Home

Positivismin vastakohta

Kuten Suojanen (1992,26) Deweyyn nojaten toteaa, reflektiiviseen ajatteluun liittyy vielä epäilevä, hämmästelevä ja päätöksentekoa pitkittävä asenne sekä uusia näkökulmia metsästävä ja tutkiva mieli. Boud & al. (1985) korostavat affektiivisten tekijöiden merkitystä. He määrittelevät reflektiivisyyden yleistermiksi niille intellektuaalisille ja affektiivisille toiminnoille, joiden avulla yksilöt valottavat kokemuksiaan ja joiden tarkoitus on johtaa kokemusten uudenlaiseen ja syvempään ymmärtämiseen. (Boud & al. 1985, 19-21.) Positivism and hermeneutics are theories and philosophical frameworks for the creation Supporters of hermeneutics believe that even the positivistic scientific notion of truth is..

vastakohta - Wikisanakirj

Vartiainen ja Teikari (1990) esittelevät useita erilaisia työntutkimusmenetelmiä, joista useimmat on kehitetty ja sovellettu teollisuustyöhön. Eräät niistä olisivat kuitenkin kiinnostavia sovellettaviksi myös käsityön ja muotoilun erilaisilla ammattialoilla. Seuraavassa eräs esimerkki:Validiteetti- ja reliabiliteettikysymyksiä tarkastellaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa eri tavalla kuin kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa validiteettikysymys pelkistyy usein tunnuslukujen käyttöä koskeviksi valinnoiksi ja kysymykseksi otannan edustavuudesta. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa validiteettikysymys on teoreettinen ja monivaiheinen. Ensinnäkin se liittyy kohderyhmän paikantamiseen ja tutkijan kykyyn rakentaa toimiva tutkimusasetelma. Tutkijan tulee kyetä osoittamaan, että juuri tätä tutkimusasetelmaa käyttämällä ja juuri tätä kohderyhmää tutkimalla voidaan vastata tutkimuksen kysymyksenasetteluun. (Pyörälä 1995, 15)Teosten tai artikkelien otsikoita ei lähdeluettelossa koskaan lyhennetä. Hyvään tapaan kuuluu kirjoittaa näkyviin myös teosten alaotsikot, joita usein on olemassa.

Usein sekoitetaan tutkimuksen käytännöllisessä toteutuksessa käsitteet teoria ja malli. Teoria on edellä kuvatulla tavalla se jo aikaisemmin tutkimuksella vahvistettu käsitejärjestelmä, jota voidaan kyllä parantaa ja kehittää, jopa korjata, mutta jolla kuitenkin on tietty vahvistettu asema. Malli sen sijaan on alustava ajatusrakennelma, josta saattaa tutkimuksen tulosten perusteella muodostua suorastaan uusi teoria tai aineksia uuteen teoriaan, mutta jota kuitenkin vasta tutkitaan.Usein valmiit dokumentit ovat erittäin antoisia esitutkimusten suorittamiseen silloin, kun tutkittava ilmiö on uusi eikä sen keskeisistä kysymyksistä juuri vielä mitään tiedetä. Silloin on hyvä katsoa, miten muut ovat menetelleet ja mitä aikaisemmin on saatu selville.Friman, M. 1996. Arvot ja niiden ilmeneminen Wetterhoff-toimintaympäristössä. Käsityötieteen syventävien opintojen tutkielma. Helsingin yliopisto. Käsityöalan kokeilukoulutusohjelma.

Kontekstin kuvaaminen eli se, miten jokin asia, ilmiö liittyy ympäristöönsä, on olennaisen tärkeä myöhemmille tulkinnoille. Sen avulla analyysi voidaan kytkeä laajempiin sosiaalisiin ja kulttuurisiin yhteyksiin. Siinä voi olla mukana kuvausta esimerkiksi siitä, millaisiin sosiaalisiin yhteyksiin, instituutioihin, kulttuuripiirteisiin, ajankohtaan, ympä-ristötekijöihin yms. ilmiö liittyy. Konteksti voi olla myöhemmässä analyysissa avain merkitysten tulkintaan. Kontekstia pidetään yleensä itsestäänselvyytenä, ja voi tapahtua väärinymmärryksiäkin, ellei sen tilannemerkitystä ymmärretä. Samanaikaisesti voi olla voimassa useita eri konteksteja, samoille tai eri henkilöille. Joskus toiminnat ja puhe saattavat edustaa aivan eri konteksteja. (Vrt. Dey 1993, 32-35)Rakennetaan ns. laatikkomalli, jonka eri osat kytketään toisiinsa liittymistä osoittavin viivoin. Joskus viivat voivat olla nuolia, joiden kärjet osoittavat suuntaa tai vuorovaikutusta, mutta varmempaa on jättää vielä viitekehysvaiheessa nuolien kärjet pois, ellei ole varma asiasta tai ellei esitykseen sisälly jo valmiiksi olettamus vaikutuksen suunnasta. Jokaiseen osoitettuun suuntaan sisältyy samalla oletus vaikutuksen laadusta. Se on hypoteesi, joka tulee erikseen tutkimuksella osoittaa.Menetelmän perusajatus ongelmanratkaisun tutkimisessa on se, että koehenkilö esittää ääneen kaikki ajatuksensa tehtävän alusta sen loppuun. Tämän kielellisen raportin perusteella voidaan tehdä päätelmiä niistä prosesseista, joiden välityksellä koehenkilö ratkaisuunsa päätyi. TEKIJÄ: Ahmavaara, Yrjö TEOKSEN NIMI: Metodologisen positivismin kritiikki. Sidostyyppi: Nidottu (pehmeäkantinen) Teoksen kuntoluokitus: K3+ (hyvä +) Kustantaja: Tammi Painos: eripainos 2.. Korrelaatiokertoimien merkitsevyyttä tarkasteltaessa otetaan huomioon vapausasteet, kuten muissakin merkitsevyystestauksissa. Vapausasteet lasketaan kaavalla N-2. Korrelaatiota laskettaessa on tiedettävä mukaan otettujen pareittaisten havaintojen, mittaustulosten tms. lukumäärä, josta vähennetään 2. Korrelaatiokertoimien merkitsevyystaulukko on liitteenä 5.

Positivism vs post-positivism in social research - netivis

Ne vastaukset, joihin voidaan etukäteen laatia vastausluokat, varustetaan myös valmiiksi koodeilla. Ne avoimet kysymykset, joihin annetut vastaukset selviävät vasta koko aineiston ollessa koossa, koodataan soveltuviin luokkiin jälkikäteen.Jos jakauma on ristiintaulukoitu eli siihen oletetaan vaikuttavan enemmän kuin yhden tekijän, on kyseessä kaksiulotteinen ja-kau-ma. Silloin vapausasteiden määrä on (r -1) (k -1) eli tehdään seuraavat laskutoimitukset:Korrelaatiokertoimien merkitsevyysrajat merkitään samalla tavalla kuin muissakin merkitsevyystesteissä.4.4 Tavoitteena tutkittu tieto 4.4.1 Mitä on tiede? 4.4.2 Tieteen tavoite 4.4.3 Mikä ei ole tutkimusta? 4.5 Tiedon erot 4.5.1 Tiede ja taide 4.5.2 Tieteen paradigmatValmista luonnos haastatteluopasta tai haastattelurunkoa varten ja laadi sen alkuun johdanto, jossa esittelet itsesi ja selvität haastattelun tarkoituksen, vakuutuksen siitä, että haastattelu tapahtuu luottamuksellisesti, luvan käyttää nauhuria ja perustelut sille, miksi asianomainen on valittu mukaan haastatteluun.

