Home

Sinkkivälke

Sylviittiä esiintyy suolamuodostumissa haliitin tapaan ja sitä löytyy niin ollen mm. Keski-Euroopasta. Se on tärkein kaliumin lähde ja tällä tavoin lannoiteteollisuuden tärkeä raaka-aine. Toisessa vaiheessa vaahdotetaan sinkkivälke sinkkirikasteeksi ja viimeisessä vaiheessa rikkikiisu pyriittirikasteeksi. Kupari- ja sinkkivaahdotus tapahtuvat pH:ssa 12 ja pyriittivaahdo-tus pH:ssa 5

sinkkivälke - Wiktionar

 1. Kromiitti on magnetiitin tapaan selvästi rakeinen. Kromiittikin kuuluu kuutiolliseen kidejärjestelmään ja omamuotoiset kuutiolliset kiteet ovat yleisiä. Kiteiden väri on hieman ruskeaan vivahtava tummanharmaa. Viiru on ruskea (Valokuva). Tästä syystä kromiitti sekoitetaan usein sinkkivälkeeseen. Kovuus on kuitenkin kromiitilla korkeampi (5.5), eikä kiilto ole niin voimakas kuin sinkkivälkkeellä.
 2. eraaleissa, sinkkivälkkeessä, hemimorfiitissa, willemiitissä ja sinkkisälvässä
 3. eraalien makroskooppiseksi tunnistamiseksi. Makroskooppisesti voidaan
 4. eraali. Teollisuudessa sitä käytetään paperimassan täyteaineena parantamaan sen painolaatua ja tekemään siitä pehmeämpää ja valkoisempaa. Kaoliini on tärkeää keraamisessa teollisuudessa korkealaatuisen posliinin valmistuksessa. Suomessa on pienehköjä ja laadultaan epätasaisia kaoliiniesiintymiä mm. Puolangan Pihlajavaaralla, jota sodan aikana louhittiin, mutta joka ainakin toistaiseksi on osoittautunut käyttökelvottomaksi.
 5. Kuva 60. Kuvassa 59 esitettyjen (SiO3)2 - -ketjujen sijainti rombisessa pyrokseenikiteessä. Kideakselit a, b ja c sekä niiden pituudet merkitty. Huomaa, että c-akseli on tässä normaalista poikkeavassa asennossa vaakasuorassa.
 6. eraaleista on kiteisessä olomuodossa.
 7. eraali on sinkkivälke (sfaleriitti). Tämä

Sinkkivälke - Wikiwan

Sinkkivälke: перевод на русский (синонимы, транскрипция

Kuva 38. Luonnonkiteiden yhdistettyjä rombisia kidemuotoja. A: aragoniitti (111), (110), (010) ja (011); B: rombinen rikki (111), (011), (113) ja (001).Kuva 72. Kalsiitin tavallisimpia kidemuotoja. Vasemmalla suippo romboedri (4041) ja oikealla skalenoedri (hikl). Oikeanpuoleista on nimitetty hevosenhammaskalsiitiksi.Epidoottia tavataan plagioklaasia sisältävissä kivissä yleensä aina pienessä määrin. Koska plagioklaasi on maankuoren yleisin mineraali, on siis epidoottikin varsin tavallinen. Epidoottia tavataan etenkin alhaisessa lämpötilassa (< 500 C) kiteytyneissä metamorfisissa kivissä kuten basalteista syntyneissä vihreäkivissä, joissa sitä käytetään metamorfoosiolosuhteita osoittavana indeksimineraalina. Se on luonteenomainen myös karbonaattipitoisten sedimenttikivien metamorfoosin tuotteissa.Kideakseleiden pituudeksi valitaan kyseisen mineraalin hilan alkeiskopin särmien pituudet. Näiden pituuksien suhdetta toisiinsa sanotaan akselisuhteeksi (engl. axial ratio, saks Achsenverhältnis). Kuutiollisilla mineraaleilla on siten aina akselisuhde 1:1:1. Muilla on esim. röntgensäteiden avulla suoritetun tutkimuksen perusteella ilmoitettavissa akselisuhde esim. seuraavasti: " heksagoninen hanksiitti a:c = 1:2.02 " " rombinen kaledoniitti a:b:c = 2.81:1:0.918 " Akselisuhde siis tarkoittaa hilan kideakseleiden suuntaisten toistumavälien suhdetta.

Apatiitti on luonnossa erittäin tavallinen mineraali, mutta esiintyy läihes säännönmukaisesti ainoastaan erittäin pieninä määrinä kivissä muiden mineraalien määrään verrattuna. Tavanomaisissa kivilajeissa sitä on hyvin usein 0.5 - 1 prosenttia kiven koko tilavuudesta. Apatiitti on niin muodoin ehkä tavallisin ns. aksessorisista mineraaleista. Poikkeustapauksissa apatiitti muodostaa vanhoilla peruskallioalueilla esiintyviä, muuta kallioperää olennaisesti nuorempia piippumaisia esiintymiä yhdessä karbonaattimineraalien ja alkalikivien kanssa. Tallaisia ovat Kuollan niemimaan alkalikivi ja apatiittiesiintymät sekä Savukosken Soklin apatiittirikas karbonatiittiesiintymä ja Siilinjärven apatiittiesiintymä.Mineraalin asulla (engl. habit, saks. Habitus) tarkoitetaan sen rakeiden eri ulottuvuuksien suhdetta toisiinsa. Jos rakeet ovat likipitäen yhtä ulottuvia kaikkiin suuntiin, sanotaan, että mineraalin asu on rakeinen (engl. granular, saks. körnig). Suomuisia ja levymäisiä (engl. lamellar, micaceous, tabular, saks. lamellar, blättrig, tafelig) ovat mineraalit, joilla kaksi ulottuvuutta ovat hyvin kehittyneitä kolmannen ollessa mitätön (esim. kiilteet ja grafiitti). Kuituisilla (engl. fibrous, saks. faserartig, faserig) ja neulasmaisilla (engl. acicular, saks. nadelig) mineraaleilla vain yksi ulottuvuus on hyvin kehittynyt (esim. amfiboliasbesti, rutiili). Sälöisillä ja pylväsmäisillä (engl. bladed, columnar, saks. stengelig, säulig) mineraaleilla yksi ulottuvuus on kehittynyt kahta muuta voimakkaammin ja tällaisilla mineraaleilla rakeet muodostavat usein säteettäisesti suuntautuneita pitkulaisia levyjä tai puikkoja (esim. sädekivi). Massamaiseksi (engl. massive, saks. massiv) voidaan sanoa asua silloin, kun raekoko on niin pieni, ettei rakeita erota toisistaan. Erikoistapauksissa asua voidaan kuvata myös mm. dendriittiseksi eli puu- tai oksamaiseksi, munuaismaiseksi, tähtimäiseksi jne. (LK, LK)

