyihin. Koetellulla kansalaiskunnolla tarkoitetaan yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viran hoidon kannalta merkityksellisiä ansioita sekä nuhteetonta käytöstä. Sanalla kansalaiskunto ei viitata Suomen kansalaisuuteen. Lailla voidaan säätää, että määrättyihin julkisiin virkoihin tai tehtäviin voidaan nimittää vain Suomen kansalainen. Muutoin Suomen kansalaisuus ei ole yleinen virkaan nimitysperuste. Kunnalliseen virkasuhteeseen voidaan ottaa vain 18 vuotta täyttänyt henkilö. Virkaan valittavalla tulee yleisen kelpoisuuden lisäksi olla erikseen säädetty tai kunnan päättämä erityinen kelpoisuus. Kunnallisten viranhaltijoiden erityisistä kelpoisuusvaatimuksista säädetään mm. pelastustoimiasetuksessa (857/1999), opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa (986/1998) ja sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetussa laissa (272/2005). Erityisistä kelpoisuusvaatimuksista voidaan poiketa silloin, kun siitä on erikseen säädetty tai kyseessä on viran määräaikainen täyttäminen. Kunta voi erityisestä syystä määrätä erityisten kelpoisuusvaatimusten osalta, että määräaikaiseen virkasuhteeseen (esim. sijaisuus, avoimen viran hoito) voidaan valita myös henkilö, jolla ei ole erityistä kelpoisuutta esimerkiksi silloin, kun työvoimapulan vuoksi ei ole saatavissa kelpoisuusvaatimukset täyttäviä henkilöitä, mutta virkasuhdetta hoitamaan on kuitenkin välttämättömästi saatava henkilö. Poikkeaminen erityisistä kelpoisuusvaatimuksista ei kuitenkaan ole mahdollista silloin, kun kysymyksessä on henkilön ottaminen toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen. Niiden virkasuhteiden osalta, joiden erityistä kelpoisuutta ei ole erikseen säädetty, työnantaja voi itse määrätä ne kelpoisuusvaatimukset, joita se pitää kunkin virkasuhteen osalta tarpeellisena. Kelpoisuusvaatimukset voivat sisältyä johtosääntöihin, viran perustamispäätökseen tai erillisiin päätöksiin. Erityisenä kelpoisuusvaatimuksena voi olla esim. määrätty tutkinto, koulutus tai aikaisempi kokemus työelämässä. Työnantaja päättää virkasuhteeseen vaadittavasta kielitaidosta. Viranhaltijalla tulee kuitenkin olla vähintään sellainen kielitaito, jota virkasuhteen menetyksel- Kunnallisen esimiehen virkasuhdeopas 2171 Määräaika lasketaan purkamisen perusteena olevan teon tai laiminlyönnin tapahtumahetkestä tai jos työnantaja saa tiedon tapahtuneesta vasta myöhemmin, tosiasioiden selviämishetkestä. Jos perusteena on pitemmän aikaa jatkunut purkamiseen oikeuttava toiminta, purkamisoikeus raukeaa 14 päivän kuluttua siitä, kun syyn lakkaaminen tuli työnantajan tietoon. Oikeustapaus KHO 2003:15 Kunnallisen viranhaltijan palvelussuhdeturvasta annetun lain 12 :n mukaan purkamisoikeus raukesi viikon kuluttua siitä, kun purkamisesta päättävä viranomainen on saanut tiedon purkamisen aiheesta. Työnantajan on kuitenkin näytettävä, että sillä on laissa edellytetty aihe purkaa virkasuhde. Virkasuhteen purkamisen perusteena oli ollut rikos. Vaikka tieto viranhaltijan menettelystä oli purkamisesta päättäneen viranomaisen tiedossa jo sen tehdessä esityksen viranhaltijan pidättämisestä virantoimituksesta, viranhaltijaa ei tuolloin ollut tuomioistuimen päätöksellä tuomittu rangaistukseen siitä teosta, joka oli purkamisen perusteena. Näissä oloissa viranomaisella oli ollut oikeus odottaa virkasuhteen purkamisedellytysten kannalta merkityksellisen käräjäoikeuden tuomion antamista, ennen kuin se teki päätöksensä virkasuhteen purkamisesta. Purkamisesta päättävästä viranomainen määrätään kunnan hallintosäännössä tai muussa johtosäännössä. Jos purkamisesta päättää viranhaltija, 14 päivän aika alkaa kulua siitä, kun peruste on tullut hänen tietoonsa. Jos taas päätösvalta purkamisesta kuuluu monijäseniselle toimielimelle, on purkamista koskeva esitys toimitettava (esityslista lähetettävä) toimielimelle 14 päivän kuluessa siitä, kun asianomainen esittelijä on saanut asiasta tiedon. Mikäli purkamisperuste tulee muun työnantajan edustajan tietoon, on tämän saatettava asia esittelijän tietoon viipymättä. Toimielimen on saatuaan asiaa koskevan esityksen, käsiteltävä asia ilman aiheetonta viivytystä. Purkamisoikeus voi raueta ennen 14 päivän määräajan umpeen kulumista, jos purkamisen peruste menettää merkityksensä sitä ennen esimerkiksi työnantajan anteeksiannon johdosta. Tapauksissa, joissa purkaminen estyy pätevän syyn vuoksi purkamisen saa toimittaa vielä 14 päivän kuluessa esteen lakkaamisesta. Virkasuhteen purkaminen säädettyä määräaikaa myöhemmin on mahdollista ainoastaan, jos purkamisen toimittaminen on estynyt pakottavasta syystä. Tällainen syy voi olla esimerkiksi se, että päätösvalta purkamista koskevassa asiassa on yksittäisellä viranhaltijalla ja tämä on äkillisesti sairastunut. Vaikka purkamisperusteeseen ei olisi vedottu pykälässä tarkoitetun 14 päivän kuluessa, peruste ei menetä kokonaan merkitystään. Työnantaja voi vedota siihen irtisanomisperusteena kohtuullisen ajan kuluessa, joka on pitempi aika kuin purkamisperusteeseen vetoamisaika Virkasuhteen päättämismenettely Kuuleminen Ennen työnantajan suorittamaa irtisanomista (taloudellisesta ja tuotannollisesta syystä tapahtuvassa irtisanomisessa yhteistoimintamenettely korvaa KVhL:n mukaisen kuulemisen) tai purkamista viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi virkasuhteen päättämisen syistä perusteluineen. Viranhaltijalla on oikeus häntä kuultaessa käyttää avustajaa. Oikeudesta käyttää avustajaa on ilmoitettava viranhaltijalle. Kuulemisella tarkoitetaan viranhaltijalle varattua mahdollisuutta saada tiedot virkasuhteensa päättämisen perusteista ja oikeutta esittää asiassa oma kantansa. Säännös ei sen 70 Kunnallisen esimiehen virkasuhdeopas

Erityiset lapsia koskevat poikkeukset

56 n Viranhaltija irtisanoutuu Vastaavasti viranhaltijalla on oikeus saada korvaus irtisanomisajan palkan menettämisestä irtisanoutuessaan lomautusaikana virastaan. Oikeus korvaukseen on kuitenkin vain jos kysymyksessä on toistaiseksi voimassa oleva lomautus, joka on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 200 kalenteripäivää. Korvauksen suuruus määräytyy samalla tavoin kuin työnantajan irtisanoessa lomautetun viranhaltijan virkasuhteen. 9.5 Lomautuspäätöstä koskeva muotovirhe Jos 1) lomauttamista koskeva päätös on kumottu oikaisuvaatimuksen tai valituksen johdosta muotovirheen perusteella (esimerkiksi menettelyvirhe tai esteellinen henkilö on osallistunut päätöksentekoon) ja 2) kunnan/kuntayhtymän toimivaltainen viranomainen on uudella päätöksellä päättänyt samasta lomauttamisesta ja 3) tämä viimeksi mainittu päätös on saanut lainvoiman, katsotaan lomauttaminen tehdyksi ensin tehdyn (1 kohdassa tarkoitetun) päätöksen mukaisesti, jollei lomautuksen ilmoitusajasta tai lomautuksen peruuntumisesta muuta johdu. 9.6 Korvaus menetetyistä ansioista Lomautus merkitsee virantoimituksen ja samalla palkanmaksun keskeyttämistä. Mikäli lomautusta koskeva päätös myöhemmin kumotaan valituksen johdosta, viranhaltijalla on oikeus saada lomautuksen ajalta saamatta jääneet säännöllisen työajan ansiot takautuvasti vastaavasti kuin jäljempänä kohdassa 10.7 on selostettu. Edellinen ei kuitenkaan koske 9.5. kohdassa esitettyä tilannetta. 9.7 Erimielisyyksien ratkaiseminen Mikäli lomautuksen perusteista, vähentämisjärjestyksestä tai lomautusilmoitusajasta syntyy erimielisyyttä, asia ratkaistaan pääsopimuksen III luvun mukaisen neuvottelumenettelyn kautta. Vaikka pääsopimus on irtisanottu ja sen voimassaolo päättyi , pääsopimuksen neuvottelumenettelyä koskevien määräyksien noudattamisesta on sovittu erikseen (lukuunottamatta 9 :n 2 mom., 11 ja 12 :n 2 mom., ks. KT:n yleiskirje 6/2008). Lomautusta koskevasta yhteistoimintamenettelystä syntyvät erimielisyydet ratkaistaan yleisessä tuomioistuimessa. Kunnallisen esimiehen virkasuhdeopas 5568 Palvelussuhde jatkunut keskeytymättä enintään vuoden yli vuoden, enintään 4vuotta yli 4 vuotta enintään 8 vuotta yli 8 vuotta enintään 12 vuotta yli 12 vuotta n Viranhaltija irtisanoutuu Irtisanomisaika 14 pv 1 kk 2 kk 4 kk 6 kk Irtisanomisaika on 14 kalenteripäivästä kahteen kuukauteen palvelussuhteen keskeytymättömästä kestosta riippuen. Palvelussuhde jatkunut keskeytymättä enintään 5 vuotta yli 5 vuotta jos viranhaltijan ottaminen kuuluu valtuustolle irtisanomisaika on Irtisanomisaika 14 pv 1 kk 2 kk OVTES:n mukaan määräaikaisen virkasuhteen irtisanomisaika on molemmin puolin 14 kalenteripäivää. Lain ja KVTES:n mukaiset irtisanomisajat ovat vähimmäisaikoja. Viranhaltijan pyynnöstä tai suostumuksella voidaan noudattaa lyhyempää irtisanomisaikaa. Irtisanomisaika alkaa kulua sitä päivää seuraavasta päivästä, jona irtisanominen on annettu tai saatettu tiedoksi. Irtisanominen annetaan tiedoksi viranhaltijalle henkilökohtaisesti tai, jollei tämä ole mahdollista, postitse kirjeellä (KVhL 43 ). Menettelystä ks. tarkemmin kohta Irtisanotun viranhaltijan takaisinottaminen Työnantajan on tarjottava taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla irtisanotulle toistaiseksi voimassa olleessa virkasuhteessa olleelle viranhaltijalle avoinna olevia virkoja tai virkasuhteita tietyin edellytyksin. Tässä tarkoitettu takaisinottovelvollisuus ei siis koske viranhaltijasta johtuvilla syillä irtisanottua eikä määräaikaista viranhaltijaa. Säännöksen mukaan työnantajan, joka tarvitsee 9 kuukauden kuluessa irtisanomisajan päättymisestä viranhaltijaa tehtäviltään samankaltaiseen toistaiseksi voimassa olevaan tai yli 6 kuukautta kestävään virkasuhteeseen, on tiedusteltava paikalliselta työvoimaviranomaiselta, onko irtisanottuja viranhaltijoita etsimässä tämän viranomaisen välityksellä työtä, ja myönteisessä tapauksessa tarjottava työtä ensisijaisesti irtisanotuille kelpoisuusvaatimukset täyttäville viranhaltijoille. Sanktio Kunnan, joka tahallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö edellä tarkoitetun velvollisuuden täyttämisen, on korvattava viranhaltijalle näin aiheuttamansa vahinko. Korvattavan vahingon määrää ei ole laissa tarkemmin määritelty. Lähtökohtana on täyden vahingon korvaamisen periaate. Korvausvelvollisuutta vähentää mm. muualla mahdollisesti ansaittu palkka sekä viranhaltijan saamat työttömyyspäivärahat. Viranhaltijan vaatimus korvauksen maksamisesta käsitellään hallinto-oikeudessa hallintoriita-asiana. Kunnallisen esimiehen virkasuhdeopas 67 Tiedonantovelvollisuuden rikkominen 1 artikkelia. Elektrobit sai Ratalta huomautuksen tiedotusrikkeestä. 24.9.2007tiedonantovelvollisuuden rikkominen Terveydenhuollossa yhtäläinen salassapito koskee kaikkia potilaita katsomatta siihen, onko heillä oikeus oleskella Ruotsissa vai ei. Voi voi koditonta Zlatan Ibrahimovicia – uhkana arki ilman kokkeja ja tarjoilijoita: ”Hän eläisi erakkona”

Vaitiolovelvollisuus maatalouslomittajien työss

 1. Vaitiolovelvollisuus koskee sairaala- ja terveyskeskushenkilökuntaa. Potilaan terveydentilasta tai henkilökohtaisista asioista saa keskustella keskenään vain tätä hoitava henkilökunta. Esimerkiksi lääkäri saa keskustella potilaan hoidosta kollegansa kanssa vain silloin, jos he molemmat osallistuvat potilaan hoitoon.
 2. 79.95 €. Esimiehen mielityö hakee vastauksia tähän kysymykseen ja esitelee 10 konkreettista ihmistenjohtamisen työkalua. Työkalujen avulla käynnistetään organisaatiossa aito..
 3. en. Työnantajan korvausvelvollisuus tämän sopimuksen mukaisten perusteiden vas-taisesta työsopimuksen päättämisestä ja työntekijän..
 4. Esimiehen ja alaisten vuorovaikutus rakentuu jännitteen varaan: esimiehen on työskenneltävä riittävän lähellä porukkaansa mutta pidettävä kuitenkin etäisyyttä. Pahimmillaan liian etäinen esimies sulkeutuu..
 5. Vaitiolovelvollisuus on henkilön velvollisuutta olla tietyissä yhteiskunnallisissa tilanteissa virkansa, toimensa tai yleisen tavan vuoksi kertomatta tietoonsa saamistaan asioista sekä asiakirjoista. Vaitiolovelvollisuuden voidaan katsoa jakaantuvan kolmeen luokkaan, jotka ovat moraalinen..
 6. en Kuntalain mukaan virat perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa. Vaikka henkilön tehtäviin sisältyisi julkisen vallan käyttöä vain vähäisessä määrin, henkilön tulee olla kuntaan virkasuhteessa. Erityislainsäädännössä voi olla säännöksiä viroista ja virkasuhteen käytöstä. Lähtökohtana on kuntalain mukaan se, että julkisen vallan käyttöä sisältävää tehtävää varten perustetaan virka. Viran perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää valtuusto tai kunnan johtosäännössä määrätty kunnan muu toimielin. Toimivaltaa ei voida siirtää viranhaltijalle. Perustellusta syystä henkilö voidaan kuitenkin ottaa virkasuhteeseen myös ilman, että tehtävää varten on perustettu virka, mikäli tehtävässä käytetään julkista valtaa. Perusteltu syy voi olla esimerkiksi toi