Popper ja teorioiden falsifioitavuus

Niiniluoto, I. 1989 Informaatio, tieto ja yhteiskunta. Filosofinen käsitenalyysi. Helsinki: Valtion painatuskeskus.Edellä on todettu, että tutkimuksen muuttujat voivat olla luonteeltaan erilaisia: riippumattomia, riippuvia, tausta- ja väliintulevia muuttujia. Ne voivat olla laadultaan joko määrällisiä (kvantitatiivisia) tai laadullisia (kvalitatiivisia). Samassakin tutkimuksessa voi muuttujien luonne olla hyvin moninainen. Seuraavassa on esimerkki jostakin kaikkia perheenjäseniä koskevasta tutkimusaineistosta. Vastakohta adlı sanatçının Vastis- Et tiedä minne joudut, Uskonko ve daha birçoğu gibi müziklerini dinle. Vastakohta adlı sanatçının yeni parçalarını, albümlerini ve görüntülerini bul Suomalainen tutkimusetiikka korostaa tutkimusten henkilösuojaoikeutta, mikä itse asiassa karsii huomattavasti kyselytutkimusten käytön mahdollisuuksia. Kuitenkin esim. Isaac & Michael (1987, 135) viittaavat joihinkin tutkimuksiin, joiden mukaan tuloksissa ei juuri ole eroa riippumatta siitä, onko vastaukset palautettu nimellisinä tai nimettöminä.

Ryhmien välisen ja sisäisen vaihtelua voidaan esittää kuvioiden avulla. Ylemmässä kuvassa ovat jakaumien keskiarvot varsin lähellä toisiaan eikä ryhmien välillä ole paljonkaan eroa, eli ryhmien välinen varianssi, vaihtelu on vä-häistä. Vaihtelu muodostuu ensisijaisesti ryhmien sisäisestä vaihtelusta.Jos haastatteluaineisto perustuu teema-aiheisiin tai avoimiin kysymyksiin, sen voi analysoida kuten laadullinen aineisto yleensä analysoidaan eli käsittelemällä data tutkimuksen teoreettisten taustaoletusten ja tutkimuskysymysten ja -ongelmien antaman viitekehyksen mukaisesti.Kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimusote yhdistetään tavallisimmin positivistiseen tiedekäsitykseen. Tavallisimmin siihen yhdistetään myös ns. empiirinen tutkimusote. Tutkimuksen perusnäkemys on analyyttinen eli erittelevä.Popper erottaa toisistaan fysikaalisten objektien muodostaman maailman 1, tajunnan ja ajatusten muodostaman maailman 2 ja ihmismielen tuotteita, artefakteja koskevan maailman 3. (Niiniluoto 1990,14-37)

What is the difference between positivism and - Quor

Tietäminen a priori tarkoittaa, että tieto ei perustu kokemukseen. A posteriori viittaa kokemukseen. Fysiikka on tietoa a poste-riori, koska se perustuu kokeisiin ja kokemukseen. Taiteen ja muotoilun toiminnoissa käytetään runsaasti hyväksi tietoa a priori, koska taiteellinen ilmaisu pyrkii johonkin, jota ei ennen ole ollut, siis osoittamaan jotakin a priori.Analysoi aineisto rivi riviltä tai kohta kohdalta. Se saattaa tuntua ensin liian paljon aikaa vaativalta, mutta tarkka käsittely on tarpeen. Sitä mukaa kuin koodit kohoavat esiin, se alkaa tuntua helpommalta ja nopeammalta. Toiminta on välttämätöntä, jos halutaan saada aikaan teoreettisesti kattava tulos, joka samalla kertaa on tyydyttävä ja perustuu aineistoon...rinnastaa vastakohta verrata kosmos maailmankaikkeus paha pimeys synkkä tietämättömyys tumma detalji epäolennaisuus henkilötiedot selittää tarkastihuolellisesti tarkentaa yksityiskohta heittää.. postpositivism definition: Noun (uncountable) 1. (philosophy) A metatheoretical stance that critiques and amends positivism. While positivists believe that the researcher and the.. Symbolinen interaktionismi kehittyi Yhdysvalloissa 1900-luvun alussa sosiologien ja antropologien piirissä vaikka nimeä käytti ensi kerran 1930-luvulla Herbert Blumer, Chicagon koulukunnan sosiologi. Suuntaus syntyi toisaalta kovien menetelmien liiallisesta tilastotieteellisestä paineesta, toisaalta pehmeiden menetelmien, erityisesti fenomenologian ja etnometodologian paineesta. Parhaiten sitä on kehittänyt G.H. Mead teoksessa Mind, Self and Society (1934).

Positivism Negativism arkistokuvitus 76067869

Verkkotekniikalla saadaan kokemusten mukaan suorituksista ja työn solmukohdista hyvin luotettavaa ja todentuntuista kuvaa. Siitä voidaan kehittää jatkoanalyyseja esimerkiksi varianssianalyysien ja erilaisten korrelatiivisten menetelmien pohjalta. Erittäin laajoissa vuokaavioissa saattaisivat tulla kysymykseen myös sisällönanalyyttiset menetelmät.Kommunikaatiotoiminnoista puhe on monissa tehtävissä keskeinen kommunikaatioväline, joka heijastaa työhön liittyviä kuormitustekijöitä monella tasolla. Paitsi puheen sisältöä – informatiivista ja affektiivista – voidaan tutkia, kenelle puhutaan, kuinka usein, miten puhekommunikaation määrä ja laatu vaihtelee eri tilanteissa jne. Puhekommunikaation tutkiminen voi antaa käsityksen työn sisällöstä, kognitiivisista tekijöistä jne. Puhekommunikaatiota voidaan tarkastella akustiselta kannalta (esim. puheen peittyminen melun vuoksi), fonetiikan kannalta (motorisen toiminnan muuttuminen äänen tason suhteen, huutaminen), kielen murteellisuuden kannalta (esim. muiden kulttuurien tai alakulttuurien edustajat) tai puheeseen liittyvien psykologisten tai patologisten vaikeuksien sekä lingvistiikan kannalta (semantiikka ja kielioppirakenteet).Kriittiset psykologiset tilat muodostuvat työn viidestä ydinpiirteestä. Pääasiassa kolme työn ydinpiirteistä, nimittäin työn vaatimat taidot, työkokonaisuus ja työn merkittävyys, lisäävät työn koettua merkityksellisyyttä. Vastuuntunne työstä lisääntyy suuren itsenäisyyden myötä ja runsas palaute lisää tietoa työn tuloksista JDS-mallin pohjalta lasketaan työn ydinpiirteistä muodostuva motivaatiopotentiaali.