Tetragoniseksi (engl. tetragonal, saks. tetragonal) alkeiskopiksi nimitetään sellaisen hilan kahdeksan toisiaan lähinnä olevan pisteen rajoittamaa osaa, jossa kolme massapistejonoa leikkaa toisiaan suorin kulmin ja kahdessa massapistejonossa toistumaväli on keskenään samansuuruinen ja kolmannessa eripituinen kuin kahdella muulla (kuva 7).Molybdeenihohde kuuluu heksagoniseen kidejärjestelmään ja sen hila koostuu pääasiassa asematason suuntaisista verkkopinnoista. Kiderakenne edesauttaa etevän asematason suuntaisen lohkosuunnan syntyä. Liukkaus ja voiteluainemaisuus taas johtuvat asematason suuntaan hilassa helposti tapahtuvista liukumisista.Serpentiini on monessa suhteessa mielenkiintoinen mineraali. Se kuuluu teollisuusmineraaleihin silloin kun se esiintyy riittävän pitkinä kuituina. Suomesta ei kuitenkaan ole löydetty taloudellisesti käyttökelpoista serpentiiniasbestiesiintymää. Valtaosaltaan serpentiini Suomessa esiintyykin suomuisessa asussa. Kuitumaisesta serpentiinistä käytetään nimitystä kuituserpentiini eli krysotiili (Valokuva) ja suomumaisesta lehtiserpentiini, antigoriitti tai lizardiitti.

Sinkkivälke: Mineral information, data and localities

 1. aisuuksia, joihin tässä ei sen tarkem
 2. eraaleissa ja vesissä ym. geologisissa materiaaleissa olevien alkuaineiden isotooppikoostumusta ja sen vaihteluita geologisissa prosesseissa ja pyrkii määritysten kautta selvittämään mm. missä olosuhteissa ja missä tapahtumissa tutkittava osa kallioperää on syntynsä saanut. Isotooppigeologian eräs osa on geokronologia, jossa kivien ikä pyritään määrittämään radioaktiivisten aineiden hajaantumisnopeuksien perusteella.
 3. tapahtuvan tutkimuksen perusteella ei voida sanoa millainen massapistejärjestö ja niin muodoin alkeiskoppi tutkittavalla kiteellä on. Luokittelun täytyy käytännössä perustua johonkin muuhun seikkaan. Kuten jäljempänä tullaan näkemään, on tämä luokitteluperuste symmetria. Kunkin kidejärjestelmän kaikilla esiintyvillä ja ajateltavissa olevilla täysilukuisilla kiteillä on nimittäin samanlainen symmetria kuin järjestelmän alkeiskopilla.

sinkkivälke - English translation - bab

 1. eraalien ja myös kivien tutkimisen kannalta merkitsee skotlantilaisen William Nicolin vuonna 1829 keksimä nikolin prismaksi kutsuttu laite, jonka avulla voidaan aikaansaada polarisoitua valoa. Nicolin maanmies H.C. Sorby kehitti 1850-luvulla edelleen jo välillä unhoon vaipuneita nikolin prismaa ja Nicolin keksimää tapaa valmistaa kivistä läpinäkyviä mikroskooppipreparaatteja eli ns. ohuthietä (engl. thin section, saks Dünnschliff). Saksassa H. Rosenbusch ja F. Zirkel kiinnostuivat Sorbyn kirjoituksista, tutustuivat polarisaatiomikroskooppiin ja loivat sen avulla vähitellen 1850 - 1890 pääosissaan yhä vieläkin käytössä olevan kivilajien mikroskooppispetrografisen luokittelun.
 2. Berylli on turmaliinin tapaan syklosilikaatti, jossa piihappitetraedrit muodostavat kationien (Be2+, Al3+) yhteenliittämiä kuusirenkaita. Berylli on yleensä varsin läpikuultavan sinivihreä (Valokuva) tai keltainen, mutta joskus sitä tavataan kromipitoisena syvän vihreänä jalokivimuotona, smaragdina (engl. emerald, saks. Smaragd), jota saadaan mm. Kolumbiasta, Etelä-Afrikasta, Zimbabwesta ja Uralilta Venäjältä. Berylli muodostaa yleensä heksagonisia asematason katkaisemia, lasikiiltoisia prismoja. Akvamariini on beryllin sininen läpinäkyvä muoto (Valokuva).
 3. eraalit ja niiden keskinäiset isomorfiasuhteet on esitetty taulukossa 17. Geokemiallisen piilemisen kautta lähinnä ferrorautaa korvaavana ionina magnetiitti voi sisältää noin yhden prosentin vanadiinia. Tällaisissa tapauksissa malmi, jossa vanadiinipitoista magnetiittia esiintyy, on samalla kertaa sekä rauta- että vanadiinimalmi kuten Otanmäen malmi Vuolijoella oli. Vanadiinipitoista magnetiittimalmia on louhittu myös Mustavaaran kaivoksesta Taivalkoskelta.
 4. eraalina. Tämä johtuu siitä, että turmaliini on hyvin kestävä rapautumista vastaan ja jää kvartsin kera jäljelle useiden muiden
 5. eraalilajilla on yleensä vain sillä esiintyvä ja vain sille luonteenomainen kidemuoto (Valokuva), joka poikkeaa muiden
 6. en ja valon etenemisnopeus kiteisessä aineessa ovat suunnasta riippuvia. Myös lohkeavuus (engl. cleavage, saks. Spaltbarkeit) on kiteisen aineen erikoispiirre. Lohkeavuus johtuu hilan lujuuso

Untitled Documen

FI sinkkivälke volume_up {noun}

Suomessa on hematiittia Kolarin pitäjän Taporovan ja Suuojan mineralisaatioissa. Suomen hematiittiesiintymät ovat kuitenkin niin pieniä, ettei niitä kannata louhia.Kuutiollinen (engl. isometric, saks. kubisch) alkeiskoppi edustaa hilaa, joka koostuu kolmesta toisiaan vastaan kohtisuorasta massapistejonosta, joilla kaikilla on sama massapisteiden toistumaväli. Alkeiskoppi on kuutio (kuva 11).Magnetiitti on hematiitin rinnalla tärkein rautamalmimineraali. Puhtaana se sisältää rautaa noin 72,4 prosenttia.Kuva 55. Täydellinen (1) ja rajoitettu (2-4) diadokia. Viivoitetut osat merkitsevät esiintyviä korvautumisen asteita hypoteettisissa mineraaleissa, viivoittamaton osa aukkoa seossarjassa. Kuva 58. Jalosilikaattien kidekemiallinen rakenne. Oliviinin (Mg,Fe)2SiO4 kiderakenne a-akselin suunnasta katsottuna. Piihappitetraedrit (SiO44 -) esiintyvät erillisinä, Mg2+- ja Fe2+-kationien toisiinsa liittäminä.