Vaitiolovelvollisuuden piiriin voivat siis kuulua sekä asiakirjat että tiedot, jotka eivät ole lainkaan tallenteen muodossa. Lähde: Encyclopaedia iuridica Fennica 75 Muutoksenhaku Viranhaltijan virkasuhteen päättämistä koskevista päätöksistä voidaan tehdä oikaisuvaatimus sekä hakea muutosta valittamalla kuntalain mukaisesti. Yhteistoimintamenettelyä koskevat erimielisyydet käsitellään kuitenkin yleisissä tuomioistuimissa. Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä kuka tahansa kunnan jäsen. Oikaisu vaatimus on tehtävä 14 päivän ja kunnallisvalitus 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Taloudellisin ja tuotannollisin perustein tehdystä irtisanomispäätöksestä oikaisuvaatimusaika alkaa kuitenkin kulua vasta irtisanomisajan päättymisestä. Samoin valitusaika alkaa kulua em. ajankohdasta silloin, kun taloudellistuotannollisin perustein tehdyn irtisanomispäätöksen on tehnyt valtuusto tai kuntayhtymän vastaava toimielin Irtisanomisperusteen tutkiminen purkamista koskevassa asiassa Mikäli tuomioistuin virkasuhteen purkamista koskevaa asiaa käsitellessään katsoo, että laissa säädetyt purkamisperusteet eivät täyty, tuomioistuimen on vaadittaessa harkittava, onko työnantajalla kuitenkin ollut laissa säädetyt työntekijästä johtuvasta syystä tarkoitetut irtisanomisperusteet. Työnantajan on virkasuhteen purkamisasiassa syytä vaatia, että tuomioistuin tutkii myös sen, olisiko työnantajalla ollut peruste virkasuhteen irtisanomiseen siltä varalta, että tuomioistuin vastoin työnantajan käsitystä katsoisi, ettei työnantajalla ollut virkasuhteen purkamisperustetta. Jos tuomioistuin katsoo työnantajalla olleen irtisanomisperusteen, virkasuhteen katsotaan jatkuvan viranhaltijaan noudatettavan irtisanomisajan päättymiseen saakka ja viranhaltijalla on oikeus saada irtisanomisajan palkkansa Virkasuhteen jatkuminen Ns. jatkuvuusperiaate merkitsee sitä, että viranhaltijan virkasuhde palautuu eli jatkuu katkeamattomana, mikäli virkasuhteen päättymistä koskeva päätös kumotaan oikaisuvaatimuksen tai valituksen johdosta. Viranhaltijalla on tällöin oikeus saada menettämänsä palkka- ja muut virkasuhteesta johtuvat etunsa takautuvasti. n Ei irtisanomis- tai purkamisperustetta Jatkuvuusperiaate on voimassa, mikäli virkasuhteen irtisanominen tai purkaminen on lainvoimaisen päätöksen mukaan tapahtunut ilman laissa säädettyä irtisanomis- tai purkamisperustetta. n Ns. muotovirhe Viranhaltijan virkasuhde ei kuitenkaan välttämättä jatku, mikäli irtisanomista tai purkamista koskeva päätös on kumottu oikaisuvaatimuksen tai valituksen johdosta muulla perusteella kuin laissa säädettyjen perusteiden vastaisena. Päätös voidaan kumota sillä perusteella, että se on syntynyt virheellisessä järjestyksessä (esimerkiksi viranhaltijaa ei ole lainkaan kuultu ennen päätöksen tekemistä tai kuuleminen on tapahtunut virheellisesti, esteellinen henkilö on valmistellut asian tai ottaa osaa päätöksentekoon jne.) tai päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa (esimerkiksi päätöksen on tehnyt väärä kunnan viranomainen). Virkasuhteen päättyminen edellyttää, että kunnan toimivaltainen viranomainen tekee uuden päätöksen virkasuhteen päättämisestä ensin annetussa ja kumotuksi tulleessa päätöksessä mainituilla perusteilla ja että tämä uusi päätös saavuttaa lainvoiman. Tällöin katsotaan virkasuhde päättyneeksi asiassa ensin tehdyn päätöksen mukaisesti. Mikäli viranhaltijan irtisanomisessa ei kuitenkaan ole noudatettu säädettyä irtisanomisaikaa, päättyy virkasuhde irtisanomisajan kuluttua ensimmäisestä päätöksestä. 74 Kunnallisen esimiehen virkasuhdeopas Suomen perustuslaki 11.6.1999/731 Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: 1 luku Valtiojärjestyksen perusteet 1 Valtiosääntö Suomi Lasten ja alle 18-vuotiaiden nuorten huoltajilla on yleensä oikeus osallistua lastensa hoitoon ja saada lukea heidän potilaskertomuksensa. Lapsilla ja alle 18-vuotiailla nuorilla saattaa kuitenkin olla oikeus päättää itse, saako hoitohenkilöstö luovuttaa tiedot jollekulle, ja kenelle tiedot saa luovuttaa. Huoltajilla ja muilla läheisillä ei aina ole oikeutta saada tietää, mitä lapsi on kertonut hoitohenkilöstölle, tai mitä hänen potilaskertomuksessaan lukee. Ensi- ja turvakotien liitto on valtakunnallinen lastensuojelun kansalaisjärjestö, joka auttaa vaikeissa ja turvattomissa oloissa eläviä lapsia ja perheitä sekä tekee perheväkivaltaa ehkäisevää työtä

47 8 Virkavapaa Säännökset ja määräykset Virkavapaa KVhL 26 Virkavapaan hakeminen ja myöntäminen KVhL 27 Virkavapaan keskeyttäminen ja peruuttaminen KVhL 28 Perhevapaat KVhL 29 KVTES V luku Virkavapaan hakeminen ja myöntäminen Viranhaltijalle voidaan hakemuksesta myöntää määräajaksi vapautus virkatehtävien hoitamisesta joko kokonaan tai osittain. Eri virkavapaita koskevat erityismääräykset sisältyvät voimassa oleviin virkaehtosopimuksiin tai erityislainsäädäntöön, esimerkiksi opintovapaalaki (273/1979) ja vuorotteluvapaalaki (1305/2002). Virkavapaata on haettava kirjallisesti, jollei muualla toisin säädetä tai virkaehtosopimuksessa ole toisin määrätty. Esimerkiksi KVTES:n V luvun 1 :n mukaan sairauslomaa ei tarvitse hakea kirjallisesti. Virkavapaat voidaan jakaa ehdottomiin ja ns. harkinnanvaraisiin virkavapauksiin. Ehdoton virkavapaa perustuu erityissäännöksiin tai -määräyksiin. Tällöin työnantajan on noudatettava ao. säännöksiä tai määräyksiä. Esim. KVTES:n V luvussa on määräyksiä virkavapaasta, joita on noudatettava. Muussa tapauksessa virkavapaan myöntäminen, sen pituus ja virkavapaan keskeyttäminen ovat työnantajan harkinnassa. Mikäli virkavapaata ei voida tai harkinnanvaraista haluta myöntää hakemuksen mukaisesti, hakemus on hylättävä. Jos myöntävä viranomainen katsoo mahdolliseksi myöntää virkavapaan anottua lyhyempänä tai pidempänä, pitää viranhaltijan tehdä uusi hakemus tai kirjallisesti antaa suostumuksensa muuksi ajaksi myönnettävään virkavapaaseen. Virkavapaata ei voida siis myöntää yksipuolisesti anottua lyhyemmäksi tai pidemmäksi ajaksi. Yleensä ei voida pitää tarkoituksenmukaisena sitä, että harkinnanvaraista virkavapaata myönnetään esim. maanantaista perjantaihin, mikäli lauantai ja sunnuntai ovat viranhaltijan säännönmukaisia vapaapäiviä. Virkavapaata ei voida kuitenkaan myöntää ilman kirjallista suostumusta pidemmäksi ajaksi kuin sitä on anottu. Tällaisessa tapauksessa saatetaan anomus joutua hylkäämään, mutta viranomaisen tulisi tällöin ilmoittaa hakijalle, että virkavapaa voidaan myöntää, mikäli sitä anotaan koko viikoksi. Jos toisaalta viranhaltija tarvitsee virkavapaata esim. vain torstaiksi ja perjantaiksi, ei voida edellyttää, että hän anoisi sitä myös lauantaiksi ja sunnuntaiksi. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että 2 3 työpäivällä ansaitaan yksi vapaapäivä ja 4 5 työpäivällä kaksi. 46 Kunnallisen esimiehen virkasuhdeopas Englannissa kehitteillä ovenkahva, johon ei tarvitse koskea käsin: "Tämä olisi pitänyt keksiä jo vuosia sitten!"

Esimiehen on pystyttävä toimimaan tiimissä ja johtamaan ryhmäänsä. Kuoreensa vetäytynyt pomo ei pysty olemaan hyvä esimies eikä hyvä esimerkki muille. Inspiroiva ryhmä takaa paremmat työtulokset Vaitiolovelvollisuuden rikkominen voi johtaa rikosoikeudellisiin tai oikeudellisiin seuraamuksiin. Bâloise Vie Luxembourg S.A.:n kaikki työntekijät ovat täysin tietoisia vaitiolovelvollisuudesta ja ovat.. T E K - S A F A m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n Arkkitehtiopiskelijan arkea Kaisa oli opiskeluaikana töissä enonsa arkkitehtitoimistossa. Palkasta sovittiin suullisesti, kun Kaisa siitä parin työpäivän

Tässä ovat ampumahiihdon maajoukkueryhmät Kaisa Mäkäräisen jälkeiselle aikakaudelle – Mari Eder kirkkaimpana tähtenäJos potilas epäilee jonkun hoitohenkilökuntaan kuuluvan rikkoneen vaitiolovelvollisuutensa, hän voi tehdä siitä ilmoituksen poliisille tai Sosiaalihallitukselle. Ilmoitus saattaa johtaa siihen, että vaitiolovelvollisuutensa rikkonut saa syytteen ja että hänet tuomitaan. Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Sisällys I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 1 Soveltamisala... 1 2 Määritelmät... 1 3 Keskusjärjestöjen ja liittojen väliset muut sopimukset.. 2 4 Työn johto, Virhe: 17 denhoitajalla tulee olla terveydenhoitajan pätevyys ja ammattikorkeakoulussa suoritetut työterveyshuollon erikoistumisopinnot tai vähintään seitsemän opintoviikon laajuinen työterveyshuollon koulutus kahden vuoden kuluessa työterveyshuollon tehtäviin siirtymisestä. 3.3 Toistuvat määräaikaiset virkasuhteet Toistuvia määräaikaisia viranhoitomääräyksiä ei tule antaa ilman perusteltua syytä. Avoimen viran hoitomääräystä ei saa toistuvasti uudistaa ilman perusteltua syytä. Henkilön ottaminen toistuvasti määräaikaisiin virkasuhteisiin on mahdollista silloin, kun kaikille määräaikaisille virkasuhteille on olemassa laissa tarkoitettu peruste ja myös toistuville viranhoitomääräyksille eli ketjuttamiselle on perusteltu syy (esim. uusi viransijaisuus). Jos henkilö A on toiminut viranhaltija B:n sijaisena tämän sairausloman ajan ja B:n palattua jatkaa toisen viranhaltijan, C:n vuosiloman sijaisena, ei kysymys ole kielletystä virkasuhteiden ketjuttamisesta. Sama koskee tilannetta, jos B:n sairauslomaa jatketaan uuden lääkärintodistuksen perusteella. Kumpaankin määräaikaiseen virkasuhteeseen on tällöin olemassa laissa tarkoitettu hyväksyttävä peruste. Mikäli työnantajalla on samanlaisissa töissä pysyvä viransijaisuustarve, työnantajan pitäisi perustaa riittävästi virkoja, joilla katetaan myös tämä pysyvä sijaisuustarve. Tällöin organisaatiossa saattaa olla viranhaltijoita, joilla ei ole pysyväisluonteista sijoituspaikkaa. 3.4 Määräajan pituus ja määräaikaisuuden merkitys Määräaikaisen virkasuhteen kestoaika voidaan yksilöidä eri tavoin: se voi määräytyä kalenteriajan mukaan (esim ). se voi määräytyä tietyn tehtävän mukaisesti (esim. projektin päättymiseen asti). kestoaika voi määräytyä myös sen perusteella, milloin virkaan toistaiseksi valittu viranhaltija ryhtyy hoitamaan virkaan kuuluvia tehtäviä (ns. avoimen viran hoito). virkasuhteen määräaikaisuus voi myös käydä ilmi viranhoitomääräyksen tarkoituksesta, jos viranhaltija on otettu esim. hoitamaan viran hoitajan tehtäviä tämän sairausloman tai perhevapaan ajaksi. Määräajan pituutta ei ole laissa määritelty. Olennaista on se, että määräaikaisuudelle on olemassa hyväksyttävä peruste. Määräaika määräytyy kussakin tapauksessa sen mukaan, miten pitkäksi ajaksi määräaikaiseen viran hoitoon on tarvetta. Henkilö voidaan ottaa määräaikaiseen virkasuhteeseen luonnollisesti enintään siksi ajaksi, kun hyväksyttävä määräaikaisuuden peruste on olemassa. Siten esim. viranhaltijan sijaiseksi otetun henkilön määräajan peruste lakkaa viimeistään silloin, kun viran hoitaja palaa hoitamaan virkaa, ellei määräaikaiselle viranhaltijalle ole osoittaa esim. toista sijaisuutta tai muuta virkaa, jonka määräaikaiselle hoitamiselle on olemassa lain tarkoittama peruste. Jos sijaisuustarve on ennalta tiedossa tietyksi ajaksi, ei ole syytä pilkkoa määräaikaista virkasuhdetta useampaan jaksoon. Sijaista ei tarvitse ottaa koko siksi ajaksi, kun määräaikaisuuden peruste on olemassa. Jos esim. viranhaltijan opintovapaa päättyy elokuussa, voi hänen sijaisekseen otetun määräaikaisen viranhaltijan palvelussuhde päättyä jo toukokuussa, jos tarvetta viran hoitoon ei kesän aikana ole. 16 Kunnallisen esimiehen virkasuhdeopas

Vakuutuskassa ja vakuutusyhtiöt

- vaitiolovelvollisuuden rikkominen on rangaistava teko. TYÖN PAINOPISTEET. Työntekijä vastaa yhdessä esimiehen ja työtovereiden kanssa siitä, että kokonaisuus Vaitiolovelvollisuus koskee kaikkia työntekijöitä, jotka ovat tekemisissä potilaiden kanssa, katsomatta siihen, työskentelevätkö he julkisella vai yksityisellä sektorilla ja ovatko he lääkäreitä, sairaanhoitajia tai hallintohenkilökuntaa. Myös terveydenhuollossa työskentelevillä tulkeilla ja kääntäjillä on vaitiolovelvollisuus. Vaitiolovelvollisuus koskee myös apteekin henkilökuntaa. 2008.Nainen on taipuvainen olemaan kaikkien saatavilla, puolison, lasten, esimiehen, työtoverien, ystävien ja unohtaa kuunnella itseään Esimiehen Coaching-Taidot. kirjoittanut Katariina Lindholm. Kirjassa tarkastellaan esimiehen roolia coachina, coachingin tärkeimpiä tehtäviä ja tavoitteita sekä keskeisiä työkaluja ja malleja Jos hoitohenkilökunta epäilee, että lapsi on pahoinpidelty tai ettei huoltaja pysty suojelemaan lasta, lapsen terveystietoja ei anneta.