Postpositivism - YouTub

Liittyy laadullisen tutkimusotteen käsitteistöön. Se lähtee tietyistä lähtökohdista ja palaa takaisin niiden oivaltamiseen ja ymmärtämiseen. Omien lähtökohtien ymmärtäminen vapauttaa jossakin määrin niiden orjuudesta, mutta se tarkoittaa samalla, että uutena lähtökohtana on tämä lähtökohtien ymmärtäminen ja siihen on jälleen palattava, jotta siitä voisi vapautua. (Varto 1992, 69)Hyvin tavallista on, että aineistossa on ryhmiä, joiden eroja ryhdytään tarkastelemaan, ovatko ne todellisia vai näennäisiä. Vasta-alkaja erehtyy usein olettamaan, että jos kahden ryhmän keskiarvoista toinen on suurempi, hän voi tulkita tuloksen sen mukaan. Pelkästään silmämääräisesti ei kuitenkaan voi päätellä, ovatko erot näennäisiä vai olennaisia eli onko kyseessä täysin sattumanvarainen asia. Vaikuttaako jokin systemaattinen tekijä, esimerkiksi sukupuoli, paikkakunta, koulutus, harrastuneisuus tms. tähän jakautumiseen?Muistiinpanoja tehdään toisaalta sellaisinaan, pelkkinä havaintoina ilman tulkintaa, toisaalta erikseen tulkintavaihtoehtoina tms. jotta myöhemmin voidaan palata näihin tulkintaehdotuksiin varsinaisen analyysin aikana. Ei siis näin: “Henkilö X näytti väsyneeltä sanoessaan…“ tai “Henkilö Y koetti osoittaa taitavuuttaan suorittaessaan …” Pelkät havainnot tai henkilöiden sanonnat pitää voida erottaa tutkijan omista tulkinnoista. Merkinnöissä voidaan ottaa käyttöön jokin tietty lyhenne, nimikirjaimet tai merkki osoittamaan tutkijan omia kommentteja Haastateltavat tai muut kohteet osoitetaan omilla merkeillään tai nimikirjaimillaan.Tutkimus lähtee liikkeelle siitä, että tutkija hakee ja löytää tutkittavasta ilmiöstä relevantin eli olennaisen kysymyksen, johon on tärkeää saada vastaus.

Vastakohta by jiivisa, released 03 August 201

Kokonaan pois suljettuja eivät ole ns. kivijalkanootit, joiden avulla voidaan tarkemmin käsitellä jotakin juuri asianomaisella sivulla olevaa yksityiskohtaa. Silloin tekstissä viitataan ns. indeksin avulla asianomaiseen viitteeseen. Positivismin filosofia: Empirio-kritiikki. Keskeiset edustajat: Mach, Avenarius. Tässä filosofian päätehtävänä ei ollut rakentaakokonaisvaltainen empiirisen kognition järjestelmä ja tieteellisen tiedon.. Niinpä hän päätteli, että tällaiset uusiin havaintoihin perustuvat vahvistukset pitäisi ottaa huomioon vain silloin, jos ne ovat selvästi vastakkaisia tai ristiriitaisia ennen tarkastelua oletetun asiantilan kanssa – Popperin omin sanoin, jos ne siis sisältävät riskin ennusteen tuloksesta. Sen vuoksi hänen mielestään jokainen todella pätevä tieteellinen teoria on luonteeltaan kielto, joka kieltää joidenkin asioiden tapahtumisen. Sen vuoksi kunnollisen testin tai tieteellisen kokeen lähtökohtana pitäisi Popperin mielestä olla aito yritys kumota teoria tai osoittaa se vääräksi. Jotkut teoriat ovat kuitenkin helpommin kumottavissa kuin jotkut toiset.

Vastakohta synonyymit - Synonyymit

Positivismin filosofia: empiriocriticism. Tärkeimmät edustajat: Mach, Avenarius. Tässä filosofian päätehtävänä ei ollut rakentaakokonaisvaltainen empiirisen tiedon järjestelmä ja tieteellisen tiedon.. Kolmas näkökulma on etäisyyden ja riippuvuuden arviointi. Tutkijan tehtävänä on todeta oman tulkintansa asema. Etäisyys merkitsee, että mitä kauempana varsinainen kohde on lähteestä, sitä pienempi on sen merkitys. Riippuvuutta arvioidaan sen mukaan, kuinka monen välikäden kautta tieto on kulkenut ennen kuin se on saavuttanut varsinaisen tutkittavan lähteen. Vanha ”huhu kulkee”-leikki osoittaa, millä tavoin tieto voi vääristyä matkan aikana.

Tietoteoreettisesta ajattelusta tulevaisuudentutkimuksess

Pehmeä systeemianalyysi pitää lähtökohtanaan pehmeitä, huonosti ja epätäsmällisesti määriteltyjä ongelmia. Ongelmia käsitellään todellisessa maailmassa eikä niitä eristetä pelkästään laboratorioihin. Kriteerinä ratkaisun onnistumiselle on, että asianomaiset ihmiset pitävät ratkaisua onnistuneena tai että ongelmatilanne on parantunut tai että on saatu näkemystä asiaan.Näissä tulkinnoissa on tutkijan tajuttava, että on olemassa kaksi erilaista tapaa kohdata todellisuus. Empiirisen todellisuuden käsittelyssä erotetaan ensiksikin ns. naiivi empirismi eli naiivi realismi, jolla tarkoitetaan, että todellisuutta tulkitaan ”totena”. Tutkija ikäänkuin on todellisuuden ulkopuolella, siitä riippumattomana ja niin, ettei hän siihen mitenkään vaikuta. Toiseksi todellisuus voidaan tulkita monikerroksisena ja moniulotteisena, jolloin puhutaan relativismista eli suhteellisesta tulkinnasta. (Esim. Hammersley 1992, 49-54) Silloin tutkija joutuu koko ajan ottamaan huomioon itsensä tutkijan roolissa (subjektivismi) ja kaikki ilmiössä vaikuttavat tekijät keskinäisessä vuorovaikutuksessa.