Pentlandiittipitoista magneettikiisua louhitaan Suomessa Nivalan Hiturassa ja Enonkoskella. Merkittävin esiintymä on ollut Kotalahden kaivos Leppävirroilla. Nivalassa toimi aikaisemmin myös Makolan nikkelikaivos, joka on louhittu loppuun. Suomelle ennen toista maailmansotaa kuulunut Petsamon malmi on yksi maapallon tärkeimmistä nikkeliesiintymistä. Uusia lupaava nikkeliesiintymi on löytynyt Sodankylän Keivitsasta ja Sotkamon Talvivaarasta, jossa malmia on jopa yli 350 miljoonaa tonnia.Jadeiittia esiintyy hyvin korkeassa paineessa, mutta suhteellisen alhaisessa lämpötilassa metamorfoituneissa kivissä, joista käytetään nimitystä siniliuske ja joita esiintyy maankuoren laattojen törmäysvyöhykkeissä kuten Kaliforniassa, Japanissa ja Alpeilla. Korkeassa paineessa ja lämpötilassa syntyneissä kivissä eli eklogiiteissa jadeiitti on sekoittunut augiitin kanssa muodostaen näin omfasiittia.Sinkin, raudan ja rikin ohella sinkkivälke saattaa sisältää jonkin verran kadmiumia, 0 - 4%. Edellisten lisäksi tavataan edelleen galliumia, indiumia, kobolttia, germaniumia, elohopeaa ja mangaania.

Other dictionary words

Sinkkivälke- eli sfaleriit-tirakenne saadaan, kun em. fcc-hilat ovat eri alkuaineita. Alkuainepuolijohteilla on timanttirakenne ja binäärisillä yhdis-tepuolijohteilla taas tavallisimmin sinkkivälkerakenne Kaksoskiteillä, joissa yksilöitä on kaksi, saadaan toinen yksilöistä asettumaan toisen jatkeeksi pyörittämällä sitä 180 astetta kaksostasoa vastaan kohtisuoran akselin eli kaksosakselin (engl. twin axis, saks. Zwillingsachse) ympäri (ns. normaalikaksoset) tai yhteenkasvettumistasossa olevan akselin ympäri (ns. yhdensuuntaiskaksoset). Kaksostason tulee saada lisäksi samaan pintamuotoon kuuluvan pinnan indeksit erikseen kummankin yksilön akseliristikossa tarkasteltuna. Kuva 33. Trigonisen kidejärjestelmän pintamuotoja A: romboedri (1011) , B: miinus-romboedri (0111), C: skalenoedri (hikl).Kivilajeja makroskooppisesti tutkittaessa on usein tärkeätä pystyä erottamaan sarvivälke biotiitista (ks. myöh.). Erottaminen perustuu pienienkin rakeiden osalta rakeiden muotoon. Biotiittirakeet ovat pyöreähköjä suomumaisia, kun taas amfibolirakeet ovat aina jonkin verran puikkomaisia tai lyhyehköjä suorakaiteita.

Kalsiitti kuuluu trigoniseen kidejärjestelmään ja sillä on erittäin etevä lohkeavuus kolmeen toisiaan vinosti leikkaavaan suuntaan. Lohkokappale on kidetieteessä romboedrin nimellä tunnetun kappaleen muotoinen ja niinpä lohkeavuutta kutsutaankin romboedriseksi lohkeavuudeksi (Valokuva). Etevää lohkeavuutta voidaan pitää mineraalin tärkeimpänä tuntomerkkinä sillä sen ansiosta vielä pienirakeisessakin kalsiitissa nähdään välkehtiviä lasikiiltoisia lohkopintoja. Lohkeavuuden ohella on tärkeä tuntomerkki alhainen kovuus, joka on 3. Kovuuden perusteella on helppo erottaa kalsiitti pienirakeisessakin kivilajinäytteessä esimerkiksi muutoin kalsiittia muistuttavista maasälpäryhmän mineraaleista.Hyvin pieninä, vain muutaman tuhannesosamillimetrin suuruisina rakeina esiintyvien mineraalien tunnistamisessa taas voidaan käyttää elektronimikroskooppia tai röntgen-mikroanalysaattoria (engl. electron microprobe, saks. Elektronenstrahl-Mikroanalysator).

Sinkkivälke

Magneettikiisun paras tuntomerkki on sen lähes aina esiintyvä magneettisuus, joka on kuitenkin heikompi kuin magnetiitilla. Eräät magneettikiisut ovat epämagneettisia ja tällöin mineraali voidaan tunnistaa tuoreella murrospinnalla ilmenevästä, joskus hieman punertavaan vivahtavasta, pronssinruskeasta väristä (Valokuva), joka vanhemmilla murrospinnoilla on himmentynyt tummanruskeaksi metallikiillon samalla heikentyessä. Magneettikiisu on kuparikiisun tavoin massamaista; kiteet, jotka olisivat heksagonisia, ovat harvinaisia (LK). Magneettikiisun viirun väri on musta ja tiheys noin 4.7 ja kovuus 4.Kyaniittia esiintyy kiilleliuskeiden ja -gneissien yhteydessä joskus hyvinkin kookkaina metamorfoosissa syntyneinä omamuotoisina kiteinä eli porfyroblasteina. Toisaalta kyaniittia tavataan kvartsiitissa ja juonina yhdessä kvartsin kanssa. Koska kyaniitti on yksi Al2SiO5:n polymorfisista muodoista, voidaan sitä käyttää ns. indeksimineraalina osoittamaan kivien metamorfoituessa vallinneita olosuhteita. Kuvan 54B mukaan kyaniitti osoittaisi tällöin suhteellisen korkeaa painetta. Kyaniittia esiintyykin eklogiiteissa, joissa sen esiintyminen yhdessä granaatin kanssa plagioklaasin tilalla on samoin osoituksena metamorfoosin aikana vallinneesta korkeasta paineesta. Kyaniittia tavataan myös pegmatiiteista. Sinkkivälke eli sfaleriitti (Zn(Fe)S) on yleisin sinkkimineraali[3]. Sen kidejärjestelmä on kuutiollinen, ja kiteet ovat harvinaisia. Sinkkivälke on yleensä karkea- tai hienorakenteinen Mineraalien raekoko on tavallisesti suuruusluokkaa 0.1 - 2 mm. Hienorakeiseksi (engl. fine grained, saks. feinkörnig) sanotaan mineraaleja, joiden raekoko on <1 mm. Keskirakeisia (engl. medium grained, saks. mittelkörnig) ovat raekooltaan välillä 1 - 5 mm olevat mineraalit. Karkearakeisia (engl. coarse grained, saks. grosskörnig) ovat taas yli 5 mm:n rakeet.Keskenään samanlaisten yksittäisten pintojen indeksejä tarkasteltaessa voidaan panna merkille, että ne ovat keskenään samantapaisia. Ne ovat toisistaan johdettavissa etumerkkejä vaihtelemalla sekä indeksien keskinäistä järjestystä muuttamalla. Esim. kuvassa 26 esitetyn kiteen yksittäisten pintojen indeksit ovat 120, 102, 210, 201, 012, 021, 120, 102, 021, 012, 201, 210, 210, 201, 120, 012, 021, 102, 210, 201, 120, 102, 012, 021.