Virkavelvollisuuden rikkominen - Aihe - MTVuutiset

Suomen Uutiset tavoitti Mäntymaan esimiehen Jukka Nivan ja kysyi tämän mielipidettä sekoilusta. Nivan mukaan Ylen henkilöstö saa osallistua myös yhteiskunnalliseen keskusteluun Esimiehen irtisanomisen perusteena työturvallisuuslain rikkominen. Mitä mieltä oli käräjäoikeus 14 Määräaikaisen viranhaltijan ottamisesta päättää sama viranomainen, joka päättää viran täyttämisestä toistaiseksi, jollei johtosäännössä ole toisin määrätty. Määräaikaisuuden peruste tulee mainita viranhoitomääräyksessä. 3.2 Perusteet määräaikaiseen virkasuhteeseen ottamiselle Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain mukaan viranhaltija voidaan ottaa virkaan määräajaksi viranhaltijan omasta pyynnöstä määräajaksi ottamisesta on erikseen säädetty taikka tehtävän luonne sijaisuus avoinna olevaan virkaan kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastettava kunnan toimintaan liittyvä määräaikaista virkasuhdetta edellyttävä seikka sitä vaatii. Hyväksyttäviä määräaikaisuuden perusteita eivät ole pelkästään esimerkiksi, että viran palkkamenot on budjetoitu vain tietylle ajalle tai että virkoja ei ole perustettu tarpeeksi kaikkien sellaisten pysyvien tehtävien hoitamiseksi, joissa käytetään julkista valtaa ns. täyttölupamenettely ei myöskään sellaisenaan ole peruste määräaikaisen viranhoitomääräyksen antamiselle, ellei taustalla ole lain tarkoittamaa hyväksyttävää määräaikaisuuden perustetta Työn luonne Määräaikaisuus voi liittyä viranhaltijan tehtävän luonteeseen esimerkiksi kun hänet otetaan suorittamaan ennalta määrätty, kestoltaan rajoitettu tehtäväkokonaisuus (nk. projekti) tai jos työnantajalla on lyhytaikainen tarve sellaisten virkatehtävien hoitamiseksi, joita työnantaja ei normaalisti teetä. Tehtävän luonne voi olla määräaikaisuuden peruste kunnanjohtajan viran (Kuntalaki 24 ) lisäksi esimerkiksi apulaiskunnanjohtajan viroissa. Määräaikaiseen virkasuhteeseen ottaminen voi olla mahdollista myös silloin, kun viranomaistehtäviä tehdään kausiluontoisesti joko tiettyinä aikoina vuodessa tai kun työn määrä lisääntyy huomattavasti ennalta tiedossa olevina ajanjaksoina. Virkasuhteen määräaikaisuuden perusteena voi olla myös esim. tilapäinen projekti tai muu tilapäinen tehtävä. Viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi myös, jos virkasuhdetta edellyttävään tehtävään tarvitaan välittömästi viranhaltija, mutta tarvittavaa virkaa ei ole vielä perustettu, siihen saakka kunnes virka perustetaan ja täytetään asianmukaisesti Sijaisuus Sijaisuus on tyypillisin määräaikaisuuden peruste. Viransijainen voidaan ottaa viranhaltijan virantoimituksesta poissaolon ajaksi. Virkavapaalla olevan viranhaltijan virkasuhde kuntaan jatkuu edelleen. Poissaolo voi johtua viranhaltijan vuosilomasta sairauslomasta äitiys-, vanhempain-, hoito-, tai isyysvapaasta opintovapaasta vuorotteluvapaasta tai muusta virkavapaasta. Myös osa-aikaeläkkeen myöntäminen toistaiseksi voimassa olevassa virkasuhteessa olevalle viranhaltijalle voi olla sijaisuuden peruste. Kunnallisen esimiehen virkasuhdeopas 13 Lataa tämä ilmainen kuva aiheesta Whale Rikkominen Talousarviossaan Pixabayn laajasta kirjastosta tekijänoikeudettomia kuvia ja videoita

KRP:n päällikön Robin Lardotin epäilty virkavelvollisuuden rikkominen

Varusmies Milla Arosen murhasta syytetty mies ei uskonut yhden nyrkiniskun tappavan: "Yhtäkkiä hän ei huutanut enää mitään takaisin – sitten iski todellinen paniikki" 32 n Tehtävät, joissa huumausainetesti-todistusta voidaan pyytää tai edellyttää Työnantajan huumetestien käsittelyoikeuden on täytettävä kaksi eri edellytysryhmää, joista ensimmäinen määrittelee työtehtävään valitulle tehtävän johdosta asetettavia vaatimuksia ja toinen niitä vaikutuksia, joita yleisen elämänkokemuksen perusteella arvioituna todennäköisesti syntyy tehtävän hoitamisesta huumeen vaikutuksen alaisena tai huumeesta riippuvaisena. Todistusta voidaan ensinnäkin pyytää tai edellyttää, jos viran tehtävät edellyttävät tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä. Tarkkuutta ja hyvää reagointikykyä vaaditaan esimerkiksi työtehtäviin, joissa työntekijä itsenäisesti käyttää erityistä vaaraa aiheuttavia koneita ja laitteita. Luotettavuus ja itsenäinen harkintakyky ovat tarpeen esimerkiksi erilaisissa johtotehtävissä, omaisuudenhoitotehtävissä sekä tehtävissä, joissa työntekijällä on pääsyoikeus luottamuksellisiin tietoaineistoihin. Toiseksi edellytetään, että tehtävän hoitaminen huumeiden vaikutuksen alaisena tai niistä riippuvaisena yleisen kokemuksen mukaan voi todennäköisesti vaarantaa työntekijän tai toisen henkilön henkeä, terveyttä tai työturvallisuutta, maanpuolustusta tai valtion turvallisuutta, liikenneturvallisuutta, työtehtävissä saatujen tietojen tietoturvallisuutta ja siten aiheuttaa vahinkoa salassapitosäännösten suojaamille yleisille eduille tai vaarantaa rekisteröityjen yksityisyyden suojaa tai oikeuksia, liike- ja ammattisalaisuutta tai aiheuttaa työnantajalle tai tämän asiakkaalle vähäistä suurempaa taloudellista vahinkoa, jos vaarantamista tai riskien syntymistä ei voida muiden keinojen avulla estää tai lisätä merkittävien ympäristövahinkojen riskiä. Huumetestitodistusten käsittelyoikeus edellyttää, että kahdesta ryhmästä täyttyy vähintään yksi edellytys samanaikaisesti. n Huumausainetestitodistuksen toimittaminen virkaan valittaessa Työelämän yksityisyydensuojalain 7 :n mukaan työnantajalla on oikeus pyytää vain virkaan valitulta hakijalta huumetestitodistus, mutta tällä ei ole velvollisuutta todistuksen toimittamiseen. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain mukaan viranhakijalle voidaan asettaa virkaan nimittämisen edellytyksenä velvollisuus esittää huumausainetestitodistus edellä mainittujen edellytysten täytyessä. Työnantaja voi valintapäätöstä tehtäessä jättää valitsematta hakijan, joka ei toimita todistusta työnantajalle. Valintapäätös on käytännössä syytä tehdä ehdollisena siihen asti, kunnes virkaan valittu on toimittanut todistuksen. Näitä säännöksiä sovelletaan myös tilanteessa, jossa viranhaltijan tehtävät muuttuvat siten, että työelämän yksityisyydensuojalain 7 :n edellytykset huumausainetestitodistuksen käsittelylle täyttyvät. Edellä (ks. s. 30) lueteltujen tehtävien lisäksi yksityisyyden suojalain 7 :n 2 momentissa on säännelty eräitä erityistilanteita. Työnantajalla on huumetestitodistuksen käsittelyoikeus myös silloin, kun hakijalta edellytetään erityistä luotettavuutta ja työskentely tapahtuu muualla kuin työnantajan valvomissa toimitiloissa. Lisäksi edellytetään, että työtehtävien suorittaminen huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena voi aiheuttaa työnantajan asiakkaalle merkittävää taloudellista vahinkoa tai vaarantaa tämän henkilökohtaista turvallisuutta. Tällaiseksi tehtäväksi katsotaan lain esitöiden mukaan esimerkiksi siivooja, joka käy asiakkaan kotona siivoamassa ja jolle tätä varten annetaan kodin avaimet. Tämä säännös soveltuu myös kunnallisen kotipalvelun työntekijään, joka hoitaa ulkopuolisesta avusta riippuvaista vanhusta tämän kotona. Työnantajalla on vastaava käsittelyoikeus myös silloin, kun virkatehtäviin kuuluu pysyvästi ja olennaisesti alaikäisen lapsen kasvatusta, opetusta, hoitoa tai muuta huo- Kunnallisen esimiehen virkasuhdeopas 31

Kotirauhan rikkominen. Rivitaloasuntoon heitettiin savupatruuna keskellä yötä Torniossa - asunnossa oli kaksi ihmistä. Kotirauhan rikkominen. 08.12.2019 12:55 Helsingin Uutiset: 134-metrisestä tornitalosta heitetty alas paistinpannu ja lasipulloja – hengenvaarallisista teoista jo kolme rikosilmoitusta Kurinpitotoimia edellyttäviä tilanteita ovat henkilöiden turvallisuutta vaarantava toiminta, opetusta häiritsevä toiminta, vaitiolovelvollisuuden rikkominen harjoittelussa sekä työelämä- ja.. Tämä pätee myös silloin, jos potilas on saanut vamman tai sairauden ja hän haluaa korvausta vakuutusyhtiöltä. Vakuutusyhtiöllä on tällöin oikeus saada korvausoikeuden arvioimiseen tarvittavat tiedot.

49 9 Lomautus Säännökset ja määräykset Lomauttaminen KVTES VIII luku 1 (ja KVhL ) (Lomautuksen ennakkoselvitys KVhL 31 1mom.) Yhteistoimintamenettely KYtL 4-8, 13. Työvoiman vähentämisjärjestys KVTES VIII luku 1 3 mom., 4 Lomautusilmoitus ja lomautusilmoitusaika KVTES VIII luku 2 (vrt KVhL 31 2 mom.) Lomautuksen siirtäminen KVTES VIII luku 2 2 mom. Virkasuhteen irtisanominen lomautuksen yhteydessä KVhL 32 Korvausvelvollisuus KVhL 33, 45 Tässä oppaassa ei ole käsitelty lomautukseen liittyvää työttömyysturvaa. Viranhaltija voi parhaiten selvittää nämä seikat työttömyyskassastaan, työvoimatoimistosta tai KELAsta. 9.1 Määritelmä Lomautettaessa virkasuhde ei katkea, mutta virantoimitus sekä palkan maksaminen keskeytyvät määrä ajaksi tai toistaiseksi. Lomautuksen päätyttyä palvelussuhde jatkuu entisin ehdoin. Lomautus voidaan toteuttaa työnantajan aloitteesta sopimuksella työnantajan yksipuolisella toimenpiteellä. Lomauttaa voidaan virkasuhteeseen toistaiseksi otettu viranhaltija ja sellainen määräaikaisessa virka suhteessa oleva viranhaltija, jonka virkasuhde on ennen lomautuksen alkamista keskeytymättä jatkunut vähintään 6 kuukautta. n Kokoaikainen lomautus Virantoimitus sekä palkan maksaminen lopetetaan kokonaan toistaiseksi tai määräajaksi. n Osittainen lomautus Siirrytään väliaikaisesti lyhennettyyn työaikaan, esimerkiksi työskentelemään kolmena päivänä viikossa tai viitenä tuntina päivässä. 48 Kunnallisen esimiehen virkasuhdeopas Legendaarinen maasturi käyttäytyi törmäystestissä aivan ennennäkemättömällä tavalla: "Ei hyväksyttävää" 24 Jos virkasuhdetta ei pureta koeajan kuluessa, se jatkuu koeajan päätyttyä viranhoitomääräyksen mukaisesti ilman uutta päätöstä. Viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen virkasuhteen purkamista koeaikana. 3.8 Viranhoitomääräys Viranhaltijalle on annettava viipymättä ja mikäli mahdollista ennen virantoimituksen alkamista virkaan tai virkasuhteeseen ottamisesta pöytäkirjanote, päätösluettelon ote tai muu kirjallinen viranhoitomääräys. Virkaan tai virkasuhteeseen valintaa ei voida tehdä takautuvasti. Viranomainen ei voi päättää laillisesti, että sen ottaman viranhaltijan virkasuhde on alkanut ennen kuin asiasta on päätetty. Viranhoitomääräyksen antaminen vasta virantoimituksen alkamisen jälkeen voi poikkeuksellisesti tulla kysymykseen, kun viransijaista tarvitaan välittömästi tai kun kysymyksessä on aikaisemmin alkaneen viranhoidon jatkaminen uudella määräyksellä, eikä kirjallista viranhoitomääräystä ehditä antaa etukäteen. Viranhoitomääräyksestä tulee käydä ilmi ainakin virkanimike virkasuhteeseen valitun henkilön nimi virkasuhteen kestoaika (toistaiseksi voimassaoleva tai määräaikainen virkasuhde) määräaikaisuuden peruste mahdollinen koeaika virantoimituksen alkamisajankohta tai maininta, että siitä päätetään ja ilmoitetaan erikseen pääasialliset tehtävät tai niiden määräytymisperuste sekä palkkauksen perusteet (esim. viittaus ao. virkaehtosopimukseen ja peruspalkka virkasuhteen alkaessa). Lisäksi viranhoitomääräyksessä on syytä mainita muut viranhoidon kannalta mahdollisesti tarpeelliset seikat, esim. viranhoitopaikka virkasuhteen alkaessa. Viranhoitomääräystä ja työsopimusta varten tulisi olla erilliset lomakkeet, jotta vaikeilta tulkintaongelmilta palvelussuhteen lajin suhteen vältyttäisiin. Ks. huumausainetestiä koskevasta todistuksesta kohta Rikostaustan selvittäminen Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain tarkoituksena on suojella alaikäisen koskemattomuutta ja edistää henkilökohtaista turvallisuutta. Lain mukaan työnantajalla on velvollisuus vaatia, että virkaan valittu esittää itseään koskevan rikosrekisteriotteen ennen virka määräyksen antamista tai virantoimituksen aloittamista työssä, johon pysyväisluontoisesti ja olennaisesti kuuluu ilman huoltajan läsnäoloa tapahtuvaa alaikäisen kasvatusta, opetusta, hoitoa tai muuta huolenpitoa taikka muuta työskentelyä henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa alaikäisen kanssa. Ote ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi. Otetta ei tarvitse toimittaa, jos em. tehtävät kestävät yhden vuoden aikana enintään kolme kuukautta. Annettaessa jo virkasuhteessa olevalle viranhaltijalle ensimmäisen kerran laissa tarkoitettuja tehtäviä, rikosrekisteriote on pyydettävä nähtäväksi. Rikosrekisteriotteesta selviää, onko henkilö tuomittu sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasta teosta, seksuaalirikoksesta, törkeästä henkeen tai terveyteen kohdis- Kunnallisen esimiehen virkasuhdeopas 23

Virkavelvollisuuden rikkominen Uusi Suom

Työsuhteen ehdoista sovitaan työsopimuksessa. Siinä on usein maininta muut esimiehen määräämät tehtävät. Tämä ehto laajentaa työnantajan mahdollisuuksia yksipuolisesti muuttaa työtehtäviäsi 43 n Kuuleminen Ennen päätöstä virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi muutoksen perusteista. Mikäli viranhaltijan tehtävät tai asema muutoin muuttuvat merkittävästi, asia on käsiteltävä yt-menettelyssä. Yt-menettely ja KVhL:n mukainen kuuleminen voidaan yhdistää. 7.3 Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen Pysyvä siirto Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkaan merkitsee poikkeamista normaalista hakumenettelystä. Säännös ei velvoita siirtämään viranhaltijaa virasta toiseen, vaan se ainoastaan mahdollistaa sen, kun siirron edellytykset täyttyvät ja kun asianomainen kunnallinen viranomainen katsoo siirron säännöksessä mainituissa tapauksissa tarkoituksenmukaiseksi. Säännökseen perustuva siirto on aina kunnan sisäinen järjestely. n Siirron edellytykset Viranhaltija voidaan siirtää kunnan toiseen virkasuhteeseen edellyttäen, että viranhaltija täyttää sen virkasuhteen kelpoisuusvaatimukset, johon hänet siirretään tätä virkaa voidaan pitää hänelle sopivana hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena siirtoon on a) toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen varsinainen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa tai b) muu hyväksyttävä syy ja viranhaltija on antanut siirtoon suostumuksensa. Esimerkki Virka tulee tarpeettomaksi tehtävien uudelleenjärjestelyjen vuoksi. Viranhaltijalle löytyisi yksi sopiva avoinna oleva, pienempipalkkainen virka, mutta viranhaltija ei suostu siirtoon, koska palkka alenisi. Viranhaltijan kieltäytymisen perusteella palkkaa ei muuteta, vaan hänet joudutaan irtisanomaan tuotannollisella perusteella. Oikeustapaus KHO t 2705: Kaupunginhallitus oli siirtänyt viranhaltija X:n kaksi eri kertaa väliaikaisesti toisiin virkoihin. Väliaikaisia siirtoja oli perusteltu osastolla työskentelevän henkilökunnan välisillä jatkuvilla ja sovittamattomilla ongelmilla. Myöhemmin kaupunginhallitus siirsi viranhaltijan pysyvästi toiseen virkaan samoilla perusteilla kuin hänet aikaisemmin oli siirretty väliaikaisesti. Kaupunginhallituksen mukaan perusteena pysyvään siirtoon oli osaston tehtävien uudelleenjärjestely. KHO totesi, ettei kaupunginhallitus ole esittänyt X:n siirron syyksi sellaista toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyä kuin laki edellyttää, vaan kysymyksessä katsottiin olevan X:n siirtäminen toiseen virkaan pelkästään henkilöiden välisten erimielisyyksien takia. n Päättävä viranomainen Viranhaltijan siirtämisestä päättää se viranomainen, jolle toimivalta johtosäännössä on delegoitu. n Kuuleminen Ennen kuin siirtämisestä tehdään päätös, viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Mikäli viranhaltijan tehtävät tai asema muutoin muuttuvat merkittävästi, asia on käsiteltävä yt-menettelyssä. Yt-menettely ja KVhL:n mukainen kuuleminen voidaan yhdistää. 42 Kunnallisen esimiehen virkasuhdeopas