Kommunismin vastakohta? - Kommunismi - Suomi24 Keskustelu

Etnografinen metodi vaatii aikaa sekä muita resursseja, ja saattaa johtaa tutkijan turhautumiseenkin. Sitä kohtaan on esitetty suorastaan kritiikkiä (vrt. esim. Hammersley 1990: “What is wrong with ethnography?) Siitä huolimatta etnografia, vaikka tavanomainen haastattelumetodi ja sen aineiston analysointi olisikin helpompaa, tarjoaa silti monia etuja monivivahteisen, kulttuurisidonnaisen aineiston analysoinnissa. /* sc-component-id: ThreadComments__AdWrapper-xoykri-0 */ .eRhLyo{margin-left:-16px;margin-right:-16px;margin-top:20px;overflow:hidden;text-align:center;}.dOcYrH{margin-left:-36px;margin-right:-16px;margin-top:20px;overflow:hidden;text-align:center;} 30Arviointitieto on aina arvosidonnaista. Sen hyvyys ja pätevyys liittyy siihen, kuinka tehokas, tehoton, hyvä tai huono, arvokas tai arvoton jokin tietty toiminta, prosessi tai tuotos on sen henkilön havaintojen mukaan, joka käyttää hyväkseen arviointitietoa.Deduktiivinen päättely edellyttää päättelyn taustaksi varmaa, tutkittua tietoa, johon uudet ilmiötä koskevat havainnot voidaan pei-lata ja siten verifioida tulokset. Tämä lähestymistapa edellyttää siis, että on saatavissa aikaisempia tutkimustuloksia tutkittavan ilmiön luonteesta ja niistä muuttujista, joilla tämä ilmiö selittyy. Tutkija voi hankkia tutkimusaineistoa kohteestaan esimerkiksi käyttämällä ilmiötä mittaavia testejä, asiantuntijoiden arviointeja yms. Kun hän on analysoinut mittaus- tai arviointitulokset, hän voi verrata saamiaan tuloksia aikaisemmin saatuihin tuloksiin ja ilmiötä koskeviin teorioihin ja todeta, että tutkittava kohde koostuu näiden tulosten valossa esille saaduista tekijöistä.Lehtola, S. 1991. Olohuoneen sisustustekstiilien värien ja kuvioiden valintaperusteet ja merkitys asukkaille: case-tutkimus eräissä Porin seudulla sijaitsevissa rivitaloissa. Tekstiiliopin syventävien opintojen tutkielma. Helsingin yliopisto. Käsityönopettajan koulutuslinja.

Evaluoivaa, arvioivaa tietoa tarvitaan monilla käytännön aloilla. Projektityöskentelyn lisäksi yhä useammin joudutaan tilanteisiin, joissa suunnitelmia, esimerkiksi opetussuunnitelmia, liiketoiminta- tai yhteistoimintasuunnitelmia joudutaan arvioimaan ja raportoimaan esimerkiksi hankkeiden rahoittajille, ylläpitäjille tai viranomaisille.Kriittiseen reflektioon kuuluu kysymys vapautumisesta. Kriittisen teorian keskeisiä esimerkkejä ovat mm. aatehistorian aatekriittinen tutkimus ja psykoanalyysi. Habermas näkee pyrkimyksen vapauteen olevan myös pyrkimystä identiteetin löytämiseen: siis myös omasta itsestään tehtävään oikeaan tulkintaan. Habermas korostaa kuitenkin sitä, että se tapahtuu yhteistyössä muiden kanssa, sellaisten joita voi kunnioittaa ja joiden kanssa voi saavuttaa yhteisymmärryksen. Habermas luo tällä tavoin kuvan vapaasta ja vastuullisesta ihmisestä samoin kuin kuvan hyvästä ja vapaasta elämästä. (Habermas 1990; Molander 1993, 247)1. miellyttävästä työympäristöstä 2. mukavista työtovereista 3. omasta osaamisestani 4. esimiesten antamasta palautteesta 5. hyvästä palkasta 6. asiakkaiden antamasta palautteesta

Pirkko Anttila: Tutkimisen taito ja tiedon hankinta

Varsinkin viimeksi mainittu tarkoitus on tieteellisen tutkimuksen päätavoitteena eli kyseessä on ns. teoriaa luova, teoriaa generoiva menetelmä.Eräs systeemiteorian edelläkävijoistä on Wallénin (1993) mukaan ekologia: Kuinka vaikuttavat toisiinsa eläimet, kasvit, maaperä ja ilmasto? Tällaista kohdetta ei voi tutkia millään sellaisella perinteisellä menetelmällä, jossa muuttuja kerrallaan tutkitaan niiden vaikutusta kohteeseen ja tutkimus tapahtuu laboratorio -olosuhteissa. Niitä on tutkittava yhtenä kokonaisuutena.

Yrjö Ahmavaara : Metodologisen positivismin kritiikki - Huuto

Video: vastakohta - Sivistyssanakirja - Suomi Sanakirj

Ajatellaan esimerkiksi, että Z-arvoksi on saatu luku – 2.04 Etumerkistä ei tarvitse välittää, koska vain luvun itseisarvo otetaan huomioon. Luku ei ole 1%:n tasoa, mutta yltää 5%:n tasoon. Tuloksesta voidaan niin ollen sanoa, että mittaustulokset ovat 5%:n tasolla merkitseviä eivätkä pelkästään sattuman satoa. palaa alkuun Kenttämuistiinpanot kannattaa tarkistaa ja täydentää välittömästi itse tilanteessa tai heti sen jälkeen, koska niiden tuoreus on pätevän täydentämisen kannalta olennaista. Itse tilanteessa voidaan jopa tehdä vain nopeita koodimerkintöjä tai lyhenteitä. Etukäteen voidaan suunnitella jokin kartta tai kaavake, johon merkitään tapahtumien kulku ja sen eri vaiheet kronologisesti, ja johon on nopeaa merkitä havainnot. — Jokainen elämäkertansa kirjoittaja pyrkii sanomaan sanottavansa siten, että kuviteltu lukija ymmärtäisi hänen tarkoituksiaan, ymmärtäisi pysyä kirjoitetun rajoissa ja toisaalta tulkita sanotun oikein. Reaalinen lukija suostuu tai ei suostu esityksen ehtoihin, mutta hän etsii ja löytää tekstistä myös muita merkityssisältöjä kuin mitä kirjoittaja on siihen sisällyttänyt.

Tavallisesti on tarpeen kuvata empiiristä aineistoa kokonaisuudessaan jollakin tavalla, ennen kuin sitä ryhdytään käsittelemään millään erityisellä analyysimenetelmällä.Laadullisen tutkimuksen luotettavuusarvioinnissa eivät arvioitavina ole niinkään käytetyt menetelmät kuin se kokonaiskuva tai uusi teoria tai malli, joka on tutkimuksen tuloksena. Arviointi perustuu siihen, että kytketään arviointikriteerit kuvaan joka on saatu: Onko se hyvä ja selkeä vai heikko ja todellisuutta vastaamaton? Onko tavoitteena olleet seikat saavutettu?