WikiZero - Sinkkivälke

 1. Kuva 64. Grafiitin kidekemiallinen rakenne. Hiiliatomit ovat sitoutuneet kovalenttisin sidoksin verkostoiksi, joita liittävät yhteen heikot van der Waalsin sidokset (katkoviivat).
 2. kä vuoksi pyrokseeneja ei juuri tavata sedimenttikivistä.
 3. eraali, joka on sinkin päämalmi. Koostuu pääasiassa sinkkisulfidista kiteisessä muodossa
 4. Tavanomaisessa tapauksessa kiteisen aineen syntyessä jäähtyvästä kivisulasta (magma) tai vaikkapa vesiliuoksista se aloittaa kiteytymisensä yhdestä kiteytymiskeskuksesta (K, kuva 43), jonka ympärille verkkopinnat kehittyvät toinen toisensa jälkeen samanlaisessa suhteessa toisiinsa.
 5. Muskoviitti on väriltään vaaleanruskeata tai vaaleankellertävää. Sillä on etevä monokliinisen asematason suuntainen lohkeavuus ja asu on selvästi suomuinen (Valokuva). Suomut ovat elastisia.
 6. Yhdestä ainoasta kidepinnasta koostuvaa pintamuotoa sanotaan pedioniksi (kr. pedion, tasanko). Pedioneja ei esiinny tällä kurssilla käsiteltävissä ns. holoedrisissa (vrt. I. 12. 2) kiteissä.
 7.     6. päättele pintamuodon nimi indekseistä tai muulla tavalla.

1. Kuutiollinen akseliristikko. Kolme toisiaan vastaan kohtisuoraa yhtä pitkää akselia l. kideakselia, joista kutakin merkitään symbolilla a (kuva 12).Monatsiitti on pääasiallinen ceriumin, harvinaisten maametallien ja toriumin lähde ja tulevaisuudessa sen merkitys voi kasvaa ydinvoiman tuotannossa. Geologiassa monatsiitin tieteellinen merkitys on huomattava, sillä se on myöhemmin käsiteltävä zirkonin ohella tärkein kivilajien iänmääritykseen käytettävä mineraali. Tässä yhteydessä voisi mainita myös toisen iänmäärityksiin käytettävä fosfaattimineraalin ksenotiimin, YPO4, jonka essintymisympäristökin on samantapainen kuin monatsiitilla.Sillimaniitti esiintyy kiilleliuskeissa ja kiillegneisseissä ja alumiinirikkaissa granuliiteissa, jotka kaikki ovat savikivien metamorfoosituotteita (Valokuva). Liuskeissa ja gneisseissä se esiintyy pääosin hienokuituisena muunnoksena, jota sanotaan fibroliitiksi ja joka muodostaa kiveen pieniä vaaleita nystymäisiä segregaatioita. Kuituista asua voidaan pitää sillimaniitin tärkeimpänä tuntomerkkinä. Kuidut ovat vaaleita ja niissä on silkkikiilto. Sillimaniittikuitujen seassa on usein muskoviittisuomuja. Granuliiteissa sillimaniitti on pitkänomaista kidemuodoltaan prismaattista ja erottuu kiven lohkopinnoilla pieninä neulasina.

Tärkeitä magnetiittiesiintymiä ovat ns. rautamuodostumat, jollainen on mm. Björnevatnissa Pohjois-Norjassa. Kiirunan jättimäinen magnetiitttimalmi on lajissaan poikkeuksellinen koko maailmassa, ja lienee syntynyt magmakivistä segregoitumalla (segregoitua = erkaantua).Andalusiitti on valkoinen, punertava tai ruskehtava, pääasiassa kiilleliuskeissa porfyroblasteina esiintyvä rombiseen kidejärjestelmään kuuluva mineraali (Valokuvia). Sen poikkileikkaus on lähes neliön muotoinen ja muistuttaakin näin tetragonisia mineraaleja. Samoin kahden (110) suuntia noudattavan epäselvän lohkosuunnan välinen kulma on lähes suora. Samoin kun sillimaniitin seurassa esiintyy myös andalusiitissa pieniä muskoviittisuomuja rakeiden pinnalla. Ne tekevat andalusiitin kovuuden määrittämisen vaikeaksi andalusiitin "oikean" kovuuden ollessa noin 7,5. Andalusiitin khiastoliitti nimisen muunnoksen tunnistaa helposti kiteiden sisällä olevasta tummasta kreikan kielen khi ( Χ ) -kirjainta muistuttavasta rististä. Kiilto on lasimainen. Andalusiitti on varsin voimakkaasti fluoresoiva mineraali, joten epävarmoissa tapauksissa sen voi tunnistaa ultraviolettilampun valossa syntyvästä vaalean okrasta värisävystä. Kuva 4. Trikliininen alkeiskoppi.                                            Kuva 5. Monokliininen alkeiskoppi.

sinkkivälke Mineraalilajit erotetaan toisistaan viime kädessä niiden kidekemiallisen rakenteen ts. hilarakenteen perusteella (engl. crystal structure, saks. Kristallstruktur) (kuva). Alkeiskopin mittasuhteet ja verkkopintojen etäisyydet toisistaan ovat kunkin mineraalin tuntomerkkeinä tärkeimmät sen erottamisessa kaikista muista. Hilamittojen selvittäminen edellyttää aallonpituudeltaan sopivan säteilyn hyväksikäyttöä. Röntgensäiteilyn aallonpituus (n. 1 Å) on suuruusluokaltaan hilamittoja vastaava. Röntgensäteiden avulla tapahtuvaa mineraalien tunnistamista ja rakenteiden selvittelyä sanotaan röntgenografiaksi (engl. X-ray crystallography, saks. Röntgenographie).

Sinkkivälke - Geologia

Sinkkivälke. Kerro kaverille Positiivisen ja negatiivisen etumerkin käytöllä niin parametrisuhteissa kuin Millerin indekseissäkin pystytään ilmaisemaan leikkaako tutkittava pinta kideakselia edessä vai takana, oikealla vai vasemmalla sekä ylhäällä vai alhaalla. Tämän vuoksi on sovittu, että Mineraalien ominaisuudet vaihtelevat koostumuksen vaihdellessa isomorfisissa seossarjoissa. Ominaisuuksien vaihtelun esittämiseksi on mineralogiassa otettu käyttöön erilaisia diagrammeja, joita ei muissa yhteyksissä useinkaan tapaa ja jotka siitä syystä vaativat hieman lähempää tarkastelua.Harjoitustehtäviä: Tässä on annettu vain yleisiä harjoitustehtävätyyppejä. Keksi itse lisää kuhunkin tyyppiin.Opaali on amorfista vesipitoista piidioksidisaostumaa, jota tavataan ennen muuta laavakivien onteloissa. Opaalille on ominaista vaihteleva lapinäkyvyys ja opalesointi, eräänlainen värileikki (Valokuva).