25 tuneesta rikoksesta tai huumausainerikoksesta. Työnantaja harkitsee otteen perusteella onko henkilö soveltuva em. tehtäviin. Velvollisuudesta esittää rikosrekisteriote on mainittava viranhakuilmoituksessa. Työnantaja voi tehdä henkilötietoihin ainoastaan merkinnän otteen esittämisestä ja otteen tunnistustiedot. Ote on palautettava viipymättä asianosaiselle. Työnantajalla ja muilla päätöksentekoon osallistuneilla on vaitiolovelvollisuus otteen sisällöstä. Rikosrekisteriotetta voi pyytää oikeusrekisterikeskukselta vain henkilö itse. Pyyntölomakkeen voi noutaa mm. osoitteesta Valinta tehdään ehdollisena, jos viranhaltija ei ole esittänyt rikosrekisteriotetta ennen valintapäätöksen tekemistä. Valinnan vahvistaminen ratkaistaan vasta sitten, kun ote on esitetty. Ehdollisesti valitun on esitettävä rikosrekisteriote nähtäväksi viimeistään 30 päivän tai viran täyttävän viranomaisen erityisestä syystä myöntämän pidemmän määräajan kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Valinta raukeaa, mikäli otetta ei esitetä. Valinnan vahvistamisesta tai sen raukeamisesta päättää ehdollisen valinnan suorittanut viranomainen. Vahvistamisesta voi päättää myös alempi täytäntöön paneva viranomainen Virkasuhteen sekä viranhaltijan oikeuksien ja velvollisuuksien alkaminen Virkasuhde alkaa virkasuhteeseen ottamista koskevan päätöksen tekemisestä. Tämän jälkeen sekä viranhaltija että työnantaja voivat irtautua virkasuhteesta ainoastaan irtisanomalla tai purkamalla virkasuhteen. Viranhaltijan oikeudet ja velvollisuudet alkavat kuitenkin vasta siitä, kun viranhaltija ryhtyy virantoimitukseen eli ensimmäisen kerran tosiasiallisesti hoitamaan virkaansa kuuluvia tehtäviä (OVTES:ssa poikkeavia määräyksiä yleissivistävän koulun osalta). Jos viranhaltija siirtyy kunnassa välittömästi toiseen virkasuhteeseen, ei palvelussuhde välillä katkea, vaan viranhaltijan oikeudet jatkuvat sellaisinaan. 24 Kunnallisen esimiehen virkasuhdeopas Avainsana - virkavelvollisuuden rikkominen. Kanta-Häme • Riihimäki

Rikkominen ilmainen taustakuva. Yksi parhaista laadukkaita taustakuvia site!Ilmaiset Taustakuvat - WallHere Virheellinen tieto

6 4.2.3 Syrjintä virkaan, tehtävään tai koulutukseen valittaessa Syrjintä raskauden tms. perusteella Palkkasyrjintä Syrjintä irtisanomisissa tai lomautuksissa Työyhteisön ja työilmapiirin kehittäminen Työturvallisuus Palkkalaskelma Kokoontumisoikeus Viranhaltijan oikeus vapaaseen luottamustoimen vuoksi Yksityisyyden suoja Tietojen tarpeellisuusvaatimus Henkilötietojen kerääminen Terveydentilaa koskevat tiedot Huumausaineiden käyttöä koskevien tietojen käsittely 30 5 Viranhaltijan velvollisuuksista Yleismääräys Sivutoimi ja kilpaileva toiminta Sivutoimilupa Sivutoimi-ilmoitus Kilpaileva toiminta Terveystietojen antaminen virkasuhteen aikana 34 6 Vastuista ja sanktioista Virantoimituksesta pidättäminen Perusteet Menettely Väliaikainen virantoimituksesta pidättäminen Uudelleenarviointi Kuuleminen Vahingonkorvausvelvollisuus Rikosoikeudellinen vastuu 38 7 Virkasuhteessa tapahtuvat muutokset Virkasuhteen muuttaminen osa-aikaiseksi Peruste Menettely Työnantajan velvollisuus tarjota lisätyötä osa-aikaiselle Virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen Pysyvä siirto Väliaikainen siirto 43 Kunnallisen esimiehen virkasuhdeopas 5 Vuosilomalaki Sisällys 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25 1 Lain soveltamisala ja pakottavuus... 4 Yleissitovan työehtosopimuksen 18 Määräaikainen viranhaltija voidaan ottaa lyhyemmäksi ajaksi kuin määräaikaisuuden peruste on olemassa myös silloin, kun viran määräaikaisen hoidon tarpeesta ei voida etukäteen olla varmoja tai jos viran määräaikainen täyttö koko ajaksi ei ole taloudellisesti mahdollista, vaikka toiminnallista tarvetta siihen sinänsä olisikin. Määräaikaisen viranhaltijan virkasuhde päättyy ilman irtisanomista määräajan päättyessä tai ennalta määrätyn tehtävän tultua suoritetuksi. Jos poissa olevalla viranhaltijalla on ehdoton oikeus keskeyttää virkavapaansa ja palata virantoimitukseen, (vanhempain-, hoito- tai opintovapaalla oleva tai asevelvollisuutta suorittava viranhaltija eräin edellytyksin), sijaisen määräaika päättyy, vaikka sijainen olisikin määrätty pidemmäksi määräajaksi. Toistaiseksi voimassa olevassa virkasuhteessa oleva viranhaltija ja määräaikainen viranhaltija eivät voi hoitaa samaa virkaa yhtä aikaa edes väliaikaisesti. Työnantajan harkinnasta riippuu, suostuuko työnantaja viranhaltijan pyyntöön keskeyttää virkavapaansa ennen määräaikaisen viranhaltijan virkamääräyksen päättymistä, jos virkavapaalla olevalla viranhaltijalla ei siis ole siihen ehdotonta oikeutta. Eräs vaihtoehto on merkitä viranhoito mm. että määräaikainen virkasuhde kestää siihen asti, kunnes viranhaltija palaa hoitamaan virkaansa, kuitenkin enintään tiettyyn päivään asti. Mikäli viranhaltijalla ei ole ehdotonta oikeutta palata virantoimitukseen, mutta työnantaja sallii hänen palata ennen myönnetyn virkavapaan päättymistä, sijaisen virkasuhde ei lakkaa ilman irtisanomista. Irtisanominen tapahtuu tällöin taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla noudattaen normaalia irtisanomismenettelyä (yhteistoimintamenettely, selvitys uudelleensijoitus- ja koulutusmahdollisuuksista, irtisanomisajan noudattaminen). Määräajan päättyminen voidaan määritellä myös sen mukaan, milloin tietty määrätehtävä valmistuu. Tällöinkin on syytä määritellä viimeinen päivä, jolloin virkasuhde päättyy huolimatta siitä, onko määrätehtävä valmistunut ennen sitä vai ei. Jos virkasuhteen päättymisaika ei ole etukäteen tiedossa tai perustuu tiettyjen edellytysten täyttymiseen, tulee työnantajan ilmoittaa viranhaltijalle päättymisajankohta niin pian kuin se on tiedossa. Määräaikaisen viranhaltijan virkasuhde voi päättyä ennen määräajan päättymistä myös siten, että työnantaja irtisanoo viranhaltijan taloudellisista ja tuotannollisista taikka viranhaltijasta johtuvista syistä. Määräaikainen virkasuhde voidaan myös purkaa erittäin painavasta syystä. Määräajaksi otettu viranhaltija voi myös itse irtisanoutua virastaan ennen määräajan päättymistä (vrt. työsopimus, jossa määräaika sitoo molempia osapuolia ellei toisin ole sovittu). Määräaikaisen viranhaltijan ei saa sallia jatkaa työntekoa määräajan päätyttyä. Jos on tarvetta jatkaa viranhoitoa, tulee viranhaltijalle antaa asianmukainen viranhoitomääräys tai tehdä työsopimus. Määräaikaiseen viranhoitomääräykseen tai työsopimukseen tulee olla laissa säädetty peruste. Kunnallisen esimiehen virkasuhdeopas 17 Työsopimuslaki Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Sisällys 1 Lain rakenne ja soveltamisala... 4 2 Työsopimuksen tekeminen... 6 Muoto... 6 Kesto... 8 Koeaika... 10 3 Työnantajan velvollisuudet... 1177 Vårdguiden är en tjänst från Sveriges regioner. Vi finns alltid med dig när du vill må bättre.

virkavelvollisuuden rikkominen Seisk

Esimiehen työsuhdeopas. 2. Previous images Työntekijän tulee noudattaa työnantajan ohjeita ja määräyksiä ja ilmoittaa esimiehelle havaitsemistaan vaaratilanteista. Työntekijällä on oikeus pidättäytyä työstä, jos siitä aiheutuu vakavaa vaaraa hengelle.. 4 Lukijalle Tämä opas koskee kunnallisia viranhaltijoita. Vastaava opas on laadittu kuntien ja kuntayhtymien työsuhteisesta henkilöstöstä. Oppaasta on neuvoteltu asianomaisten viranhaltijajärjestöjen kanssa ja sen sisällöstä on saavutettu yksimielisyys. Oppaassa on käsitelty tärkeimpiä virkasuhteen käyttöä, virkasuhteen alkamista, päättymistä ja lomauttamista koskevia asioita sekä keskeisimpiä työnantajan ja viranhaltijan oikeuksia ja velvollisuuksia. Tämä opas korvaa Kunnallisen työmarkkinalaitoksen aikaisemmin julkaiseman Kunnallisen esimiehen virkasuhdeoppaan. Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunnallisen esimiehen virkasuhdeopas 353 Työnantajan ei katsota täyttäneen edellä tarkoitettua neuvotteluvelvoitettaan ennen kuin asiasta on sovittu tai neuvottelujen aloittamisesta on kulunut vähintään 14 päivää ( irtisanominen, lomauttaminen tai osa-aikaistaminen kohdistuu alle 10 viranhaltijaan/työntekijään taikka enintään 90 päivää kestävä lomauttaminen kohdistuu vähintään 10 viranhaltijaan/työntekijään) tai 6 viikkoa ( irtisanominen, osa-aikaistaminen tai 90 päivää pidempi lomauttaminen kohdistuu vähintään 10 viranhaltijaan/työntekijään) Neuvottelujen yhteydessä on selvitettävä, voidaanko viranhaltija sijoittaa kunnan tai kuntayhtymän muihin töihin tai voidaanko viranhaltijalle järjestää työnantajan tarpeisiin soveltuvaa koulutusta. Muun työn ja koulutuksen tarjoamisvelvollisuutta on käsitelty edellä lomautusperusteiden yhteydessä. Luottamusmiehellä on oikeus osallistua selvittelyyn Työvoiman vähentämisjärjestys Taloudellisista ja tuotannollisista syistä esimerkiksi kunnan tai sen toimintayksikön kustannusten pakottavan vähentämistarpeen vuoksi tapahtuvan lomauttamisen yhteydessä työnantajan on mahdollisuuksien mukaan noudatettava sääntöä, jonka mukaan viimeksi lomautetaan kunnan tai kuntayhtymän toiminnalle tärkeitä viranhaltijoita ja saman työnantajan työssä osan työkyvystään menettäneitä jos viranhaltijat ovat edellä mainituilla perusteilla samanarvoisia, kiinnitetään huomiota myös huoltovelvollisuuden määrään ja virkasuhteen kestoaikaan. Palvelussuhdelajien välillä ei ole eroa, joten vähentämisjärjestystä katsotaan kokonaisuutena palvelussuhdelajista riippumatta Lomautusilmoitus Lomautusilmoitusaika on yksi kuukausi KVhL:ssa säädetyn 14 päivän ilmoitusajan asemesta. Kun viranhaltija lomautetaan useammaksi lomautusjaksoksi, kaikista tiedossa olevista lomautusjaksoista voidaan ilmoittaa samassa lomautusilmoituksessa. Lomautuksen perustuessa työn tilapäiseen vähenemiseen on samalla lomautusilmoituksella toteutettavien lomautusjaksojen yhteenlaskettu enimmäisaika 90 päivää (ks. kuitenkin edellä lomautuksen kestosta sanottu). Jokaisen yksittäisen viranhaltijan lomauttamisesta on tehtävä kirjallinen päätös. Tämä annetaan viranhaltijalle tiedoksi henkilökohtaisesti. Jos henkilökohtaista ilmoitusta ei ole mahdollista antaa, ilmoitus saadaan toimittaa postitse. Tällöin sen katsotaan tulleen viranhaltijan tietoon viimeistään seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä. Ilmoitus on toimitettava niin hyvissä ajoin, että kirjeen katsotaan tulleen viranhaltijan tietoon viimeistään 30 päivää ennen lomautuksen alkamista. Ilmoituksesta tulee ilmetä lomautuksen syy, alkamisaika ja lomautuksen kesto. Lomautuksen kesto ilmoitetaan määräaikaisen lomautuksen osalta täsmällisesti ja toistaiseksi voimassa olevan lomautuksen osalta arvioituna. Arvio ei sido työnantajaa. Lomautusilmoitus annetaan tiedoksi luottamusmiehelle ja, jos kohteena on vähintään 10 viranhaltijaa/työntekijää, työvoimatoimistolle. 52 Kunnallisen esimiehen virkasuhdeopas

Krp aloittaa tutkinnan lippueamiraalista ja everstistä - rikosnimikkeenä

Työkuormitus ja esimiehen velvollisuudet ja toimenpiteet - SuPe

Uuden esimiehen tehovalmennus, Helsink

Esimiehen ABC anniskelussa. Esimies on vastuussa siitä, että anniskeluliikkeessä noudatetaan lakia ja säännöksiä. Täältä löydät tietoa miten toimia laadukkaasti ja turvallisesti esimiehen asemassa Käännös sanalle rikkominen suomesta englanniksi. Suomienglantisanakirja.fi on suomen ja englannin kääntämiseen keskittyvä ilmainen sanakirja Korkeimman oikeuden mukaan yritys ei voi siirtää siivoojan perehdyttämistä työturvallisuusasioihin kirvesmiehen vastuulle vaan se olisi ollut esimiehen tehtävä ja valvottava asia. Siivooja loukkaantui Miksi tuollaista asiakkaansa pettämistä rikoslaissa kutsutaankaan, ettei vaan olisi vaitiolovelvollisuuden rikkominen, josta tietääkseni saapi myös jonkinlaisen rangaistuksen..