Positivismi, relativismi ja kriittinen realismi

Kuvat ja kuviot sekä taulukot ja erilaiset asetelmat ovat tutkimusraportin olennaisia, joskus suorastaan välttämättömiä osia. Niiden korrekti käyttö ja toisistaan erottaminen aiheuttaa kuitenkin jatkuvasti raportin laatijalle päänvaivaa.Huomaa, että taulukon otsikkoteksti kirjoitetaan yleensä taulukon yläpuolelle. Aineiston ristiintaulukointi, kuten taulukossa 3 on tehty, antaa usein selvemmän kuvan kuin pelkästään yksisuuntainen taulukointi. Silloin voidaan esittää joko koko aineistoa, sen ryhmiä tai yksittäisiä muuttujia koskevien frekvenssien taulukointeja.Laadullisen työprosessin luonteen vuoksi erityisesti työn suvantovaiheet voivat olla vaarallisia. Suvantovaiheessa tutkijan voi olla hankala ratkaista, mistä löytyisi järkevä tie eteenpäin. Hitaan etenemisen syytä on vaikea selvittää, suoraviivaisia ohjeita voi olla vaikea löytää ja yllätysten mahdollisuutta ei voi sulkea pois. Niinpä laadullisessa tutkimusprosessissa on kauttaaltaan paljon harkintaa ja jokainen tutkimus muodostuu erilaiseksi. (Koskinen 1995, 64)

Pirullisen positivismin paluu: Laadullisen ja määrällisen tarkastelua by

 1. Kun puhutaan tutkimuksen yleisestä luotettavuudesta ja pätevyydestä, puhutaan siitä, että esimerkiksi tutkimusaineisto on validi tai että tutkimus kokonaisuudessaan ja sen tulokset ovat valideja eli luotettavia. Voidaan puhua myös siitä, että mittari tai mittaustoimitus on reliaabeli, jolloin tarkoitetaan, että se on pysyvä, antaa samoja tuloksia eri kerroilla.
 2. Lasketaan ryhmien odotetut frekvenssit (= havaintojen lukumäärä jaettuna ryhmien lukumäärällä).
 3. Kun kyselylomaketta suunnitellaan, se kannattaa tehdä yhteistyössä haastateltavien kanssa, koska he parhaiten tietävät, mikä on heidän kannaltaan tarkoituksenmukaista ja sanonnaltaan heidän ajatusmaailmaansa vastaavaa (esim. ”brainstorm” -menetelmällä).
 4. Kokeellisen tutkimuksen tarkoituksena on tutkia ilmiössä olevien muuttujien syy-seuraus -suhdetta koettelemalla yhtä tai useampaa koeryhmää yhdessä tai useammassa koetilanteessa ja vertaamalla tuloksia yhteen tai useampaan sellaisen kontrolliryhmän tulokseen, joita ei ole asetettu koetilanteen alaiseksi.
 5. Varsinkin teoreettisten käsitteiden mittaamisen validiteetti on viime kädessä arviointikysymys, jossa tutkijayhteisössä pitkäaikaisen keskustelun tuloksena muodostunut vallitseva mielipide on ratkaiseva: tutkijayhteisö on ”sopinut”, että tiettyä teoreettista käsitettä voidaan mitata tietyllä mittarilla. ”Sopimus” voi ulottua myös siihen, että mittarin validiteettia ei pidetä tyydyttävänä. Tällaisista seikoista usein keskustellaan esimerkiksi väitöskirjojen ja muiden perusteellista keskustelua herättävien tutkimustöiden yhteydessä. Nämä ”sopimukset” liittyvät tutkimustyön ontologisiin ja ennen kaikkea epistemologisiiin seikkoihin ja ovat siten historiallisesti muuttuvia.
 6. Koska tutkimusasetelmalla on kiinteä yhteys käytettävään analyysimenetelmään, se on otettava huomioon jo asetelmaa suunniteltaessa.
 7. Haastattelulla on myös heikkoutensa. Se edellyttää tutkijalta henkilökohtaista osallistumista ja yhteistyö haastateltavan kanssa on välttämätön. Hänet on tavattava henkilökohtaisesti. Haastateltava ei ehkä halua käsitellä niitä aiheita, jotka tutkijaa kiinnostavat, ne saattavat mennä jopa intimiteetin ja anonymiteetin suojaustarpeen puolelle. Saattaa ilmetä ymmärtämis- ja kielellisiä kommunikaatiovaikeuksia. Haastateltava ei ehkä ole tottunut puhumaan asioista ja käyttämään ilmaisevaa kieltä. Haastattelija ei ehkä osaa suunnata kysymyksiään sopivasti aiheeseen ja koehenkilön omaan elämänpiiriin soveltuvasti.

1.2 Tutkimusavaruus prismana

Kuhn, T. S. 1994. Tieteellisten vallankumousten rakenne. (suom. teoksesta The Structure of Scientific Revolutions.2nd edition) Juva: Art House.Vaikka tätä käsitystä onkin voimakkaasti kritikoitu, silti se on ollut lähtökohtana fenomenologian kehittymiselle. Mm. Pierre Bourdieu (1984) käyttää termiä “habitus“ sijoittaessaan tiettyjä merkityksiä ihmisen käyttäytymiseen. Habituksen tulkinta sisältää, että ihmisen toiminta on vapaa ja luova. Yksilöiden subjektiiviset tarkoitukset vaihtelevat ja vaikuttavat eri tavoin.

Taistelu oikeudesta - Jukka Kemppine

Gröhn, T. 1992. Fenomenografinen tutkimusote. Teoksessa: Gröhn, T. & Jussila, J. (toim.) Laadullisia lähestymistapoja koulutuksen tutkimuksessa. Helsinki: Yliopistopaino.Tarpeiden määrittely sivuutetaan niinikään, koska vaatimusten määrittelyä ei problematisoida, vaan ryhdytään suoraan etsimään ratkaisuja vaatimusten toteuttamiseen erilaisin vaihtoehdoin. Jälleen vastataan kysymykseen Miten? eikä kysymykseen Mitä?Nimittäjän vapausasteet ovat tapausten lukumäärä – ryhmien lukumäärä. Jos tapauksia olisi esimerkiksi 30, silloin tässä kolmen ryhmän tapauksessa vapausasteita olisi 27. Lisäksi tulee päättää, millä todennäköisyystasolla halutaan merkitsevyyttä testata. Taulukossa esitetään merkitsevyystasot 0.1%, 1.0% sekä 5.0%.

Anti-fascism is opposition to fascist ideologies, groups and individuals. The anti-fascist movement began in a few European countries in the 1920s.. Tutkimuskohteen tuttuus tai outous määrittää sen, kuinka kauan kohdetta on seurattava. Kuten Syrjälä & al. (1994, 85) sanovat, liiallisen tuttuuden ei pidä antaa harhauttaa. Kannattaa pohtia omaa tutkijan roolia sekä kysymyksenasettelua, kunnes ne alkavat erottua riittävän selvästi ja täsmällisesti.Tulkinnoissa on kaksi pääasiallista suuntaa. Toisessa kiinnitetään huomiota sellaisiin rakenteisiin ja prosesseihin, jotka johtavat kommunikaatiossa ilmeneviin virhekytkentöihin, häiriöihin ja törmäyksiin, tai muuntavat tai vääristävät ymmärtämistä ja oivallusta: esimerkiksi mainos, joka uskottelee, että on olemassa yhteys tupakoinnin ja miehisyyden välillä tai Pepsi-Colan ja nuorten ihmisten suosion ja viehättävyyden välillä. Idea ei ole osoittaa viestiä tai käytäntöä vääräksi, koska viestillä sinänsä saattaa olla edullisia tai tehokkaita vaikutuksia, mutta tarkoitus on saada näitä yhteyksiä näkyviin ja osoittaa, millä tavalla vaikutusvaltaa käytetään.Pietilän (1976) mukaan sisällön erittely (sisällönanalyysi) voidaan katsoa joukoksi erilaisia menettelytapoja, joiden avulla dokumenttien sisällöstä tehdään havaintoja ja kerätään tietoja tieteellisiä pelisääntöjä noudattaen. Tutkimuksen kohteena voi olla dokumenttien sisältö ilmiönä sinänsä tai dokumenttien ulkopuolinen ilmiö, jota sisällön ajatellaan ilmaisevan. Esimerkiksi kuvat, joita analysoidaan kuvamateriaalina sinällään (esim. taidegrafiikka) tai kuvina, jotka edustavat joitakin taidetuotteita (esim. taidetekstiilit kuvina).Tutkimuksen eettisen uskottavuuden on siis oltava kunnossa. Kaikin tavoin on pyrittävä huolehtimaan tutkimuksen luotettavuudesta ja pyrittävä karsimaan kaikki huolimattomuudesta, vääristä tulkinnoista, heikoista mittaustuloksista jne. johtuvat virheet ja heikkoudet, mutta sen lisäksi joskus on olemassa kysymys varsinaisesta tutkimusvilpistä. Miten se keksitään ja miten ja kenelle siitä ilmoitetaan, siitä on olemassa ohjeita, joita voi etsiä käsiinsä, jos tällainen epäily joskus herää.