Terms & Conditions | Privacy Policy Kvartsi on plagioklaasin jälkeen maankuoren yleisin mineraali. Sitä tavataan lähes kaikista yleisistä kivilajityypeistä. Kvartsin tärkeimpiin tuntomerkkehin kuuluvat korkeahko kovuus (7), lohkosuuntien puuttuminen eli murros ja "kostea" lasikiilto. Väriltään kvartsi on tavallisesti vaaleanharmaata tai väritöntä (Valokuva). Juonikvartsi näyttää usein läpikuultavan maitomaiselta (LK). Kvartsi on kivilajeja muodostavaksi mineraaliksi kevyehkö, sen ominaispaino on 2,65. Nimi juontunee muinaissaksan sanasta Querklufterz, mikä viittaa mineraalin esiintymiseen erilaisissa malmijuonissa. Käännös sanalle sinkkivälke suomesta englanniksi. Suomienglantisanakirja.fi on suomen ja englannin kääntämiseen keskittyvä ilmainen sanakirja

Mineraalin värin saattaisi olettaa olevan sen hyvä tuntomerkki. Samankin mineraalin väri voi kuitenkin vaihdella suuresti johtuen mm. diadokiasta (ks. tuonnempana), pienistä epäpuhtauksista tai kiderakenteen virheistä. Esimerkiksi kvartsilla on lukuisia toisistaan värinsä puolesta poikkeavia muunnoksia, joista lukuisia käytetään korukivinä (ametisti, keltakvartsi, ruusukvartsi, savukvartsi, vuorikide jne.). Siten mineraalin väri vain harvoin soveltuu sen tuntomerkiksi.Hyvin hienojakoisesta aktinoliittisädekivestä käytetään nimitystä nefriittijade ja sitä käytetään jalokivenä ja ornamenteissa. Sitä on saatu mm. Keski-Amerikasta.

Mineraalin kaavaa kemiallisen analyysin nojalla laskettaessa joudutaan keskimäärin hieman monimutkaisemman tilanteen eteen kuin laskettaessa esim. kemiassa totuttuun tapaan kemiallisen yhdisteen kaavaa. Mineraalien kaavan laskemisen yhteydessä tuottaa vaikeuksia diadokia. Analyysiä käsiteltäessä ei yleensä tiedetä missä määrin aineet, jotka voivat diadookkisesti korvata useampaan eri rakenteelliseen paikkaan kuuluvia alkuaineita, ovat niitä korvanneet. Tällainen on ennen muuta alumiini, joka voi yhtäällä korvata piitä piihappitetraedreissa ja toisaalla ferrirautaa kationien paikoilla piihappitetraedrien väleissä. Tämän pulman voittamiseksi täytyy yleensä tehdä jokin olettamus alumiinin jakaantumisesta. Voidaan esimerkiksi olettaa, että yksi neljäsosa alumiinista on piihappitetraedreissa ja loput kationien paikoilla tetraedrien väleissä.Kullan tuntee parhaiten sen taottavuudesta, ts. se ei murru esim. kiisumineraalien tapaan kun raetta painellaan veitsen terällä vaan leviää sivuille päin kuten pehmeän metallin tuleekin tehdä. Väriltään kulta muistuttaa rikkikiisua (ks. myöh.), mutta on sitä keltaisempaa (Valokuva). Luonnosta tavattava kulta on useimmiten hopeapitoista ns. elektrumia, joskin Lapin maaperän kulta on usein poikkeuksellisen puhdasta. Suomesta kultaa saatiin ennen sivutuotteena Outokummun kaivoksesta noin 500 kiloa vuosittain. Nyttemmin etenkin maan pohjoisosista on löydetty useita pienehköjä kultaesiintymiä, joissa kullan kokonaismäärä on noin 2-7 tonnia. Näistä on toistaiseksi louhittu Saattoporan malmia Kittilässä ja Pahtavaaran malmia Sodankylässä. Hämeessä louhitaan Kutemajärven malmia. Lupaavia kultaesiintymiä on myös Kuusamossa ja Ilomantsissa.

Myös andalusiitti on metamorfisten kivien tärkeä indeksimineraali ja se on aina osoituksena metamorfoosin aikana vallinneesta alhaisesta paineesta. Se onkin varsin yleinen lähelle maanpintaa tunkeutuneiden graniittisten kivien aiheuttaman kontaktimetamorfoosin tuote. Se on kohtalaisen yleinen myös pegmatiiteissa. Lyijyhohde on voimakkaasti metallikiiltoinen, lyijynharmaa, selvästi rakeinen ja kolmen kohtisuoran lohkosuunnan (= ns. kuutiomainen lohkeavuus) luonnehtima mineraali (Valokuva). Sen tiheys on korkea, 7,6 g/cm3. Kuutiomaisen lohkeavuuden havaitsee riittävän karkearakeisista näytteistä jo paljain silmin suorakulmaisena porrastuksena. Hienorakeisista näytteistä irrotettujen sirujen muoto on laatikkomainen. Lisäksi kiinnittää huomiota alhainen kovuus, 2,5 - 3, sekä harmaa viiru.Korukiviksi ja työkalujen raaka-aineeksi sopivat kivet ja mineraalit olivat samalla myös vilkkaan kaupankäynnin kohteita, ja sen mukana kivistä ja mineraaleista käytetyt nimet levisivät lähes kaikkialle tunnettuun maailmaan samassa muodossa. Tähän perustunee se, että useiden kivien ja mineraalien nimet ovat lähes samoja kaikissa kielissä.

20 yleistä mineraalia: rikki, grafiitti, pyriitti (rikkikiisu), kuparikiisu, lyijyhohde, sinkkivälke, magnetiitti, hematiitti, kvartsi, bauksiitti, vuorisuola (haliitti), fluoriitti, kalsiitti, sideriitti, baryytti, kipsi, kaoliniitti.. Korujen tullessa yhä suositummiksi ja yhä useampien hankkiessa niitä itselleen alkoivat korujen raaka-aineeksi sopivat kivet käydä harvinaisiksi ja vaikeammin löydettäviksi. Niinpä faaraoiden oli noin vuoden 2000 eaa. paikkeilla alettava lähettää retkikuntia Siinaille ja Punaisen meren rannikolle etsimään korukiviä. Noilta ajoilta katsotaan geologisen tutkimuksen ja siihen liittyvän malminetsinnän juontavan juurensa. Erästä varhaisimmista retkikunnista johti kapteeni Haroeris, jota voidaan siten pitää ensimmäisenä malminetsijänä. Mainittakoon, että Haroeriksen tutkimusretki oli tuloksekas ja retken tuloksena löydettiin Siinailta runsaasti turkoosia.Kuva 39. A: monokliininen kide, jossa (100), (110), (010) ja (0kl) (augiitti), B: monokliininen kide, jossa pintamuodot (110), (010) ja (111) (kipsi).Hohkasilikaatteja ovat mineraaleista maasälvät (kalimaasälpä KAlSi3O8, plagioklaasi NaAlSi3O8 - CaAl2Si2O8 ja sanidiini), ns. maasälvänsijaiset (nefeliini ja leusiitti), skapoliitti ja zeoliitit.Ortopyrokseeni on tummanruskeata tai lähes mustaa (Valokuva). Kiilto on voimakas, lähes metallimainen (Valokuva). Usein esiintyy lohkopinnoille lankeavan valon hajoamisesta ja interferenssi-ilmiöstä johtuva värileikki, jota on nimitetty harakanpyrstönkiilloksi.