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus... 28 4.2.2 Syrjintä työelämässä Tasa-arvolain 8 :n säännökset syrjinnästä työelämässä ovat työnantajan kannalta lain keskeisimmät säännökset. Näissä säännöksissä kielletty syrjintä on sanktioitu. Työnantaja voidaan velvoittaa maksamaan syrjintäkiellon rikkomisesta loukatulle vähintään euron ja työhönottotilanteissa enintään euron hyvitys (vuonna 2008). Enimmäismäärä, joka koskee vain työhönottotilanteita, voidaan kuitenkin perustellusta syystä ylittää. Hyvityksen lisäksi myös vahingonkorvauslain mukainen korvaus on mahdollinen. Hyvitystä on vaadittava kanteella kahden vuoden kuluessa syrjinnän kiellon rikkomisesta. Työhönottotilanteessa kanne on kuitenkin nostettava yhden vuoden kuluessa valintapäätöksen tekemisestä. Hyvitys- ja vahingonkorvauskanteita ajetaan yleisessä tuomioistuimessa (käräjäoikeus, hovioikeus ja korkein oikeus). Virkavalintaa koskevasta päätöksestä voidaan myös tehdä kunnallisvalitus tasa-arvolain perusteella ja hallintotuomioistuimet voivat kumota päätöksen, mikäli se on tasa-arvolain vastainen Syrjintä virkaan, tehtävään tai koulutukseen valittaessa Työnantajan menettelyä on pidettävä kiellettynä syrjintänä, jos työnantaja virkasuhteeseen ottaessaan taikka tehtävään tai koulutukseen valitessaan syrjäyttää henkilön, joka on ansioituneempi kuin valituksi tullut toista sukupuolta oleva, jollei työnantaja voi osoittaa, että hänen menettelyynsä on työn tai tehtävän laadusta johtuva painava ja hyväksyttävä syy tai että hänen menettelynsä on johtunut muusta hyväksyttävästä seikasta kuin sukupuolesta. Vertailuhenkilöiden pitää siis olla eri sukupuolta. Edellä mainittu säännös rajoittaa työnantajan harkintavaltaa esimerkiksi virkaan otettaessa. Sen, joka väittää tulleensa syrjityksi, on osoitettava ansiovertailulla, että hän on ansioituneempi kuin työtehtävään tai koulutukseen valittu. Työnantaja voi torjua syrjintäolettaman osoittamalla, että hänen menettelyynsä on ollut hyväksyttävä syy. Ansiovertailussa otetaan huomioon hakijoiden koulutus, työkokemus ja sellaiset tiedot ja taidot, jotka voidaan yksiselitteisesti osoittaa. Jos haettavana olleen tehtävän kelpoisuusvaatimus täyttyy, ei tätä korkeampaa koulutusta välttämättä pidetä lisäansiona. Haettavana olleeseen tehtävään liittyvälle ammattikokemukselle eli tietyn ammatin harjoittamiselle annetaan suurempi arvo kuin kyseiseen työhön liittymättömälle työkokemukselle yleensä. Erot hakijoiden työvuosien määrässä eivät välttämättä merkitse sitä, että kauemmin työssä ollutta pidettäisiin ansioituneempana. Työkokemuksen painoarvoa voi vähentää myös sen koostuminen lyhyistä jaksoista. Hakijan sopivuus ja soveltuvuus tehtävään, työkyky ja muut henkilökohtaiset ominaisuudet eivät ole tasa-arvolain mukaisessa ansiovertailussa vertailtavia asioita. Sen sijaan ne voivat muodostaa työnantajalle muun hyväksyttävän syyn olla valitsematta tehtävään hakijaa, joka ansiovertailun (koulutuksen ja työkokemuksen) perusteella on ansioitunein Syrjintä raskauden tms. perusteella Työnantajan menettelyä on samoin pidettävä kiellettynä syrjintänä, jos työnantaja virkasuhteeseen ottaessaan taikka tehtävään tai koulutukseen valitessaan syrjäyttää henkilön raskauden, synnytyksen tai muun sukupuoleen liittyvän syyn perusteella tai tällaisen syyn perusteella rajoittaa viranhaltijan virkasuhteen kestoa tai sen jatkumista. Syrjintä eroaa edellä kohdassa selostetusta tilanteesta siinä, että syrjintä voi syntyä myös silloin, kun vertailuhenkilöt ovat samaa sukupuolta tai kysymys on virkasuhteen kestoajan tai sen jatkumisen rajoittamisesta raskauden tai vanhemmuuden perusteella, esim. virka- Kunnallisen esimiehen virkasuhdeopas 2735 5.2.2 Sivutoimi-ilmoitus Muusta sivutoimesta (ei edellytä työajan käyttöä) viranhaltijan on tehtävä ilmoitus työnantajalle. Työnantaja voi viranhaltijaa kuultuaan kieltää tällaisen sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen, jos sivutoimen hoitaminen haittaa viranhaltijan virkatehtävien asianmukaista suorittamista tai viranomaisen toimintaa muutoin. Myöskään työajan ulkopuolella tehtävä sivutoimi ei saa tehdä viranhaltijaa esteelliseksi tehtävässään, eikä vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa eikä muutenkaan haitata tehtävän asianmukaista hoitamista Kilpaileva toiminta Viranhaltija ei saa sivutoimena myöskään harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa. Samoin kilpailevan toiminnan valmistelemiseksi tehtävät toimenpiteet, joita ei kohdassa mainitut seikat huomioon ottaen voida pitää hyväksyttävinä, ovat kiellettyjä. Oikeustapaus KHO t 3044 Sairaanhoitopiiri kielsi sivutoimet osastonylilääkäriltään (tulosyksikön johtaja) ja osaston hoitajalta sekä eräiltä erikoislääkäreiltä. Perusteena oli se, että sairaanhoitopiirin palveluksessa oleva viranhaltija ei saa kilpailla samojen tuotteiden myynnistä oman työnantajansa kanssa itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa, koska tällainen kilpaileva toiminta aiheuttaa haittaa sairaanhoitopiirille. Osastonylilääkärin sivutoimi oli yhdistyksen vastaava ylilääkäri ja osastonhoitajan sivutoimi yhtiön toimitusjohtaja. Erikoislääkärit myivät oman erikoisalansa palveluja alueen terveyskeskuksille itsenäisinä ammatinharjoittajina tai työsuhteessa. Lääninoikeus piti voimassa kieltopäätökset. KHO katsoi, että piirillä oli oikeus kieltää tulosyksikön johtajana toimivan osastonylilääkärin ja osastonhoitajan sivutoimet. Muiden eri nimikkeillä toimivien yrittäjätoiminnan KHO ei katsonut haittaavan sairaanhoitopiirin toimintaa ja kumosi heidän osaltaan sivutoimien kieltopäätökset. 5.3 Terveystietojen antaminen virkasuhteen aikana Viranhaltija on velvollinen 1) työnantajan pyynnöstä antamaan tehtävän hoitamisen terveydellisiä edellytyksiä koskevat tarpeelliset tiedot työ- ja toimintakyvyn selvittämiseksi. 2) työnantajan määräyksestä osallistumaan terveydentilansa toteamiseksi suoritettaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin, jos se on välttämätöntä tehtävän hoitamisen edellytysten selvittämiseksi. Viranhaltijalle on ennen määräyksen antamista varattava tilaisuus tulla kuulluksi. 34 Kunnallisen esimiehen virkasuhdeopas

65 Lisäksi KVhL:ssa on lueteltu eräitä tilanteita, joiden vallitessa kunnalla ei katsota olevan irtisanomisperustetta. Säännöksen mukaan irtisanomisperustetta ei ole ainakaan silloin, kun irtisanomista on edeltänyt tai seurannut uuden henkilön ottaminen samankaltaisiin tehtäviin eikä kunnan toimintaedellytyksissä ole vastaavana aikana tapahtunut muutoksia tai irtisanomisen syyksi ilmoitetut tehtävien uudelleenjärjestelyt eivät tosiasiallisesti vähennä kunnalla tarjolla olevia tehtäviä tai muuta tehtävien laatua. Viranhaltijoita, jotka hoitavat lakisääteistä virkaa, ei voida irtisanoa taloudellisilla ja/tai tuotannollisilla perusteilla, ellei tätä virkaa ole mahdollista yhdistää johonkin toiseen saman kunnan virkaan tai virka voi olla kahden tai useamman kunnan yhteinen. Osa-aikaistaminen voi kuitenkin olla mahdollista. Työn vähentyminen voi johtua työnantajasta riippumattomista syistä tai työnantajan omista toimenpiteistä. Kunnan itsehallintoon kuuluu, että kunta voi ratkaista, millä tavoin sen hoidettavina olevat tehtävät suoritetaan ja palvelut tuotetaan. Kunta hoitaa sille laissa säädetyt tehtävät itse tai yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa. Kunta voi hankkia tehtäviensä edellyttämiä palveluja myös muilta palvelujen tuottajilta. Lakisääteisiä tehtäviä lukuun ottamatta kunta voi myös itse päättää hoitamiensa tehtävien ja annettavien palvelujen laajuudesta ja tarvittaessa supistaa tai laajentaa niitä. Tehtävien ja palvelujen laadusta ja laajuudesta päättämiseen liittyy oikeus päättää toimintojen järjestämistavasta. Kunnan hallinnon tai tehtävien uudelleenjärjestely esimerkiksi taloudellisten tai organisatoristen syiden vuoksi voi merkitä tarvittavan henkilöstön vähentämistä. Kunta voi päätöksellään suunnata palvelutuotantoaan uudella tavalla esimerkiksi lopettamalla jonkun palvelun tai supistamalla palvelun antamista ja ostamalla palvelun ulkopuoliselta palvelujen tuottajalta. Tällöin kunnalla voi olla taloudellinen ja/tai tuotannollinen peruste irtisanoa viranhaltija, mikäli irtisanomisen muut edellytykset täyttyvät. Jos tehtävien uudelleenjärjestely merkitsee viranhaltijan virantoimituspaikan muuttamista toiselle paikkakunnalle, eikä viranhaltija perustellusta syystä siirry uudelle paikkakunnalle, viranhaltija voidaan irtisanoa taloudellis-tuotannollisilla perusteilla. Kunnan/kuntayhtymän henkilöstön lomauttaminen tai irtisanominen ei estä ottamasta palvelukseen tai pitämästä työssä työntekijää, joka suorittaa koulutukseen liittyvää ennakkoharjoittelua, koulutukseen sisältyvää harjoittelua tai erikoistumisharjoittelua (KVTES VIII luku 7 ). Kuntajakolain mukaisiin vuosina voimaantuleviin kuntajaon muutoksiin ja kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain (voimassa ) 5 :n tarkoittamien kuntien ja perusterveydenhuollon ja siihen kiinteästi liittyvän sosiaalitoimen sekä ammatillisen peruskoulutuksen yhteistoiminta-alueiden muodostamisiin ja 6 :n tarkoittamiin laajaa väestöpohjaa edellyttävien palvelujen turvaamiseksi toteutettaviin toimenpiteisiin perustuvien toiminnan uudelleenjärjestelyjen perusteella työnantajalla ei ole oikeutta irtisanoa palvelussuhdetta taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla. Virkasuhde voidaan kuitenkin irtisanoa, jos viranhaltija kieltäytyy vastaanottamasta työnantajan hänelle tarjoamaa kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 37 :n mukaista uutta virkaa tai työtehtävää. Tämä irtisanomiskielto on voimassa viisi vuotta kuntajaon muutoksen voimaantulosta ja henkilöstön siirtymisestä uuden työnantajan palvelukseen Muun työn tarjoamisvelvollisuus Työnantaja ei saa irtisanoa virkasuhdetta taloudellisista tai tuotannollisista syistä, vaikka viranhaltijalle määrätyt työtehtävät olisivatkin vähentyneet sekä olennaisesti että pysyvästi, vaan työnantajalla on ensin velvollisuus sijoittaa viranhaltija toiseen virkasuhteeseen tai ottaa sellaiseen työsuhteeseen, jonka tehtävät eivät olennaisesti poikkea viranhaltijan tehtävistä taikka kouluttaa uusiin tehtäviin. Sijoitusvelvollisuus koskee niin koko- kuin osa-aikaisia 64 Kunnallisen esimiehen virkasuhdeopas Vaitiolovelvollisuuden rikkominen. Rangaistus 16 §:ssä säädetyn vaitiolovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikoslain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei teko ole rangaistava rikoslain 40.. 74 Päätös virkasuhteen irtisanomisesta ja purkamisesta on annettava kirjallisesti tiedoksi viranhaltijalle henkilökohtaisesti. Jollei tämä ole mahdollista, ilmoitus virkasuhteen irtisanomisesta saadaan antaa tiedoksi lähettämällä päätös kirjeitse viranhaltijan ilmoittamaan tai muutoin tiedossa olevaan postiosoitteeseen. Jos päätös virkasuhteen päättämisestä on lähetetty kirjeitse, katsotaan päätöksen tulleen viranhaltijan tietoon viimeistään seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun päätös on lähetetty. Viranhaltijan ollessa vuosilomalla tai työajan tasoittamisesta johtuvalla vähintään kahden viikon pituisella vapaa-ajalla katsotaan virkasuhteen päättäminen toimitetuksi kuitenkin aikaisintaan loman tai vapaa-ajan päättymistä seuraavana päivänä. Toimitettaessa virkasuhteen purkamisilmoitus kirjeitse, katsotaan koeaikapurussa (KVhL 8 ) ja purkamisessa (KVhL 41 ) purkamisperusteeseen säädetyssä ajassa, jos ilmoitus on tuon ajan kuluessa jätetty postin kuljetettavaksi. Purkamisilmoitukseen vetoavalla on näyttövelvollisuus ilmoituksen lähettämisestä ja tämän vuoksi kirjeitse lähetettäessä ilmoitus olisi suotavaa toimittaa kirjattuna. Työnantaja, joka irtisanoo taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla viranhaltijan, jolle ennen irtisanomisajan päättymistä kertyisi yhteensä vähintään kolmen vuoden mittainen työhistoria saman työnantajan tai eri työnantajien työssä, on velvollinen ilmoittamaan viipymättä irtisanomisesta työvoimatoimistolle. Työnantajan on viranhaltijan suostumuksella liitettävä ilmoitukseen työnantajan käytettävissä olevat tiedot viranhaltijan koulutuksesta, tehtävistä ja työkokemuksesta. Kunnallisen esimiehen virkasuhdeopas 73

KRP:n päällikön Robin Lardotin epäilty virkavelvollisuuden rikkominen menee syyteharkintaan. Asia on siirretty Valtakunnansyyttäjänvirastoon Poliisi lopetti yli kymmenen hengen mielenosoituksen Eduskuntatalon portailla – kaksi otettiin kiinni Mansikkalan vanhalla koululla tehtiin ilkivaltaa, vahingot kymmeniä tuhansia euroja — Kylmälaitteiden ja soittimien rikkominen ei riittänyt, vaan päälle piti vielä virtsata. Tuija Pauhu

48 Jos viranhaltija on ollut poissa virantoimituksesta, eikä hänelle ole myönnetty virkavapaata, poissaolo merkitään jälkikäteen virkavapaaksi, mikäli virkavapaasta päättävä viranomainen toteaa poissaolon johtuneen ylivoimaisesta esteestä tai muusta pätevästä syystä. Kunnissa on syytä omaksua ja noudattaa mahdollisimman yhdenmukaista käytäntöä harkinnanvaraisten virkavapauksien myöntämisen perusteissa, palkallisuudessa jne. sekä tiedottaa nämä perusteet viranhaltijoille. 8.2 Virkavapaan keskeyttäminen ja peruuttaminen Pääsäännön mukaan kun virkavapaapäätös on tehty, se sitoo kumpaakin osapuolta. Työnantaja ei voi yleensä enää yksipuolisesti muuttaa tai peruuttaa päätöstään. Toisaalta viranhaltijakaan ei voi enää yksipuolisesti vaikuttaa virkavapaaseen. Virkavapaan keskeyttäminen tai peruuttaminen viranhaltijan hakemuksesta on työnantajan harkinnassa, jollei laissa toisin säädetä tai virkaehtosopimuksessa toisin määrätä. KVTES:n V luvussa on useita erityismääräyksiä virkavapaan keskeyttämisestä. Esimerkiksi perhevapaita koskevien määräysten mukaan viranhaltijalla on ehdoton oikeus keskeyttää virkavapaansa, jos kyseessä on ennalta arvaamaton ja perusteltu syy. Tällaiseksi ennalta-arvaamattomaksi ja perustelluksi syyksi katsotaan hoitovapaan osalta äitiysvapaan alkaminen uuden raskauden johdosta (EYTI C-116/06). Äitiysvapaan palkallisuus edellyttää, että vapaata on haettu KVTES:n määräysten mukaisesti. Muiden perhevapaiden osalta uutta raskautta ja äitiysvapaata ei katsota perustelluksi syyksi muun jo myönnetyn perhevapaan keskeyttämiseksi. Myös opintovapaa voidaan keskeyttää tietyin edellytyksin. Jollei virkavapaan keskeyttämisestä tai peruuttamisesta ole erityissäännöksiä tai -määräyksiä, virka vapaan myöntänyt työnantaja voi halutessaan viranhaltijan pyynnöstä peruuttaa virkavapaan tai muuttaa sitä. Mitään velvollisuutta tähän ei kuitenkaan ole. Työnantaja voi yksipuolisesti päättää virkavapaan keskeyttämisestä tai peruuttamisesta, jos virka vapaata käytetään muuhun tarkoitukseen kuin mitä varten se on myönnetty. Keskeytys- tai peruuttamispäätöksessä on myös todettava, milloin viranhaltijan on palattava työhön. Virkavapaalla oleva viranhaltija voidaan määrätä suostumuksensa perusteella suorittamaan joitakin virkatehtäviä perustellusta syystä, jolloin virkavapaa keskeytyy. Ennen virkavapaapäätöksen muuttamista viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. 8.3 Perhevapaat Viranhaltijalla on oikeus saada virkavapaata perhevapaiden vuoksi siten kuin työsopimuslain 4 luvun 1 8 :ssä säädetään. Viranhaltijoiden perhevapaista on säädetty KVhL 29 :ssä ja osittain sovittu virkaehtosopimuksissa (äitiysvapaa ja tilapäisen hoitovapaan palkka). Kunnallisen esimiehen virkasuhdeopas 47 Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamista koskeva allekirjoituspöytäkirja... 2 1 luku Yleiset määräykset... 6 2 luku Vuosilomaa koskevat määräykset... MUISTIO Taisto Ahvenainen elokuu 2008 Heikki Harjula Mika Paavilainen Suomen Kuntaliitto HENKILÖSTÖVALINNAN PERUSTELEMINEN - tärkeintä on hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin perusteella ansioituneimman Liikenne-esimiehen erikoisammattitutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinnon perusteet on kuvattu sivun oikeassa laidassa olevassa tutkinnon.. Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Aloitamme Kuntatyönantajassa artikkelisarjan, jossa kerromme palvelussuhteen alkamisen, sen kulkuun ja päättymiseen liittyviä juridisia perusasioita.tässä