Historiallisen tietoaineksen kriittinen arviointi tapahtuu esittämällä kysymyksiä ja arvioimalla sitä kahdesta suunnasta:

2.2 Tiedon intressit

Koodikriteerinä voidaan käyttää esimerkiksi seuraavia kriteereitä, joista ensimmäinen ja neljäs käsite sisältävät kausaliteetti (syy-seuraus) –suhteen:Vielä tänäkin päivänä, kaikenlaisen tekniikan kehittyessäkin, tärkeät keskustelut ja kentällä olevista tilanteista tehdyt havainnot kannattaa tallettaa muistiin myös käsin kirjoitettuina muistiinpanoina. Vaikka nauhuri tutkijan työvälineenä onkin yleinen, sen tukeen ei yksinomaan kannata nojata. Ääninauhuri ei talleta eleitä, ilmeitä, työtapoja käyttäytymisen monenlaisia piirteitä. Videonauhuri on jonkin verran parempi siinä mielessä, mutta sen käyttö lienee vielä ongelmallista.

Tutkijasta saattaa tuntua siltä, ettei työn alkuvaiheessa aineisto johda mihinkään. Hänestä saattaa tuntua, ettei havaintoaineistosta tai sisältökuvauksista saa irti mitään. Silloin kannattaa muistaa, ettei luokittelu ole ulkokohtaista, millä hyvänsä tavalla toteutettavaa puuhaa. Sillä on kiinteä yhteys tutkimuksen tavoitteisiin. A general consensus has emerged in the scholarship on Latin American thought dating from the latter half of the nineteenth century through the first quarter of the twentieth Positivism and Interpretivism are two very important, and very different approaches to sociological research and study. Here are some key features of these two positions..

Positivismi - Wikipedi

 1. en pelkästään monivivahteisen aineiston vuoksi saattaa sekin johtaa harhateille; aineistot saattavat antaa aihetta monille erilaisille tulkinnoille, joista tutkijan esiin saama on vain eräs monien joukossa.
 2. Kun tutkimusta ryhdytään suorittamaan määrällisesti eli kvantitatiivisesti, tavallisesti on lähtökohtana, että tutkitaan aikaisemman kirjallisuuden tai asiantuntijahaastattelujen tai aikaisempien tutkimustulosten avulla, mitkä ovat tähänastisten tietojen mukaan keskeiset, mitattavissa tai verrattavissa olevat vaikuttavat tekijät. Tätä lähtökohtaa ei voida välttää kvantitatiivisen tutkimuksen ollessa kysymyksessä.
 3. Start studying Positivism. Learn vocabulary, terms and more with flashcards, games Positivism. Holds that the scientific approach is the best method of uncovering human..
 4. Fenomenologian suora perillinen on etnometodologia. Se keskittyy tutkimaan, kuinka ihmisen elämä ilmenee sosiaalisissa tilanteissa. Etnometodologia käyttää sanontaa sosiaalinen “kenttä“, jossa toimitaan (Vrt. Bourdieu 1979; Bourdieu & Wacquant 1992).
 5. en ehyen paradigman alle haasteellinen tehtävä. On monta syytä pohdiskella, mistä kulloinkin aloitettavassa tutkimuksessa oikein on kysymys. palaa alkuun

Fenomenografia on siis ilmiön kuvaamista ihmisen siitä muodostamien käsitysten kautta. Fenomenografit vertailevat eri ihmisten käsityksiä, mutta myös suhteuttavat yhden ihmisen käsityksiä jostakin ilmiöstä hänen käsityksiinsä muista ilmiöistä.Kuitenkin huolimatta siitä, miten tutkimustyön painoarvo määrittyy taloudellisin, yhteiskunnallisin, kulttuurisin tai muin ulkopuolisin käsittein, se, mikä on tieteellisesti tutkittavaa, voidaan määrittää ainoastaan tieteestä itsestään käsin. Jos siis autonomiaa pidetään arvossa, on erotettava toisistaan asioiden yhteiskunnallinen arvo ja niiden tieteellinen tutkittavuus. Näin ollen mikään ulkopuolinen taho ei voi esittää vaatimuksia tieteen menetelmään tai sen tuloksiin nähden. ”Tiede on itseriittoinen instituutio”, sanoo Ilkka Niiniluoto.

(PDF) Sisaisyys ja suunnistautuminen/Inwardness and - Academia

 1. Peirce, C. S. 1934. Pragmatism and Pragmaticism, Collected Papers V. Cambridge, Mass.: Harvard University Press & Philadelphia: Open University Press.
 2. en on turhaa ajanhaaskausta, ja kaupungilla pitäisi olla "tärkeämpääkin tekemistä".
 3. Teoria on jokin tietty, tarkoin määritelty näkökulma todellisuuteen. Se voi olla tutkimuksen itseisarvo, päämäärä, johon pyritään tai se voi olla väline päämäärän saavuttamisessa. Jälkimmäisessä tapauksessa hyvä teoria on siis oivallinen apuväline, jos sellainen löytyy esimerkiksi jostakin aikaisemmasta tutkimuksesta. Kaikki teoriaksi sanottu ei kuitenkaan ole teoriaa sanan varsinaisessa merkityksessä, joten aloittelevan tutkijan kannattaa olla tarkkana siitä, mihin taustarakennelmaan hän tutkimuksensa nojaa.
 4. Anttila, P. 1983b. Prosessi vai produkti? Tutkimus käsityön asenteista ja arvopäämääristä. Kouluhallitus. Kokeilu- ja tutkimustoimisto. Tutkimusselosteita no 43.
 5. Heidegger, M. 1996. Taideteoksen alkuperä. (alkuper. Der Ursprung des Kunstwerkes. 1935/36. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann. Suom. Sivenius, H.) Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Taide.