Sinkki – WikipediaSpinelli | Antofylliittiasbesti

Sinkkivälke declension in Finnish in all forms CoolJugator

Trigoninen eli romboedrinen (engl. rhombohedral, saks. trigonal) alkeiskoppi on hilalla, joka koostuu kolmesta toisiaan vinosti leikkaavasta massapistejonosta, joissa kaikissa on saman pituinen pisteiden toistumäväli. Alkeiskoppi on kuusitahokas, jonka jokainen sivu on vinoneliö. Tällaista kappaletta nimitetään geometriassa ja kidetieteessä romboedriksi (kuva 10).Kaksostumiseen osallistuvien kideyksilöiden lukumäärän perusteella voidaan erottaa kaksostyyppinä kaksoset (2), kolmoset (3), neloset (4), kuutoset (6) sekä kertauskaksoset 1. polysynteettiset kaksoset (> 6) (engl. repeated l. multiple twins, saks. Viellinge).

Rikkikiisu rapautuu ilman ja veden vaikutuksesta erittäin helposti. Rapautumisen yhteydessä syntyy lämpöä niin paljon, että useinkin rikkikiisukasat pysyvät talvisin vapaina lumesta. Rapautumisessa syntyy rautasulfaatteja, rikkihappoa sekä rautahydroksideja, jotka pinta- ja pohjavesien mukana leviävät ympäristöön aiheuttaen happamoitumista ja ruosteisuutta, joka ilmenee ennen muuta maaperässä olevien kivien pintojen ruosteisuutena.Tiettyä yleistä muotoa olevaa indeksimerkintää vastaa samassa kidejärjestelmässä aina saman pintamuodon nimen saava pintamuotoMillerin indeksit (engl. mineralogi William H. Miller; 1801-1880) johdetaan parametrisuhteesta seuraavien sääntöjen avulla: Kolmiodiagrammissa (kuva 85) voidaan kolmena komponenttina lausuttavan seoksen koostumus ilmaista pisteellä. Koostumusta tai seossuhdetta vastaavan pisteen paikoilleen sijoittaminen tapahtuu seuraavien periaatteiden nojalla. Kukin kärkipiste edustaa siihen merkittyä komponenttia 100 % sisältävää koostumusta eli puhdasta päätejäsentä. Kärjestä vastakkaista sivua kohti mentäessä pienenee kärjen edustaman komponentin määrä siten, että se on sama kullakin kärjestä yhtä kaukana olevalla vastakkaisen sivun suuntaisella suoralla. Täten esim. 80 % komponenttia A sisältävät koostumuspisteet sijaitsevat suoralla, joka leikkaa molempia A:n viereisiä sivuja A:sta päin luettuna suhteessa 2:8.

Molybdeenihohde esiintyy luonnossa happamien intrusiivikivien, graniittien yhteydessä (Valokuva), esiintyen niissä rakojen täytteinä olevissa kvartsijuonissa tai intrusiivin reunaosissa kontakteissa ympäristön kiviä vastaan.5. Monokliininen akseliristikko. Kaikki kolme kideakselia a, b ja c ovat eripituisia. On tapana valita b-akseli a-c-tasoa vastaan kohtisuoraan. Kulma a c on vino. Akselia b nimitetään edellä sanotusta syystä ortoakseliksi (kr. orthos, suora) ja a-akselia klinoakseliksi (kr. klino, vietto). Pystyakseliksi sanotaan c-akselia (kuva 16).Sinkkivälke kuuluu kuutiolliseen kidejärjestelmään ja sen lohkosuunnat noudattavat rombidodekaedrin pintojen suuntia, joten lohkosuuntia on kuusi.

sinkkivälke englanniksi Suomi-englanti sanakirj

Ja ma läksin ja kaasas Sinkkivälke kodus. Katerina Petrovna ei märganud määrdunud trikk. Ta kiitis tema lapselaps, andis seal, ja otsustas mitte valada marjad, samuti õnnelik varahommikul turule Kahdeksannentoista vuosisadan kehitys geologian kaikkien haarojen osalta keskittyi voimakkaasti Saksan Freibergin vuoriakatemian yhteyteen sekä toisaalta Skotlantiin, jossa James Hutton eli ja vaikutti. Kuten jo Agricolan yhteydessä mainittiin, oli Saksassa virinnyt vilkas kaivosteollisuus 1500-luvulla. Freibergin vuoriakatemia perustettiin 1770-luvulla kaivostoiminnan ja siihen liittyvän tutkimuksen tarpeita palvelemaan. Vuoriakatemiaan hankittiin kokoelmat, jotka vähitellen kasvoivat merkittäviksi käsittäen kaikki senaikaiset Saksan kaivokset. Akatemian oppilaat kulkivat tutustumassa kaivoksiin, työskentelivät kaivoksissa ja etsivät uusia malmiesiintymiä. Tutkimusmatkojen tuloksista oppilaat pitivät esitelmiä akatemiassa. Merkittävä geologian alan akateeminen opetus- ja tutkimuslaitos oli näin saanut alkunsa.

sinkkivälke перевод с финского на русски

Edellä olevasta geologian osa-alueiden kuvauksesta käy ilmi, että geologia liittyy monilta osin läheisesti kemiaan ja fysiikkaan. Geokemia on menetelmiltään ja tutkimusaiheensa puolesta kemiaa ja geologiaa yhdistävä tieteen haara. Fysiikkaan geologia liittyy rakennegeologian, geofysiikan ja kidetieteen välityksellä. Kokeellinen mineralogia ja petrologia puolestaan lähestyvät fysikokemiaa. Biologisiin tieteisiin geologia liittyy läheisesti paleontologian välityksellä. Geomorfologia taas on maantieteen ja geologian välimaastoa.

Spinelli | Molybdeenihohde, Kannonkoski

Maasälpäryhmään kuuluvat kvartsin ohella maankuoren yleisimmät mineraalit, plagioklaasi ja kalimaasälpä. Niillä molemmilla on eräitä yhteisiä ominaisuuksia, joista mainittakoon etevä lohkeavuus kahteen toisiaan vastaan kohtisuoraan suuntaan, kohtalainen kovuus (6) sekä silikaateille tavanomainen tiheys 2,6 - 2,8. Väriltään maasälvät ovat yleensä vaaleita, harmaita tai punertavia (Valokuvia).Jää on erittäin kevyt mineraali. Sen tiheys on vain 0,917 g/cm3 eli jää on sulaa vettä keveämpää, mistä on useita merkittäviä seurauksia. Vesistöt jäätyvät tämän vuoksi pinnasta alkaen, mikä tekee elämän mahdolliseksi myös jäätyneissä vesistöissä. Suljetussa tilassa oleva jäätyvä vesi laajenee, mikä aiheuttaa korkeilla leveysasteilla lukuisia ongelmia mm. rakentamisessa, veden jakelussa jne. Tämä ominaisuus aiheuttaa myös voimakasta kivien pakkasrapautumista.