30 4.6 Kokoontumisoikeus Työnantajan on sallittava viranhaltijoiden ja heidän järjestöjensä käyttää työnantajan hallinnassa olevia sopivia tiloja taukojen aikana ja työajan ulkopuolella käsitelläkseen virkasuhdeasioita sekä ammatillisen yhdistyksen toimialaan kuuluvia asioita. Kokoontumisoikeuden käyttö ei saa aiheuttaa haittaa työnantajan toiminnalle. 4.7 Viranhaltijan oikeus saada vapaata luottamustoimen hoitamiseksi Viranhaltijalla on oikeus saada työstään vapaata kunnallisen luottamustoimen hoitamiseen liittyvän kunnan toimielimen kokoukseen osallistumista varten, jos vapaasta sovitaan työnantajan kanssa. Työnantaja ei voi ilman työhön liittyvää painavaa syytä kieltäytyä sopimasta viranhaltijan osallistumisesta kunnan toimielimen kokoukseen. Kunnan määräämän muun kuin 1 momentissa tarkoitetun luottamustoimien hoitamista varten tarvittavasta vapaasta kunnan luottamushenkilön on sovittava työnantajansa kanssa. Luottamushenkilön on ilmoitettava toimielimen kokousajankohdat ja kunnan määräämät luottamustehtävät työnantajalle viipymättä sen jälkeen, kun hän on saanut ne tietoonsa. Työnantajan on pyydettäessä annettava kirjallinen selvitys kieltäytymisensä perusteista. Luottamustoimen hoitamiseksi annettava vapautus on kuntalain perusteella palkatonta. 4.8 Yksityisyyden suoja Lakiin yksityisyyden suojasta työelämässä on koottu keskeisimmät työelämän tietosuojakysymykset. Lakia sovelletaan työsuhteisten ohella virkasuhteisiin ja virkaa hakeviin Tietojen tarpeellisuusvaatimus Työnantajalla on oikeus käsitellä vain välittömästi virkasuhteen kannalta tarpeellisia tietoja, eikä tästä vaatimuksesta voida poiketa edes viranhaltijan suostumuksella. Työnantajan ja viranhaltijan oikeuksien ja velvollisuuksien kannalta tarpeellisia tietoja ovat esimerkiksi virkatehtävien suorittamiseen, virkavalintaan, työolosuhteisiin ja virkaehtosopimusten määräysten noudattamiseen liittyvät tiedot. Viranhaussa työnantajan on arvioitava tietojen tarpeellisuutta siitä tehtävästä lähtien, jota henkilö on hakenut Henkilötietojen kerääminen Tiedot on kerättävä pääasiassa viranhaltijalta itseltään tai hänen suostumuksellaan kolmannelta. Tästä periaatteesta voidaan poiketa, jos kysymys on viranhaltijan luotettavuuden selvittämisestä tai työnantajalle laissa määrätystä tehtävästä. Työnantajan on tiedotettava viranhaltijalle muualta kerätyistä häntä koskevista tiedoista ennen niiden käyttämistä viranhaltijaa koskevaan päätöksentekoon. Henkilö- ja soveltuvuusarviointeja tehtäessä työnantajan velvollisuutena on varmistaa käytettävissä olevilla keinoilla testimenetelmien luotettavuus, testaajien asiantuntemus ja testitulosten virheettömyys. Testejä voidaan tehdä vain viranhakijan tai -haltijan suostumuksesta. Viranhaltijalla on oikeus saada maksutta em. arvioinnissa annettu kirjallinen lausunto. Jos lausunto on annettu suullisesti työnantajalle, on testatulle viranhakijalle tai viranhaltijalle annettava lausunnon sisällöstä selvitys, joka voidaan myös antaa suullisena. Selvityksen tulee olla testatun ymmärrettävissä ja siitä tulee käydä ilmi ainakin testaamisen tarkoitus ja tulos sekä päätöksentekoon vaikuttaneet arvioinnit. Työnantaja vastaa viime kädessä lausuntoa koskevan tiedon antamisesta. Kunnallisen esimiehen virkasuhdeopas 29 Tein ilmoituksen työntekijän vaitiolovelvollisuuden rikkomisesta (päiväkoti) hänen esimiehelleen ja esimies kertoi hänelle kuka teki ilmoituksen ja siitä on koitunut minulle harmia 11 pelastusviranomaisiksi määrätty palohenkilöstö ylihoitajat ja osastonhoitajat talousjohtajat/-päälliköt/kamreerit. Vastaavasti julkisen vallan käyttämistä ei ole tehtävissä, joissa toteutetaan yksilön lakiin perustuvaa oikeutta ilman, että tehdään valituskelpoisia päätöksiä tai ilman, että annetaan lakiin perustuvia yksilön oikeusasemaan tai vapauteen puuttuvia määräyksiä kuten esimerkiksi terveydenhuollon tavanomaiset potilaan hoitoon kuuluvat tehtävät (sairaanhoitajan, perus-/lähihoitajan tehtävät). työnantajan tavanomaiseen työnjohto-oikeuteen kuuluvan päätösvallan käyttämistä ei voida pitää julkisen vallan käyttämisenä kuten esim. työvuoroluettelon hyväksyminen tai vuosilomien vahvistaminen. Sen sijaan esimerkiksi virkasuhteen alkamiseen, päättymiseen, virasta pidättämiseen ja harkinnanvaraisen virkavapauden myöntämiseen liittyvää päätöksentekoa on pidettävä julkisen vallan käyttönä. Tyypillisiä tehtäviä, joihin ei pääsääntöisesti kuulu julkisen vallan käyttöä, ovat esimerkiksi suurin osa tavanomaisista toimistotehtävistä, tietotekninen ala, kirjastoja vapaa-aikatoimen suorittavat tehtävät, ruokapalveluhenkilöstö, liikennelaitosten kuljettajat, psykologit, sairaanja terveydenhoitajat, siivous- ja kiinteistönhoitohenkilöstö, päivähoidon henkilöstö (kuitenkin esim. päiväkodin johtajan, jonka tehtäviin kuuluu päätöksen tekeminen hoitopaikan myöntämisestä, tulee olla virkasuhteessa). Myöskään esimerkiksi kansalaisopistojen opettajien tehtäviin ei yleensä kuulu julkisen vallan käyttöä, joitakin poikkeustapauksia lukuun ottamatta (tutkintotavoitteinen koulutus, jossa annetaan arvosanoja). 2.2 Virkasuhteen muuttaminen työsuhteeksi Kuntalain säännösten tarkoituksena on virkasuhteen käytön rajaaminen niihin tehtäviin, joissa käytetään julkista valtaa. Muutos virkasuhteesta työsuhteeksi tapahtuu ensisijaisesti sopimalla eli työnantaja ja viranhaltija tekevät työsopimuslaissa tarkoitetun työsopimuksen ja sopivat työsuhteen ehdoista, työsopimuksen alkamisesta ja muista työsopimukseen kuuluvista asioista. Työsopimuksen tekemisen yhteydessä on suositeltavaa esim. työsopimuksessa todeta, että virkasuhde päättyy työsopimuksen syntymisen myötä. Asianomaisen päättävän viranomaisen on myös syytä tämän jälkeen todeta virkasuhteen päättyminen. Ellei virkasuhteen muuttamisesta päästä sopimukseen, työnantaja voi yksipuolisesti päättää virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi mikäli kyseessä olevan viran tai virkasuhteen tehtäviin ei kuulu julkisen vallan käyttöä. Yksipuolinen päättäminen edellyttää, että työnantaja on tarjonnut työsuhteista tehtävää vähintään entisillä palvelussuhteen ehdoilla ja antanut viranhaltijalle TSL 2:4 :n mukaisen selvityksen työsuhteen keskeisistä ehdoista (käyvät yleensä ilmi tarjotusta työsopimuksesta). Laissa ei ole säädetty, mikä kunnan viranomainen päätöksen tekee. Ko. asiaa koskevan päätösvallan delegoinnista tulee määrätä erikseen. Ellei päätösvaltaa delegoida, asiasta päättää valtuusto. Viranhaltija voi hakea muutosta työnantajan yksipuoliseen päätökseen KuntaL:n mukaisesti oikaisuvaatimuksella ja kunnallisvalituksella. Muutoksenhaku voi koskea kaikkia niitä seikkoja, jotka ovat säännöksen perusteella työsuhteeksi muuttamisen edellytyksiä. Virkasuhde muuttuu työsopimussuhteeksi päätöksen tultua lainvoimaiseksi (ts. päätöksestä ei tehdä oikaisuvaatimusta tai siitä ei 10 Kunnallisen esimiehen virkasuhdeopas Microsoft Power Automate - malli. Pyydä esimiehen hyväksyntää valitulle kohteelle

MIC = Esimiehen sisäisen valvonnan. Etsitkö yleistä kohteen MIC määritystä? Kuten edellä mainittiin, MIC käytetään lyhenne teksti viesteissä edusta maan Esimiehen sisäisen valvonnan Esimiehen arkea. Tällaista se joskus tuppaa olemaan. Esimiehen arkea. Spartacus Season 3 War of The Damned Trailer. Dashcam kuvaa kjotimaasta

Englannin maajoukkuetähti tapasi perhettään ja joutui rajun arvostelun kohteeksi – "Olisiko minun pitänyt työntää hänet pois?"Lakien mukaan edes lähiomaisilla ei ole oikeutta saada tietää, mitä sairaalassa sanotaan ja mitä siellä tapahtuu, jos potilas ei halua tietoja annettavan. Sairaalahenkilökunnalla on tapana kysyä potilaalta, kenelle tietoja saa antaa. Potilas päättää itse, kenelle tietoja saa antaa. Esimerkiksi ennen leikkausta potilas voi kertoa henkilökunnalle, kenelle leikkauksesta saa antaa tietoja ennen kuin hän herää. Finland, officially the Republic of Finland (Finnish: Suomen tasavalta, Swedish: Republiken Finland (listen to all)), is a Nordic country in Northern Europe bordering the Baltic Sea, Gulf of Bothnia, and Gulf of Finland, between Sweden to the west, Russia to the east, Estonia to the south.. Kansainvälinen ampumahiihtoliitto avustaa Kontiolahden kisajärjestäjiä – katsomot suljettiin yleisöltä aivan kisojen alla16 3.2.4 Muu edellisiin rinnastettava kunnan toimintaan liittyvä määräaikaista virkasuhdetta edellyttävä syy Muut kuin kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa nimenomaan mainitut määräaikaisuuden perusteet tulee harkita tapauskohtaisesti. Joissakin tapauksissa esim. organisaatiouudistuksista tai muista uudelleenjärjestelyistä aiheutuva virkatehtävien vakiintumattomuus saattaa olla määräaikaisuuden perusteena jonkin aikaa. Toimintojen vakiinnuttua ei määräaikaisuuden perustetta enää ole. Virkatehtävien määrä saattaa toisinaan myös vaihdella siten, ettei virkatehtävien tarvetta pystytä määrittelemään kuin vain tietyksi ajaksi eteenpäin (esim. oppilasmäärien väliaikainen lisääntyminen tai ennakoitu vähentyminen sekä heidän valintamahdollisuuksiensa lisääntyminen) Viranhaltijan oma pyyntö Viranhaltija voi itse pyytää, että hänet nimitetään virkaan vain tietyksi määräajaksi. Tällöin ei tarvita muita perusteita määräaikaiseen virkasuhteeseen ottamiselle. Virkamääräykseen on syytä merkitä selvästi, että määräaikaiseen virkasuhteeseen ottamisen syynä on nimenomaan viranhaltijan oma pyyntö. Vaikka viranhaltija tulisikin myöhemmin toisiin ajatuksiin, pysyy virkasuhde määräaikaisena määräajan loppuun saakka viranhaltijan oman pyynnön perusteella Määräajaksi ottaminen perustuu lakiin ja/tai asetukseen Muualla laissa tai asetuksessa on säännöksiä määräaikaisen virkasuhteen käytöstä. Tällaiset määräykset täydentävät KVhL:n säännöksiä virkasuhteen määräaikaisuuden osalta. Määräaikaisuudesta on säädetty mm. KuntaL 24 :ssä, jonka mukaan valtuusto valitsee kunnanjohtajan virkaansa toistaiseksi tai määräajaksi. Määräaikaisesta virantäytöstä on tarkentavia säännöksiä myös mm. opetustoimen, sosiaalihuollon ja terveydenhuollon henkilöstön kelpoisuuksista annetuissa asetuksissa: opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998, 23 ) mukaan opetusta voidaan väliaikaisesti enintään vuoden ajaksi määrätä antamaan henkilö, jolla on riittävä koulutus ja tehtävän edellyttämä taito. Tällainen henkilö voidaan kuitenkin määrätä antamaan opetusta yli kuudeksi kuukaudeksi vain, jos tehtävän edellyttämät kelpoisuusvaatimukset täyttäviä henkilöitä ei ole määräystä annettaessa saatavilla tai jos siihen on muu erityinen syy. opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) 13 :n 4 momentin mukaan ammatillista opetusta on oikeutettu antamaan henkilö, joka on otettu opettajaksi ehdolla, että hän kolmen vuoden kuluessa palvelussuhteen alkamisesta suorittaa opettajan pedagogiset opinnot. jos sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön tehtävään ei saada henkilöä, jolla on säädetty kelpoisuus, tehtävään voidaan eräin poikkeuksin ottaa enintään vuodeksi henkilö, jolla suoritettujen opintojen perusteella on riittävät edellytykset tehtävän hoitamiseen (laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005, 12 ). erikoistumiskoulutuksessa tai perusterveydenhuollon lisäkoulutuksessa olevat lääkärit voidaan ottaa määräaikaiseen virkasuhteeseen terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun asetuksen (564/1994) 3 :ssä on tarkempia säännöksiä siitä, että opiskelijat voivat tietyin edellytyksin tilapäisesti toimia terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä. hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1484/2001) 17 :n mukaan työterveyshuollossa päätoimisesti toimivalla laillistetulla tervey- Kunnallisen esimiehen virkasuhdeopas 15

LUE: Koronavirus vaikuttaa työpaikoilla - kysymyksiä ja vastauksia. Työelämäopas. Esimiehen ilmoitukset Valviraan tai poliisille Läs om hälsa och sjukdomar och var du kan hitta vård. Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden. Ring telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt.  16 lượt thích, 0 bình luận - Yhteisömedia (@yhteisomedia) trên Instagram: Uusi kokemustarina on julkaistu! Helmikuussa 2016 irtisanouduin vakituisesta työpaikastan

Heikko johtaminen ilmeni tutkimuksessa puutteina mm. esimiehen viestinnässä, palautteen antamisessa, tavoitteenasetannassa sekä oikeidenmukaisessa kohtelussa 66 tehtäviä. Uudelleensijoitusvelvoite koskee vain sellaisia virkasuhteita ja työtehtäviä, joita kunnassa on jo olemassa ja jotka ovat avoimena. Sijoittaminen toiseen virkasuhteeseen edellyttää, että irtisanottava viranhaltija täyttää asianomaiset kelpoisuusvaatimukset. Viranhaltijalle tulee tarjota ensisijaisesti sellaista virkaa tai virkasuhdetta, joka lähinnä vastaa hänen entistä virkasuhdettaan ja johon hän on ammattitaitonsa ja kykyjensä puolesta sopiva ja tämän jälkeen muuta vastaavaa virkaa. Uudelleensijoittaminen työsuhteeseen edellyttää, että työsuhteeseen kuuluvat tehtävät eivät olennaisesti poikkea viranhaltijan tehtävistä. Olennaisena poikkeamisena ei yleensä pidetä pelkästään sitä, että työsuhteeseen kuuluviin tehtäviin ei voi sisältyä julkisen vallan käyttämistä. Muun työn tarjoamisvelvollisuus on olemassa ennen irtisanomista ja koko irtisanomisajan. Em. tilanteissa toiseen virkaan uudelleen sijoitettaessa voidaan poiketa hakumenettelystä Koulutusvelvollisuus Irtisanominen edellyttää, että viranhaltijaa ei voida kouluttaa kunnan vapaina oleviin uusiin tehtävin. Annettavan koulutuksen tulee olla kunnan toiminnan kannalta tarpeellista. Kouluttamisen mahdollisuuksia arvioitaessa on otettava huomioon paitsi kunnan käytännölliset ja taloudelliset edellytykset koulutuksen antamiseen myös viranhaltijan soveltuvuus kyseeseen tulevan koulutuksen vastaanottamiseen. Työnantajan työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuus ovat näin ollen osa irtisanomisperustetta; irtisanomisperusteen asiallisuutta ja painavuutta harkittaessa tai arvioitaessa jälkikäteen tulee ottaa huomioon sekä tarjolla olevan työn vähentymisen määrä ja kestoaika että työnantajan mahdollisuus tarjota viranhaltijalle muuta työtä ja tämän työn mahdollisesti edellyttämä koulutus tai perehdyttäminen, jos viimeksi mainitut olisivat tarpeen. Jos esimerkiksi kone- ja laitehankinnoista tai muista työmenetelmien muutoksista ei ole aiheutunut tehtävien vähentymistä, mutta muun muassa työn sisältö ja vaativuus ovat muuttuneet siten, että viranhaltijat eivät suoriutuisi siitä aikaisemmin valmiuksin, tulee työnantajan yleensä kouluttaa viranhaltijat niin, että he voivat jatkaa muuttuneissa tehtävissä Raskaus, perhevapaat ja irtisanominen Kunta ei saa irtisanoa viranhaltijan virkasuhdetta raskauden vuoksi, eikä sillä perusteella, että viranhaltija käyttää oikeuttaan perhevapaaseen. Työnantajan pyynnöstä viranhaltijan on esitettävä selvitys raskaudestaan. Jos työnantaja irtisanoo raskaana olevan tai perhevapaata käyttävän viranhaltijan virkasuhteen, katsotaan irtisanomisen johtuvan viranhaltijan raskaudesta tai perhevapaan käyttämisestä, jollei kunta voi osoittaa sen johtuneen muusta seikasta. Taloudellisista ja tuotannollisista syistä työnantaja saa irtisanoa äitiys-, erityisäitiys-, isyys-, vanhempain- ja hoitovapaalla olevan viranhaltijan vain, jos työnantajan toiminta päättyy kokonaan. Valmisteleviin toimenpiteisiin, kuten esimerkiksi yhteistoimintamenettelyyn tai viranhaltijan kuulemiseen työnantaja voi ryhtyä jo mainittujen vapaiden aikana, mutta irtisanomista ei niiden aikana saa vielä tehdä. Kunta voi käyttää irtisanomisoikeuttaan mainittujen lomien tai hoitovapaan päätyttyä. Sen sijaan viranhaltijasta johtuvilla perusteilla virkasuhde on mahdollista irtisanoa tai purkaa myös em. vapaiden aikana, mutta kuten edellä on selostettu, työnantajan pitää tällöin pystyä näyttämään toteen, että irtisanominen tai purkaminen on johtunut nimenomaan muusta syystä kuin em. perhevapaan käyttämisestä. Esimerkiksi perhevapaan aikana voi ilmetä, että viranhaltija on virantoimituksessa ollessaan syyllistynyt kavallukseen. Kunnallisen esimiehen virkasuhdeopas 65 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN Kyselyn avulla tutkittiin, kuinka yleistä vaitiolovelvollisuuden rikkominen on maatalouslomittajien mielestä Haapaveden ja Iisalmen paikallisyksiköiden alueilla