Miten vapaa-ajasta tuli työn vastakohta? - dokumenttisarja piirsi yle

 1. Hycner, R. H. 1985. Some Guidelines for the Phenomenological Analysis of Interview Data. Human Studies 8/1985, 279-303.
 2. en ilmiön- todellisuuteen ei silloin ole niin olennaista. Se voi olla puhtaasti muodollista, neutraalia, ajatonta ja ilman yhteyttä sisältöön. Se pyrkii abstrahoimaan ja yleistämään pikem
 3. näkee Juuri tämä itseriittoisuus uhraa järjen positivis
 4. filosofia: empiirikritiikki. Keskeiset edustajat: Mach, Avenarius. Täällä filosofian päätehtävänä ei ollut rakenta

Anti-fascism - Wikipedi

 1. en saattaa olla selkeää tai sameaa. Sameus voi olla psyykkistä esimerkiksi kulttuurisissa sisällöissä, joissa tutkijan kyky läpäistä sameat ja sumeat rakenteet on tärkeää.
 2. Rakennetaan kehämalli, jossa tutkittava ilmiö on esimerkiksi kehän keskellä ja sitä ympäröivät siihen vaikuttavat muut tekijät.
 3. Vaativan tason tutkimusraporteissa edellytetään, että kuvista, kuvioista ja taulukoista on luettelot erikseen teoksen alkulehdillä tai lopussa.
 4. Historiallinen analyysi on nykyään erityisen runsaasti käytetty kriittisen teorian menetelmä (ns. vertaileva historiallinen sosiologia). Sillä voidaan selvittää esimerkiksi ainutkertaisia historiallisia tapahtumia tai niiden kehittymistä ja menestymistä ajan kuluessa. Myös tässä tehtävässä tulee kysymykseen vertailevan tutkimuksen menetelmä. Sen logiikka perustuu toisaalta hyväksyntään/yksimielisyyteen ja toisaalta erojen havaitsemiseen. Edellisessä tapauksessa kahdella erilaisella tapauksella voi olla samanlainen tulos. Silloin analyysillä etsitään yhteisiä tekijöitä, joiden vaikutuksesta samankaltaisuus on syntynyt, tai etsitään niitä tekijöitä, joiden vaikutuksesta erot ovat syntyneet. Kumpikin näistä strategioista voi olla menestyksellinen teoriaa kehitettäessä.
 5. Asteikon käyttö tekee mahdolliseksi vastausten analysoinnin vaativillakin tilastollisilla menetelmillä. Isaac & Michael (1987,146) suosittavat seuraavia keskeisiä analyysimenetelmiä:
 6. Alvesson & al. (1994, 133) muistuttavat, että taiteessa, erityisesti maalaustaiteessa, kirjallisuudessa ja elokuvassa tämä olemassaolon ahdistus ja ihmisen kysymykset purkautuvat vaikuttavasti.

Positivism - Positivism bir gönderi paylaştı

Larsson, S. 1994. Om kvalitetskriterier i kvalitativa studier. Teoksessa: Starrin, B. & Svensson, P.G. (red.) Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund: Studentlitteratur.Ihmisten muodostaman yhteisön näkökulmasta tarkastellen saadaan näkyviin useita muita kysymyksiä, jotka koskevat ihmisen asemaa, tehtäviä ja merkityksiä yhteisöissä, myös yhteiskunnassa, jolloin lähitieteitä ovat mm.Niiniluoto, I, 1992. Taitotieto. Teoksessa: Halonen, I., Airaksinen, T. ja Niiniluoto, I, (toim.): Taito. Suomen filosofinen yhdistys. Helsinki: Yliopistopaino. 51-58.Tämän jälkeen tulee tarkistaa lähteen aitous, eli onko se yleensä lähde vai ei. Nykyaikana varsinkin kulttuurialueilla, mutta muuallakin saa olla todella varovainen, mitä tulee aitouteen. Esinekulttuurin alueella tapaa replikoita, mutta myös suoranaisia väärennöksiä, varsinkin, jos on jostakin kallisarvoisesta ja kaupallisiin tarkoituksiin soveltuvasta kysymys. Kannattaa tarkistaa myös, onko lähde ”ajalta” eli siltä ajalta, jolta sen oletetaan olevan.Suomessa protokolla-analyysia on käsityön ja muotoilun alueella ehkä eniten kehittänyt eteenpäin Pirita Seitamaa-Hakkarainen, jonka lisensiaatintutkielmassa (1994) ja sitä seuraavissa tutkimustöissä tulee erityisesti esiin muotoilijan ja suunnittelijan ajattelumallit: hän osoittaa, miten prosesseja voidaan analysoida siinä suunnitteluavaruudessa, jonka paljastamiseen muilla analyysimenetelmillä olisi erittäin vaikeaa päästä.

Rakkauden vastakohta Viisaita lainauksia, Viisaudet, Elämänohjeit

 1. Mervi Friman toteaa omassa tutkielmassaan, jossa on sovellettu delfoi -menetelmää, Linstoneen ja Turoffiin (1975) viitaten mm. seuraavaa:
 2. Kantavat ideat: Varsinkin tuotesuunnittelu- ja tuotekehitysprojekteissa on tavallisesti kysymys siitä keskeisestä kantavasta ideasta, joka kulkee läpi projektin. Kysymys on siitä, millä tavalla projektin eri vaiheissa ja sen eri vastuualueilla tämä kantava idea tiedostetaan ja pystytään ottamaan huomioon.
 3. Tieteellisen käsitteen- ja teorianmuodostuksen teoriassa selvitetään sitä, miten tieteellistä tietoa ilmaistaan ja esitetään. On monia tutkittavia kysymyksiä:
 4. nassa ovat problematisointi, analyysi ja päätelmät. Myös hermeneuttinen, tulkitseva tutkimusote on analyyttinen, joskaan se ei tapahdu matemaattisin käsittein. Niissäkin tapauksissa, joissa analyysin tukena ja apuvälineenä käytetään muuta kuin verbaalisti ilmaistuja käsitteitä, esimerkiksi muotoa, materiaalien eri laatuja, niiden tuntua jne., tulisi tutkijan osata määritellä joillakin käsitteillä, mitä hän on kysynyt (problematisointi), miten hän ilmiön eritellyt (analysointi) ja mihin tuloksiin hän on tullut (synteesi). Sellainen tieto, joka jää vain tekijänsä haltuun ilman että toiset saavat siitä selkoa muuten kuin arvaamalla, ei ole tieteellisesti hyväksyttävää toi
 5. Tehdään pelkästään visuaalinen profiilianalyysi (kuva 87) tai liitetään siihen myös esim. t-testin tai keskiarvotestien tulokset.
 6. Projektissa ja siihen liittyvässä tutkimuksessa määritellään aina projektin tavoite. Projektin sekä määrälliset että laadulliset tavoitteet tulee olla tarkkaan määriteltyjä. Projektin tulee olla yksiselitteinen, selvä, käsitettävissä oleva, muihin asioihin nähden ensisijaiseksi asetettavissa oleva, motivoiva, realistinen ja mitattavissa tai arvioitavissa oleva.
 7. kälainen yleistä