sinkkivälke - Sivistyssanakirja - Suomi Sanakirj

Yleisesti ottaen voidaan kuitenkin aluksi olettaa, etta metallit ovat happeen liittyneitä analysoidussa kivessä. Tällöin voidaan jakaa alkuainemuodossa olevan analyysin ilmoittama määrä happea muiden alkuaineiden osalle siten, että kustakin aineesta muodostetaan sen oksidi. Happea ajatellaan olevan vapaasti saatavilla ja muodostettavan oksidin määrän ratkaisee niin ollen käytettävissä olevan metallin määrä. Alkuaineen ja sen oksidin atomipainojen suhde määrää kuinka paljon oksidia muodostuu, ts. kuinka paljon sitä voidaan ajatella kivessä olevan. Esimerkiksi jos piitä (Si) on kivessä ollut 12 % on sen oksidia Muskoviitti on luonnossa melko yleinen mineraali. Sitä on nimitetty myös vaaleaksi kiilteeksi. Muskoviittia sekä nuotiossa tai saunankiuaskivissä tms. vaalennutta biotiittia kutsutaan myös katinkullaksi. Nimensä muskoviitti lienee saanut moskovalaisten kauppiaitten 1. muskoviittien mukaan.Suomessa on korundia tavattu harvinaisena graniitissa, amfiboliitissa ja kalkkikivissä sekä jokisorassa Lapissa, mihin se on joutunut granuliittikivilajien rapautuessa.Ortopyrokseenilla on etevä (110)-suuntainen lohkeavuus. Lohkosuuntien välinen kulma on noin 87° . (110)-lohkeavuuden lisäksi esiintyy usein (100)-suuntainen lohkeavuus, ns. diallagilohkeavuus.• Kvartäärigeologia; kvartäärikauden aikaisen kehityksen, ilmaston, merivaiheiden ja kasvillisuuden kehityksen tutkiminen.

• Rakennegeologia ja tektoniikka keskittyvät kallioperän rakenteen selvittelyyn. Pyrkimyksenä on poimujen ja siirrosten yms. geometrinen analyysi sekä rakenteen syntyyn vaikuttaneiden voimien ja liikuntojen dynaaminen analyysi.Kideakselit sidotaan tällä säännöllä tiettyihin symmetriaelementteihin. Sääntö annetaan taulukon 3 muodossa; merkki x tarkoittaa, että kideakseli yhtyy sarakkeen yläreunassa mainittuun symmetriaelementtiin. Kyaniitti esiintyy kiteinä tai sälömäisinä rakeina, joiden pituussuunta on c-akselin suunta. 100-pinnan suunta on liukutaso, jonka suhteen hilan eri osat voivat liukua c-akselin suuntaan. Tästä syystä kiteet ja sälöt ovat usein c-akselin suuntaan venyneitä ja taipuilleita. Taulukko 20 . Si1ikaattianalyysin muuntaminen alkuainemuodosta oksidiprosenttimuotoon. Esimerkkinä gneissimäinen graniitti, Uusipää, Sodankylä.

Korundi kuuluu trigoniseen kidejärjestelmään ja esiintyy usein heksagonisina kiteinä, joissa heksagoniset pystyprismat ovat vallitsevia (Valokuvia).Sädekiveksi kutsutaan sellaisia amfiboliryhmän mineraaleja, joiden asu on selvästi sälöinen. Asun muuttuessa sälöisestä rakeisen asun suuntaan tullaan amfiboleissa vähitellen sädekivistä sarvivälkkeiksi nimitettävien amfibolien piiriin. Jos taas asu alkaa säloisestä lähestyä kuituista, lähestään amfiboliasbestia. Luonnossa on usein välimuotoja kunkin edellä mainitun ryhmän välillä, eikä aina ole helppoa luokitella tutkittavaa amfibolia mihinkään yllä esitetyistä ryhmistä.Pintamuotojen johto on tässä järjestelmässä samankaltainen heksagonisen kidejärjestelmän vastaavan kanssa lukuunottamatta seuraavasta luettelosta ilmeneviä poikkeustapauksia.

Kalimaasälpä kiteytyy korkeissa lämpötiloissa monokliinisena ortoklaasina ja alhaisessa lämpötilassa trikliinisenä mikrokliinina. Alunperin ortoklaasina syntyneessä kalimaasälvässä saattaa kiteytymisen jälkeen tapahtua hilan sisäisiä uudelleenjärjestymisiä kiinteässä tilassa tapahtuvan diffuusion kautta ja täten alkuperäisestä ortoklaasista syntyy mikrokliiniä. Kalimaasälvän ns. trikliinisyysaste riippuu siitä, kuinka suuressa osassa hilaa uudelleenjärjestyminen on tapahtunut. Trikliinisyysaste puhtaalla mikrokliinilla, joka on kiteytynyt suoraan mikrokliinina tai jossa hila on kiinteässä tilassa kokonaan uudelleenjärjestynyt, on trikliinisyysaste 1 ja täysin järjestymättömässä ortoklaasissa 0. Luonnossa on runsaasti kalimaasälpiä, joiden trikliinisyysaste on esim. 0,3 - 0,5. M53 Sinkkivälke Venäjä ( hinta 95€ ) Magneettikiisua tavataan yleisenä aksessorisena mineraalina myös kiilleliuskeissa ja grafiittipitoisissa mustissa liuskeissa. Näissäkin se voi olla nikkelipitoista, mutta toistaiseksi tällaiset esiintymät ovat osoittautuneet kannattamattomiksi.Kivilajien päämineraaleina esiintyviä mineraaleja sanotaan kivimineraaleiksi tai kivilajeja muodostaviksi mineraaleiksi (engl. rock-forming minerals, saks. gesteinbildende Mineralien). Malmimineraaleiksi (engl. ore minerals, saks. Erz-Mineralien) sanotaan mineraaleja joissa jotakin metallia esiintyy siinä määrin ja sellaisessa muodossa että metallin erottaminen mineraalista voi tapahtua taloudellisesti. Teollisuusmineraalien (engl. industrial minerals, saks. industrielle Mineralien) (eli ns. epämetallisten hyödyllisten mineraalien) käyttö taas perustuu mineraaliin itseensä, niin että mineraalia sopivalla tavalla käsiteltynä voidaan käyttää esim. tulenkestävien materiaalien raaka-aineena, lämpöeristeenä tms. Jalokiviksi (engl. gem, saks. Edelstein) sanotaan sellaisia mineraaleja, jotka ovat harvinaisia, kovia, kauniita läpinäkyviä tai väriltään miellyttäviä sekä eheitä. Esimerkkejä jalokivistä on mineraalien kuvauksen yhteydessä. Oppia jalokivistä sanotaan gemmologiaksi (engl. gemmology, saks. Edelsteinlehre, -kunde, Gemmologie)Granaattia tavataan myös korkeassa lämpötilassa ja paineessa metamorfoituneissa emäksisissä kivissä. Granaatti on maankuoren alaosassa huomattavasti yleisempää kuin maan pinnalla. Siellä, samoinkuin maan vaipassa esiintyvissä kivissä granaatti on usein tärkeä päämineraali (= mineraali, jota kivessä on tilavuusprosentteina ilmaistuna runsaasti).