Etusivu Keskustelualueet > Yleistä keskustelua >. Kannustettava lain rikkominen Työpaikalla tapahtuvan epäasiallisen kohtelun lisääminen lakiin, syyteoikeuden vanhenemisaikojen pidentäminen, esimiehen velvollisuuksien..

Sivuiltamme löydät ajankohtaiset uutiset ja tuoreimmat kirjoitukset aiheesta Virkavelvollisuuden rikkominen. Klikkaa sivuillemme ja lue tuoreimmat artikkelit Tällöin salassapitovelvollisuuden rikkominen voidaan perustella pakkotilalla, jossa suuremman intressin (henki ja terveys) takia joudutaan uhraamaan pienempi (arkaluonteisten tietojen salassapito) 13 3 Virkasuhteen alkaminen Säännökset ja määräykset Kunnanjohtaja KuntaL 24 Virkasuhteen kestoaika KVhL 3 Vaali KuntaL 60 Päätöksen tiedoksianto KuntaL 95 Julkinen hakumenettely KVhL 4 Virkasuhteeseen ottaminen KVhL 5 Kelpoisuusvaatimukset KVhL 6 Terveydentilaa koskeva selvitys KVhL 7 Koeaika KVhL 8 Viranhoitomääräys KVhL 9 Virkasuhteen ja oikeuksien sekä velvollisuuksien alkaminen KVhL 10 Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/02) Ilmoitus työvoimatoimistolle ja työllistymisohjelma KVhL 37 a 3.1 Virkasuhteen kesto Viranhaltija otetaan virkasuhteeseen toistaiseksi (ns. vakinainen viranhaltija) tai määräajaksi. Toistaiseksi voimassa olevan virkasuhteen kestoa ei ole etukäteen rajoitettu. Sen sijaan määräaikainen virkasuhde päättyy määräajan päättyessä ilman irtisanomista ja irtisanomisaikaa. Virkasuhteeseen otetaan yleensä toistaiseksi. Viranhaltija voidaan ottaa virkasuhteeseen määräajaksi vain, jos siihen on olemassa laissa tai asetuksessa erikseen säädetty peruste. Virkasuhteen päätyyppinä ovat siis toistaiseksi voimassa olevat virkasuhteet. Jos työ on pysyvää, otetaan viranhaltija toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen, vaikka viraston tai laitoksen toiminta keskeytyy toiminnan luonteen vuoksi ennakolta tiedetyksi ajaksi (esim. kesäajaksi). Siten esimerkiksi kelpoisuusehdot täyttävää tuntiopettajaa ei voida ottaa määräaikaiseen palvelussuhteeseen lukuvuodeksi kerrallaan, jos työ kestää useampia lukuvuosia. Tarvittaessa viranhaltija voidaan lomauttaa toiminnan keskeytyksen ajaksi noudattaen virkaehtosopimuksen lomauttamista koskevia määräyksiä (opettajia ei voida lomauttaa pelkästään ns. kesäkeskeytyksen aikana). 12 Kunnallisen esimiehen virkasuhdeopas29 suhde on määrätty päättymään äitiysloman alkaessa. Jos raskaana olevalle viransijaiselle ei anneta uutta viranhoitomääräystä ja uudeksi viransijaiseksi on otettu toinen henkilö vain ensimmäisen viransijaisen raskauden tai vanhemmuuden perusteella, menettely on po. säännöksen vastainen. Työnantaja voi torjua syrjintäolettaman, jos hän voi osoittaa, että hänen menettelyynsä on muu hyväksyttävä syy. Oikeuskäytännössä on lukuisia tapauksia, joissa valituksen perusteena on ollut tasa-arvolain rikkominen virkaan otettaessa, esim. KHO T , sekä T Palkkasyrjintä Työnantaja ei saa soveltaa viranhaltijaan tai viranhaltijoihin sukupuolen perusteella epäedullisempia palkka- tai muita palvelussuhteen ehtoja kuin yhteen tai useampaan muuhun työnantajan palveluksessa samassa tai samanarvoisessa työssä olevaan viranhaltijaan. Viranhaltijan on kyettävä osoittamaan, että työnantaja soveltaa häneen epäedullisempia palkkaehtoja kuin samaa tai samanarvoista työtä tekevään vastakkaista sukupuolta olevaan henkilöön taikka että epäedulliseen asemaan joutuminen palkkauksessa liittyy raskauteen, synnytyksestä johtuvaan syyhyn, vanhemmuuteen tai perheenhuoltovelvollisuuteen. Torjuakseen syrjintäolettaman työnantajan on näytettävä toteen, että palkkaerot perustuvat objektiivisiin palkkausperusteisiin eli että palkkaeroille on olemassa muu hyväksyttävä syy kuin viranhaltijan sukupuoli Syrjintä irtisanomisissa tai lomautuksissa Työnantaja ei saa irtisanoa, purkaa tai muutoin päättää sukupuolen, raskauden, synnytyksen, vanhemmuuden tai perheenhuoltovelvollisuuden perusteella. Viranhaltijaa ei saa myöskään lomauttaa tai siirtää toisiin tehtäviin sukupuolen perusteella. 4.3 Työyhteisön ja työilmapiirin kehittäminen Työnantajan on pyrittävä viranhaltijaa perehdyttämällä, kouluttamalla ja opastamalla huolehtimaan siitä, että viranhaltija voi suoriutua tehtävänsä hoidosta myös tehtävää tai työmenetelmiä muutettaessa taikka kehitettäessä. Em. tilanteita voivat olla esimerkiksi organisaatiomuutokset, tehtävien uudelleenjärjestelyt, työtapojen ja -menetelmien kehittyminen. Työnantajan on pyrittävä edistämään viranhaltijan mahdollisuuksia kehittyä kykyjensä mukaan urallaan. Työnantajan on myös pyrittävä edistämään suhteitaan viranhaltijoihin samoin kuin palveluksessaan olevien keskinäisiä suhteita (esim. hyvää työilmapiiriä edistävät toimet). 4.4 Työturvallisuus Työnantajan on huolehdittava työturvallisuudesta viranhaltijan suojelemiseksi tapaturmilta ja terveydellisiltä vaaroilta niin kuin työturvallisuuslaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä säädetään. Jos raskaana olevan viranhaltijan työtehtävät tai työolot vaarantavat hänen tai sikiön terveyden eikä työssä tai työoloissa olevaa vaaratekijää voida poistaa, viranhaltija on pyrittävä raskauden ajaksi siirtämään muihin, hänen työkykynsä ja ammattitaitonsa huomioon ottaen sopiviin tehtäviin. 4.5 Palkkalaskelma Työnantajan on annettava viranhaltijalle palkanmaksun yhteydessä ja tarvittaessa muulloinkin viipymättä palkkalaskelma (palkkatodistus), josta ilmenevät palkan suuruus ja sen määräytymisperusteet. 28 Kunnallisen esimiehen virkasuhdeopas This is Esimiehen ja asiantuntijan ylityövelvollisuus by Eduhouse Oy on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them

Yksi Pexelsin lukuisista ilmaisista kuvapankkivideoista. Tämän videon aiheena on etelään oikealle, valaiden rikkominen, valas Valtteri Bottaksen Tiffany-rakas intoutui kokeilemaan jääkiekkoa – eräs yksityiskohta ihmetytti australialaisen tyylissä 8 Varoitus Selvittely toiseen virkaan sijoittamisesta Kokonaisharkinta Viranhaltijasta johtuvaan irtisanomisperusteeseen vetoaminen Taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet Perusteet Muun työn tarjoamisvelvollisuus Koulutusvelvollisuus Raskaus, perhevapaat ja irtisanominen Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun virkasuhteen irtisanominen Irtisanomisoikeus liikkeen luovutuksen yhteydessä Irtisanomisaika Irtisanotun viranhaltijan takaisinottaminen Virkasuhteen purkaminen Purkamisperusteet Purkamisoikeuden raukeaminen Virkasuhteen päättämismenettely Kuuleminen Yhteistoimintamenettely (taloudelliset ja tuotannolliset syyt) Viranhaltijan oikeus työllistymisvapaaseen Päätös virkasuhteen päättämisestä ja päätöksen tiedoksiantaminen Muutoksenhaku Irtisanomisperusteen tutkiminen purkamista koskevassa asiassa Virkasuhteen jatkuminen Menetettyjen ansioiden korvaaminen Palkkasaatavien vanhentuminen Palkan takaisinperiminen Työtodistus 79 Liite Virka- ja työsuhteen erot 80 LYHENTEET KuntaL Kuntalaki (365/95) KVhL Laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/03) tsl työsopimuslaki (55/01) KYtL Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/ 2007) KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus ovtes Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus Tässä oppaassa kunnalla tarkoitetaan paitsi kuntaa myös kuntayhtymää. Kunnallisen esimiehen virkasuhdeopas 7Vaitiolovelvollisuus koskee useimpien alle 18-vuotiaiden käyntejä nuorisovastaanotolla. Henkilöstön vaitiolovelvollisuus on mahdollista murtaa luvalla, jos terveys on jollakin tapaa vaarassa. Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 1 Taitto: Mainostoimisto Tin can Oy Painopaikka: Art-Print Oy 2012 2 Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 3 4 Lukijalle Talentian ydintehtävä on ajaa ja valvoa

38 Viranhaltijalla on velvollisuus antaa työnantajalle tehtävän hoitamisen terveydellisiä edellytyksiä koskevia tietoja työ- ja toimintakykynsä selvittämiseksi. Viranhaltija on velvollinen osallistumaan myös terveydentilansa toteamiseksi suoritettaviin tarkastuksiin tai tutkimuksiin. Jos viranhaltija kieltäytyy antamasta em. tietoja työnantajalle, vaikka hänellä siihen on velvollisuus, työnantajalla voi olla perusteltu syy estää virantoimitus pidättämällä viranhaltija virantoimituksesta (ks. edellä kohta 5.3). Virantoimituksesta pidättäminen ei ole mahdollista sinä aikana, kun viranhaltijan virantoimitus on jo keskeytynyt hänelle myönnetyn vuosiloman tai virkavapauden vuoksi. Palkan pidättämisestä virasta pidättämisen ajalta on määräykset KVTES:ssa. Pääsääntönä on, että palkka pidätetään virantoimituksesta pidättämisen ajalta. Jos virantoimituksesta pidättämisen syynä on rikoksesta epäily eikä viranhaltijaa tuomita lainvoiman saaneella tuomiolla sakko- tai vankeusrangaistukseen, viranhaltijalle maksetaan saamatta jäänyt säännöllisen työajan ansio vähennettynä samalta ajalta muissa palvelussuhteissa, ammatinharjoittajana tai yrittäjänä ansaitulla vastaavalla ansiolla, jota viranhaltija ei olisi saanut virkaa hoitaessaan. Jos syyte- tai tuomioistuinmenettely on virkasuhteen päättymisen johdosta rauennut tai menettelyssä on sovellettu rikoslain 3 luvun 4 :n säännöksiä, pidätettyä palkkaa ei kuitenkaan makseta takaisin, mikäli viranhaltija on syyllistynyt sellaiseen tekoon tai laiminlyöntiin, että hänelle olisi voitu tuomita sakko- tai vankeusrangaistus Menettely Viranhaltijan virantoimituksesta pidättämisestä päättää kunnanhallitus tai johtosäännössä määrätty muu viranomainen. Kunnanjohtajan virasta pidättämisestä päättää kuitenkin aina valtuusto. Kuntayhtymän muiden viranhaltijoiden kuin johtavan viranhaltijan virantoimituksesta pidättämisestä päättää yhtymähallitus tai johtosäännössä mainittu muu viranomainen. Varsinaisesta virasta pidättämisestä on päätettävä viivytyksettä Väliaikainen virantoimituksesta pidättäminen Virantoimituksesta pidättäminen vaatii yleensä nopeaa päätöksentekoa. Tämän vuoksi viranhaltijan väliaikaisesta virantoimituksesta pidättämisestä voi päättää kunnanjohtaja tai muu johtosäännössä määrätty johtava viranhaltija. Kunnanjohtajan väliaikaisesta virantoimituksesta pidättämisestä voi päättää kunnanvaltuuston puheenjohtaja. Kuntayhtymän johtavan viranhaltijan (ts. ylin viranhaltija) väliaikaisesta virantoimituksesta pidättämisestä päättää kuntayhtymän ylin toimielin. Ennen kuntayhtymän ylimmän toimielimen kokousta voi kuntayhtymän johtavan viranhaltijan virantoimituksesta pidättämisestä väliaikaisesti päättää kuntayhtymän ylimmän toimielimen puheenjohtaja. Kuntayhtymän muiden viranhaltijoiden kuin johtavan viranhaltijan väliaikaisesta virantoimituksesta pidättämisestä päättää vastaavasti kuntayhtymän ylin viranhaltija tai johtosäännössä määrätty johtava viranhaltija. Johtava viranhaltija voi siten olla muukin johtavassa asemassa oleva viranhaltija kuin ylin viranhaltija. Päätös, joka tehdään väliaikaisesta virantoimituksesta pidättämisestä, on valmisteleva toimenpide ennen lopullista virantoimituksesta pidättämispäätöstä. Siten väliaikaisesta päätöksestä ei ole muutoksenhakuoikeutta Uudelleenarviointi Virantoimituksesta pidättämisestä päättäneen toimielimen tulee aktiivisesti ja omasta aloitteestaan seurata ja arvioida virantoimituksesta pidättämisen perusteita olosuhteiden muuttuessa. Olosuhteiden muutosten ei edellytetä olevan olennaisia, vaan ratkaisevaa on se, onko virantoimituk- Kunnallisen esimiehen virkasuhdeopas 3758 3) Sijaiseksi otetun määräaikaisen viranhaltijan määräajasta riippumatta toistaiseksi otetun viranhaltijan palatessa virantoimitukseen, kun toistaiseksi otetulla viranhaltijalla on lakiin tai virkaehtosopimuksen määräykseen perustuva ehdoton oikeus palata virantoimitukseen. Virkavapaalla olevalla toistaiseksi otetulla viranhaltijalla voi olla erikseen määrätyin edellytyksin ehdoton oikeus lain tai virkaehtosopimuksen määräysten perusteella ollessaan tietyillä virkavapailla kuten opintovapaalla, vanhempainvapaalla tai hoitovapaalla keskeyttää myönnetty virkavapaa ja palata virantoimitukseen. Keskeytysoikeus voi johtua myös laista palvelukseen kutsutun asevelvollisen työ- tai virkasuhteen jatkamisesta. Näissä tapauksissa viransijaisen virkasuhde päättyy toistaiseksi otetun viranhaltijan palatessa virantoimitukseen. Näissä tapauksissa ei ole kohtuullista, että työnantaja olisi velvollinen pitämään voimassa sijaiseksi palkatun henkilön virkasuhteen. Hyvän hallinnon mukaista on, että viransijaiselle kuitenkin ilmoitetaan mahdollisimman nopeasti virkasuhteen päättymisestä. Niissä tapauksissa, joissa tällaista ehdotonta oikeutta ei ole, työantajalla on oikeus hyväksyessään viranhaltijan virkavapauden keskeyttämisen irtisanoa viransijaisen virkasuhde noudattaen taloudellis-tuotannollisia irtisanomisperusteita ja ao. viranhaltijaan sovellettavaa irtisanomisaikaa. 4) kun viranhaltijalle on virkasuhteen perusteella myönnetty täysi työkyvyttömyyseläke toistaiseksi, sen kalenterikuukauden päättyessä, jonka aikana viranhaltijan oikeus sairausajan palkan saamiseen on päättynyt tai jos työnantaja on saanut työkyvyttömyyseläkepäätöksestä tiedon myöhemmin, tiedoksisaantikuukauden päättyessä. Viranhaltijan virkasuhde ei pääty pelkästään kansaneläkelain perusteella myönnetyn työkyvyttömyyseläkkeen perusteella. Virkasuhde ei myöskään pääty osatyökyvyttömyyseläkkeen eikä yksilöllisen varhaiseläkkeen myöntämisen perusteella ilman normaalia irtisanomista. 5) kun viranhaltijan ehdollista valintaa ei vahvisteta, vahvistamatta jättämispäätöksen tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä lukien. Virkasuhteeseen otettaessa ei päättävän viranomaisen käytettävissä ole ollut virkaan otettavan henkilön tehtävän hoidon terveydellisiä edellytyksiä koskevia tietoja (tavallisesti lääkärintodistus). Päätös on tällöin tehtävä ehdollisena. Ehdollisesti otetun viranhaltijan on esitettävä em. tiedot ottamisesta päättävän viranomaisen asettamassa määräajassa. Jos selvitystä ei ole esitetty asetetussa määräajassa tai esitetyn selvityksen perusteella viranhaltijaa ei voida pitää terveytensä puolesta sopivaksi tehtävään, ehdollisesti toimitettua ottamista ei vahvisteta ja ao. viranomainen toteaa päätöksellään ottamisen rauenneeksi (ks. edellä kohta 3.7.5). Kysymyksessä on valinta tehtävään, johon valittavan on esitettävä rikosrekisterinote lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain mukaisesti, ja virkaa täytettäessä ei ole käytettävissä rikosrekisterinotetta. Valinta on suoritettava ehdollisena ja valinta vahvistetaan vasta sitten, kun ote on esitetty (ks. tarkemmin edellä kohta 3.9). 6) sen kalenterikuukauden päättyessä, jonka aikana viranhaltija täyttää 68 vuotta, jollei viranhaltijan kanssa sovita virkasuhteen määräaikaisesta jatkamisesta. Virkasuhde ei pääty 68 vuoden täyttämiseen, jos työantaja ja viranhaltija sopivat virkasuhteen määräaikaisesta jatkamisesta. Virkasuhde muuttuu tällöin määräaikaiseksi virkasuhteeksi. Määräajan päättyessä virkasuhde päättyy ilman irtisanomista 1. kohdan perusteella. Kunnallisen esimiehen virkasuhdeopas 57