Molekyylimallit - Kemia ja fysiikka - Tuotteet ja tilaus

Verkkopinnan tulee olla aukoton. Aukkoja sisältävät verkkopinnat ovat ilmeisesti luonnossa pysymättömiä. Ainoastaan ylläluetellut kuviot pystytään asettamaan vierekkäin siten, että syntyy aukoton verkkopinta ja tästä syystä kiteissä esiintyy ainoastaan mainitunlaisia kiertoakseleita. Aukottomat verkkopinnat on esitetty kuvassa 21. Compound of sinkki (zinc) +‎ välke. IPA(key): /ˈsiŋkːiˌʋælkeˣ/, [ˈs̠iŋkːiˌʋælke̞(ʔ)]. Rhymes: -ælke. Syllabification: sink‧ki‧väl‧ke. sinkkivälke. (mineralogy) sphalerite. sfaleriitti PÄIVITYKSET Syksy 2007: lisätty mineraaleihin zirkoni (jalosilikaatit) ja jää (oksidit). Syksy 2013: lisätty mineraaleihin monatsiitti (fosfaatit).Magnesiitilla on kalsiitin tavoin etevä romboedrinen lohkeavuus ja tavallisin väri on vaaleanharmaa (Valokuva). Täten magnesiitti muistuttaa kalsiittia, mutta on jonkin verran kovempaa kovuuden vaihdellessa välillä 3,5-4,5. Myöskin tiheys on hieman kalsiitin vastaavaa korkeampi, noin 2,9 kalsiitin tiheyden ollessa 2,7.

Kokoelma kiviä ja mineraaleja (gneissi, gabro, kalkkikivi, granaatti, sinkkivälke, maasälpä) jokaiselle ryhmälle. Naula tai jokin muu metallinen esine, jolla kiviä voi raaputtaa     Luettele kuutiollisen (hll) pintamuodon yksittäisten pintojen indeksit.     Voivatko 313 ja 311 olla saman pintamuodon yksittäisten pintojen indeksejä         kuutiollisessa         tetragonisessa         ……………     Millä tavoin poikkeaisivat ulkonäöltään kuutiolliset pintamuodot (310) ja (210) toisistaan?Yleensä sarvivälke on väriltään mustaa, joskus tavataan myös vihreätä sarvivälkettä. Voimakas välkehtivä kiilto on jo nimenkin perusteella odotettavissa ja se onkin sarvivälkkeen luonteenomainen piirre (Valokuva). Kerrotaan, että sarvivälke olisi saanut alkuperäisen saksankielisen nimensä Hornblende, josta suomenkieleen on lainattu suora käännös, vuosisatoja sitten kehittyneessä Saksin kaivosmiesten kielenkäytössä sen vuoksi, että malmimineraalimaisesta ulkonäöstä ja metallimaisesta välkkeestä huolimatta mineraali osoittautui arvottomaksi kun siitä yritettiin erottaa metalleja, mikä oli useista muista välkehtivistä mineraaleista onnistuttu menestyksellä tekemään.Taulukko 2. Symmetriaelementtien määrä kunkin kidejärjestelmän täysilukuisissa kiteissä.a) Millerin indeksit ovat osoittajina olevat luvut kun parametrikertoimien käänteisarvot on tehty samannimisiksi. b) Parametrikerrointa ∞ vastaa Millerin indeksi 0. c) Indeksit kirjoitetaan peräkkäin ilman välimerkkejä ja luetaan esim. yksi, kaksi, nolla (=120). Negatiivinen etumerkki kirjoitetaan indeksin päälle (esim.120 ). d) Yleisessä muodossa olevia parametrikertoimia m, n, p ja q vastaavat yleisessä muodossa olevat Millerin indeksit h, k, l ja i.

Röntgendiffraktion merkitys mineralogian kehitykselle oli suunnaton, 1930-luvun loppuun mennessä lähes kaikkien tärkeimpien mineraaliryhmien kidekemialliset rakenteet oli selvitetty. Samoin uusia mineraaleja alkoi löytyä kiihtyvällä tahdilla, röntgenmenetelmä tarjoaakin oivallisen tavan mineraalien tunnistamiseksi ja uusien identifioimiseksi. Norjalainen V.M. Goldschmidt sovelsi röngendiffraktiota ja tietoa mineraalien kemiallisesta koostumuksesta 1920- ja 1930-luvulla ja johti niiden perusteella säännöt aineiden jakautumiselle mineraalien hilassa. Goldschmidtin työn kautta oli viimein luotu pohja nykyaikaiselle mineralogialle ja geokemialle. Yksinkertaisissa kidemuodoissa voidaan esiintyvä pintamuoto helposti tunnistaa ja nimetä. Pintamuotojen nimittämisessä noudatetaan geometriasta tuttuja kappaleiden nimityksiä (kts. I. 9). Yhdistetyssä kidemuodossa sen sijaan pintamuotojen tunnistaminen ei aina ole ilman muuta kovinkaan helppoa. Millainen jostakin pintamuodosta tulisi, saadaan selville, kun kuvitellaan yhdistetyssä kidemuodossa samaan pintamuotoon kuuluvia yksittäisiä kidepintoja jatketuksi niin, että ne leikkaisivat toisiaan. Jos tämä jatkamistoimenpide pystytään kuvittelemaan, voidaan siis pintamuotokin tunnistaa.Luonnollisen kiteen säännöllinen kidemuoto johtuu ja on ilmentymä mineraalirakeen sisäisen rakenteen säännönmukaisuudesta eli sen kiteisestä olomuodosta, jonka vastakohtia ovat kaasumainen ja nestemäis-amorfinen olomuoto, joissa olevan aineen atomeilla tai ioneilla ei ole säännönmukaista järjestystä.

 • Synnytys lahja.
 • Virta tiedonsiirto.
 • Kalasataman työtapaturma.
 • Kolmioruston paraneminen.
 • Maa07 trigonometriset funktiot.
 • Sotkamo lidl.
 • Best android games of 2017.
 • Kiinteistön jälkipanttaus.
 • Kiinteistönhuoltoa lahti.
 • Calvin klein bralette kokemuksia.
 • Kos parasite.
 • Ortodoksinen kirkko jumalanpalvelus.
 • Dockhus bokhylla.
 • 40 vuotiaan ihonhoito.
 • Diabeetikon ruokavalio laihdutus.
 • Parson russell turkinhoito.
 • Laurea leppävaara restonomi.
 • Vasenkätisten ongelmat.
 • Wcdma dc hspa .
 • Kyrö distillery verso.
 • Turmaliini jalokivi.
 • Emp sisustus.
 • Akeneo demo.
 • International ratsastussaappaat.
 • Kukkia oulu.
 • Tekniikka lego videot.
 • Albert camus sivullinen alku.
 • Höyryturbiinin toimintaperiaate.
 • Pinpointer motonet.
 • Sulkavan metsästysseura alavus.
 • Tiguan varustetasot.
 • Tajukankaan kutoja.
 • Vihreät tennarit.
 • Ammatilliset perustutkinnot 2018.
 • Hen kjønn.
 • Minecraft sienisaari.
 • Helsingin yliopisto varastokirjasto.
 • Pohjaan palanut teflon.
 • Valokuvaamo tampere lielahti.
 • Myydään ikilevy.
 • Sasky wilma.