Koulutuksessa perehdytään työnantajan/esimiehen työnjohto-oikeuteen, työn Yrittäjien apuna alueella koronaepidemian aikana. Juridiikkaa esimiehille - mitä hyvän esimiehen pitää tietää.. 67 Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun virkasuhteen irtisanominen Työnantaja voi irtisanoa pääluottamusmiehen ja luottamusmiehen sekä työsuojeluvaltuutetun virkasuhteen viranhaltijasta johtuvasta syystä vain, jos työnantajalla on edellä selostettu KVhL 35 :ssä säädetty irtisanomisperuste ja lisäksi niiden viranhaltijoiden/työntekijäin enemmistö, joiden luottamusmiehenä hän on, antaa siihen suostumuksen. Taloudellisista ja/tai tuotannollisista syistä luottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun virkasuhde voidaan irtisanoa vain, kun työ kokonaan päättyy eikä hänelle voida järjestää muuta työtä, joka vastaa hänen ammattitaitoaan tai kouluttaa häntä muuhun työhön sillä tavoin kuin taloudellis- tuotannollisissa irtisanomisperusteissa edellytetään. Virkaehtosopimuksessa on myös määräykset pääluottamusmiesehdokkaan erityisestä irtisanomissuojasta (alkaa aikaisintaan kolme kuukautta ennen valittavana olevan pääluottamusmiehen toimikauden alkua ja päättyy yhdistyksen todettua vaalituloksen) ja pääluottamusmiehenä olleen viranhaltijan suojasta ko. tehtävän päättymisen jälkeen (6 kk). Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun virkasuhde voidaan purkaa KVhL:n mukaisin perustein kuten muidenkin viranhaltijoiden Irtisanomisoikeus liikkeen luovutuksen yhteydessä n Työnantaja Luovutuksensaaja ei saa irtisanoa viranhaltijan palvelussuhdetta pelkästään liikkeen luovutuksen perusteella. Säännös ei estä irtisanomisia työvoimatarpeen muutoksiin johtavista taloudellisista, teknisistä tai organisatorisista syistä. Liikkeen luovutuksen yhteydessä sekä luovuttajalla että luovutuksensaajalla on irtisanomisoikeus ainoastaan, jos siihen on edellä selostettu viranhaltijan henkilöön liittyvä irtisanomisperuste tai taloudellinen taikka tuotannollinen peruste. n Viranhaltija Viranhaltija saa virkasuhteessa muutoin sovellettavaa irtisanomisaikaa noudattamatta tai sen kestoajasta riippumatta irtisanoa liikkeen luovutuksessa virkasuhteen päättymään luovutuspäivästä, jos hän on saanut tiedon luovutuksesta työnantajalta tai liikkeen uudelta haltijalta viimeistään kuukautta ennen luovutuspäivää. Jos hänelle on annettu tieto luovutuksesta myöhemmin, hän saa irtisanoa palvelussuhteensa päättymään luovutuspäivästä tai tämän jälkeen, viimeistään kuitenkin kuukauden kuluessa saatuaan tiedon luovutuksesta. Tätä irtisanomisaikaa koskevaa erityissäännöstä sovelletaan sekä toistaiseksi voimassa olevissa että määräaikaisissa virkasuhteissa. Liikkeen luovutuksesta ks. edellä kohta Irtisanomisaika Viranhaltijan virkasuhde päättyy irtisanomisen johdosta sen jälkeen kun häneen KVhL:n tai virkaehtosopimuksen mukaan noudatettava irtisanomisaika on päättynyt. Irtisanomisajoista voidaan sopia virkaehtosopimuksella ja näin on myös tehty. Näin ollen silloin kun virkaehtosopimuksessa on määräykset irtisanomisajoista noudatetaan niitä laissa säädettyjen sijasta. Virkasuhteen irtisanomisajan pituus määräytyy virkasuhteen keston ja sen mukaan, kumpi osapuoli suorittaa irtisanomisen. n Työnantaja irtisanoo Kunnan irtisanoessa viranhaltijan virkasuhteen irtisanomisaika on yhdestä kuukaudesta kuuteen kuukauteen palvelussuhteen keskeytymättömästä kestosta riippuen. 66 Kunnallisen esimiehen virkasuhdeopas Vaitiolovelvollisuuden rikkominen. Vaikka hoitohenkilökunta saa tietyissä tapauksissa rikkoa vaitiolovelvollisuutensa ja vaikka se joskus on tehtävä, on kyse vain poikkeustapauksista Lähestymiskiellon rikkominen on rangaistavaa. Rangaistus on sakkoa tai enintään yksi vuosi vankeutta. Kiellon rikkominen on virallisen syytteen alainen rikos, jonka syyttäjä vie oikeuteen

Terveyspalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki TSN:n jäsenjärjestöt: Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO Asemamiehenkatu Sisällysluettelo 1 Sopimuksen ulottuvuus...1 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus...1 3 Työsuhteen alkaminen...1 4 Työsuhteen päättyminen...2 5 Palkat...2 6 Työaika...3 7 Arkipyhät...6 8 Lisätyö...6 50 9.2 Sopimukseen perustuva lomautus Työnantajan ja viranhaltijan väliseen sopimukseen perustuvassa lomautuksessa em. osapuolet voivat yksittäistapauksessa sopia lomautuksen kestosta noudatettavista menettelytavoista kuten lomautusilmoitusajasta. Sopiminen koskee virkasuhteen kestäessä konkreettista, yksittäistä lomautusta. Työnantaja ja viranhaltija eivät kuitenkaan voi esimerkiksi sopia, että viranhaltija on aina tiettyyn aikaan vuodesta lomautettuna. Aloite sopimiseen pitää tulla työnantajalta. Lomautukseen tulee olla työnantajan toiminnasta tai taloudellisesta tilanteesta johtuva peruste. Perusteeksi ei siis riitä se, että viranhaltija itse haluaisi tiettyyn aikaan vuodesta keskeyttää virantoimituksen. 9.3 Työnantaja lomauttaa yksipuolisesti Työnantajalla pitää olla virkaehtosopimuksessa määrätyt lomautusperusteet (tai mikäli virkaehtosopimuksessa ei ole määräyksiä asiasta KVhL:ssa säädetyt lomautusperusteet). Työnantajan pitää lisäksi noudattaa jäljempänä selostettavia lomautusta koskevia menettelytapoja Lomautusperusteet Viranhaltija voidaan lomauttaa a) toistaiseksi tai määräaikaisesti: samoilla taloudellistuotannollisilla perusteilla, joilla kunta voisi irtisanoa virkasuhteen b) määräaikaisesti: viranhaltija voidaan lomauttaa enintään 90 päivän ajaksi, jos tehtävät ovat tilapäisesti vähentyneet, eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää muita tehtäviä tai kunnan tarpeisiin sopivaa koulutusta. Lomautuksen perusteena voi olla mm. kunnan tai kuntayhtymän tai sen kyseisen toimintayksikön kustannusten pakottava vähentämistarve. Työnantaja ei voi lomauttaa viranhaltijaa hänen henkilöönsä liittyvillä syillä Muun työn tarjoamisvelvollisuus ennen lomautusta ja lomautusaikana Työnantajalla ei ole lomautusperustetta mm. silloin, kun viranhaltija voitaisiin ammattitaitoonsa ja kykyynsä nähden kohtuudella sijoittaa muihin työnantajan kokoaikaisiin tai osa-aikaisiin tehtäviin. Jos täyttä työaikaa tekevälle on tarjolla vain osa-aikaista työtä, voi osa-aikainen lomautus tulla kysymykseen. Työnantaja ei ole vain tietty hallintokunta tai laitos vaan koko kunta tai kuntayhtymä. Muu työ voi olla myös esim. viransijaisuus tai avoimen viran hoito edellyttäen, että työnantajalla on tarkoitus ottaa viransijainen tai täyttää avoimena oleva virka lomautusajaksi, eikä virkaa esim. säästösyistä jätetä täyttämättä. Viranhaltijalle pitää ensisijaisesti tarjota mahdollisimman samanlaisia tehtäviä kuin hänen virkaansa kuuluvat tehtävät ovat. Jollei tällaista työtä voida järjestää, tarjottavan työn ei tarvitse olla lomautettavan viranhaltijan virkaan kuuluvien tehtävien kaltaista eikä samalla tavoin palkattua. Tarjotusta työstä maksetaan tarjotun työn mukainen palkka. Työn tarjoamisvelvollisuus koskee kaikkea työtä, jota voidaan pitää viranhaltijalle soveltuvana ottaen huomioon hänen koulutuksensa, yleinen ammattitaitonsa ja kokemuksensa ja jota lomautettava voi lainsäädännön (esim. ammatinharjoittamista koskeva lainsäädäntö) estämättä suorittaa. Työnantajan tehtävänä on arvioida, ketkä lomautettavista pystyisivät tarjolla olevaa muuta työtä tekemään ja keille Kunnallisen esimiehen virkasuhdeopas 4939 sesta pidättämiselle edelleen tarvetta. Tarvittaessa asiassa tulee tehdä uusi päätös, joka on myös valituskelpoinen. Mahdollinen virantoimituksesta pidättämisen jatkaminen tulee myös ottaa viipymättä ratkaistavaksi, jos viranhaltija sitä vaatii. Näin viranhaltija voi halutessaan olosuhteiden muuttuessa saada virantoimituksesta pidättämisensä uudelleen arvioitavaksi sekä myös uuden valituskelpoisen päätöksen Kuuleminen Ennen kuin päätös virantoimituksesta pidättämisestä tehdään, on viranhaltijalle varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Virantoimituksesta pidättämistä koskeva päätös voidaan panna heti täytäntöön. Väliaikaisen virantoimituksesta pidättämisen osalta kuuleminen voidaan tapauskohtaisesti suorittaa suullisesti tai se voi jäädä myös kokonaan suorittamatta. 6.2 Vahingonkorvausvelvollisuus Viranhaltijan työtoverilleen tai sivulliselle virkaa hoitaessaan aiheuttamasta vahingosta vastaa ensisijaisesti kunta työnantajana. Viranhaltija voidaan velvoittaa korvamaan kunnalle sen maksama vahingonkorvaus kokonaan tai osittain. Viranhaltijan vahingonkorvausvastuusta on säädetty vahingonkorvauslaissa. Virassaan virheellään tai laiminlyönnillään aiheuttamastaan vahingosta viranhaltija voidaan velvoittaa korvaamaan määrä, joka harkitaan kohtuulliseksi ottamalla huomioon vahingon suuruus, teon laatu, vahingon aiheuttajan asema, vahingon kärsineen tarve sekä muut olosuhteet. Jos viranhaltijan viaksi jää vain lievä tuottamus, ei vahingonkorvausvelvollisuutta ole. Tahallisesti aiheutettu vahinko on korvattava täysimääräisesti, ellei erityisistä syistä harkita kohtuulliseksi alentaa korvausta. 6.3 Rikosoikeudellinen vastuu Viranhaltija voi joutua myös rikosoikeudelliseen vastuuseen menettelystään tai laiminlyönnistään. Ns. virkarikoksia ovat lahjusrikokset, virkasalaisuuden rikkominen, virka-aseman väärinkäyttäminen ja virkavelvollisuuden rikkominen. Rikoslain perusteella rangaistuksena virkarikoksesta voi olla viraltapano, vankeus, sakko tai varoitus rikoksen laadusta riippuen. Viranhaltija voi myös virkatehtävissään syyllistyä muihin, yleisiin rikoksiin (esim. kavallus), joista tuomitaan rangaistuksena sakkoa tai vankeutta. 38 Kunnallisen esimiehen virkasuhdeopas

 • Valkosuklaa mansikka jälkiruoka.
 • Lyhytkarvainen italianajokoira.
 • Peili ikkunat.
 • Sunday bloody sunday lyrics.
 • Kylmäaineet wiki.
 • From dusk till dawn tv.
 • Wellness single urlaub ostsee.
 • Suomen suosituimmat oluet.
 • Emalointi jauhe.
 • Nyrkkeily ranking suomi.
 • Gebrauchte fahrräder berlin wilmersdorf.
 • Fina hiustenlähtö.
 • Suomalaisten vinyyli ja cd levyjen hintaopas 2018.
 • Taksalaskuri kuopio.
 • Kanan valkuaisen tarve.
 • Itsepalvelupesu.
 • Danny miller.
 • Maaseutuelinkeinojen tes 2018 palkka.
 • Sanataideohjaajakoulutus 2018.
 • Salmiakkikossu alko.
 • Din 172 b.
 • Birgit kronström.
 • Mac defender.
 • Nina norén oskarshamn.
 • Isä on liian ankara.
 • Singlereisen.
 • Verona oopperajuhlat 2017.
 • Caroline forbes the originals.
 • Hifk punaviini.
 • Hemeltron kokemuksia.
 • Finlandia junior.
 • 112 info fi tiedotteet rss.
 • Claudia norberg adeline norberg.
 • Fortuna düsseldorf telefon.
 • Ido 11107.
 • Puhvelinmaito laktoosi.
 • 1 5 tytärtä tlc.
 • Turkuamk optima.
 • Gant collegepaita.
 • Saamelaiset.
 • C kasetti cd levylle helsinki.