Kategoria 1 Kategoria 2 Kategoria 3 Kategoria 4 Kategoria 5 Kategoria 6 ———————————————————————————- Ominaisuus O11 O12 O13 O14 O15 O16 ———————————————————————————- Dimensio D111 D121 D131 D141 D151 D161 Dimensio D112 D122 D132 D142 D152 D162 Dimensio D113 D123 D133 D143 D153 D163 ————————————————————-

2.4 Erilaiset tieteentraditiot

Kolmas tapa edetä on aloittaa ensin käytännön tasolla ja tehdä vaiheittain, mahdollisesti kurssitovereitten kanssa yhteistuumin päätelmiä ja sopimuksia soveltuvista menettelyistä, koota näistä kokemuksista jonkinlainen ”onnistuvan opiskelijan” malli ja testata sitä uudelleen käytännössä.Seitamaa-Hakkarainen, P. 1994. Expertice in Weaving Design. Käsityötieteen lisensiaatintutkielma. Helsingin yliopisto. Kasvatustieteellinen tiedekunta. Käsityönopettajan koulutuslinja.Schön, D. A. 1983. The reflective practitioner: How professional think in action? New York: Basic Books. Positivism is a philosophy developed by Auguste Comte (widely regarded as the first true sociologist) in the middle of the 19th century that stated that the only authentic knowledge is scientific knowledge..

Tämä prosessi tapahtuu sosiaalisessa kontekstissa. Yksilö punnitsee omaa toimintaansa muihin nähden. Hän asettaa itsensä toisen asemaan ja pohtii, miltä hänestä itsestään tuntuisi tai mitä tekisi toisen asemassa. Hän muodostaa kuvaa siitä, mitä toiset tekisivät tai toivoisivat tietyissä tilanteissa ja kuinka hän itse siinä tilanteessa toimisi.Systeemiä voidaan siis pitää konkreettisista tai abstrakteista, ajatuksellisista elementeistä koostuvana järjestäytyneenä kokonaisuutena. Systeemi muodostuu elementeistä, osista. Elementeillä on joukko ulkoisia ominaisuuksia ja ne vaikuttavat toisiinsa tietyllä tavalla. Yhdessä ne muodostavat kokonaisuuden, jonka ominaisuudet eivät löydy elementeistä, vaan ainoastaan siitä struktuurista, jonka ne muodostavat. Systeemin osat voivat olla vuorovaikutuksessa toisiinsa monin eri tavoin. Systeemi pyrkii toiminnassaan tavoitteeseen, mikä onnistuu vain, jos systeemillä on käytössään kehittävää voimaa, panoksia. Saavutettu tulos on toiminnan tuotos. Se muodostaa inhimillisellä päämäärähakuisella pyrkimyksellä palautteen ja pontimen tulevaan toimintaan.Laadullisen tutkimuksen ideana on tulkita ja luoda selitysmalli tutkittavalle ilmiölle. Tätä varten tarvitaan käsitteellinen kehikko, jonka läpi ilmiötä tarkastellaan. Tulkinnan avulla ilmiötä yleistetään. Sitä ei välttämättä tehdä tutkittavien henkilöiden tai tutkittavan kohteen omaa terminologiaa käyttäen, vaan sitä varten luodaan uudet, yleistyksiin kelpaavat käsitteet. Dey (1995,40) kuvailee tulkintamallin laadintaa palapeliksi, joka on monesti vaikeaa jo sinällään, mutta korjaa sitten vertaustaan kuvaamalla sitä sellaiseksi kolmiulotteiseksi palapeliksi, joka on helppo hajottaa osiinsa, mutta äärimmäisen vaikea ja monimutkainen koota. Suomalaisittain vertaukseksi sopinee perinteinen leikkikalu “pirunnyrkki tai kansainvälinen Rubikin kuutio!

Induktiivinen päättely lähtee liikkeelle aineistosta, joka käsitteellistetään ja käsitteiden mukaan määritellään ilmiötä koskeva teoria. Induktiivinenkin päättely nojaa aikaisempiin teorioihin, mutta toisessa mielessä kuin deduktiivinen päättely: Aikaisemmasta tiedosta ja käytännön kokemuksista kohoavat esille tutkijan esiymmärrys ja käsitteenmuodostuksen oletetut lähtökohdat, joskin tutkija on valmis ne kumoamaan, jos aineisto niin osoittaa. Ilmiötä tutkiessaan tutkija hankkii aineiston observoimalla, haastattelemalla, dokumentoimalla taitavaa suoritusta ilmentävät prosessit ja tuotteet tms. Näin kootusta, joskus hyvinkin monipuolisesta aineistosta kohoavat esiin kohdetta määrittävät tekijät, jotka tutkija käsitteellistää ja näistä käsitteistä hän kokoaa uuden ilmiötä koskevan teorian.Professori xx:n näkemys tieteestä pelkästään väitteiden ’oikeellisuuden’ osoittamina saattaa jossain määrin soveltua niille ekonometrisesti painottuneille tieteen osa-alueille, joissa huomio kohdistuu ’täsmällisiin’, ’yksiselitteisiin’ tilastotieteellisiin väittämiin. Professori xx näyttää kuitenkin tiedostaneen puutteellisesti (vai onko se tieteellistä populismia), että väitteiden yksiselitteisyys katoaa sillä hetkellä, kun esim. ekonometrisen mallin empiirisestä testauksesta siirrytään koko yhteiskuntaa koskeviin tulkintoihin ja politiikkasuosituksiin.Vaikka diskurssi-sana usein käännetään sanalla keskustelu, käsite diskurssi ei ole mikä hyvänsä kokoelma sanoja ja virkkeitä, vaan se on tiettyyn kokonaisuuteen kuuluvien ajatusten esittämistä. Diskurssi on itse asiassa sitä, mikä tapahtuu reflektiivisen analyysin avulla varsinaisena tutkimusprosessina. Reflektiivisiä diskurssi-menetelmiä ovat retorinen analyysi, historiallinen analyysi ja rakenteellinen analyysi.

Jos halutaan tutkia vaikkapa asenteita tai käsityksiä jostakin, voidaan käyttää Osgoodin semanttisen differentiaalin menetelmää. (Osgood & al. 1957) Se tarkoittaa, että sanoille annetaan semanttisia merkityksiä, joihin vastaaja reagoi.R2 = multippeliregressiokerroin, joka on R:n neliö, ilmoittaa, kuinka suuri osuus (%) saadaan ilmiöstä selitetyksi ja se on siis prediktorien omaosuuksien ja niiden yhteisen osuuden summa.Kolmas maailma on se, missä annetaan merkitykset fyysiselle ympäristölle samoin kuin mielen sisällä esiin kohoaville ajatuksille. Värit, muodot, materiaalit, etäisyydet, kosketukset, kaikki mikä on koettavissa fyysisessä maailmassa 1 ja ihmisen sisäisessä maailmassa 2 abstrahoidaan eli käsitteellistetään. Maailma 3 on Niiniluodon mukaan ”ihmisen tekemä”, se voi olla olemassa vain ihmisen sille antaman merkityksen kautta. Maailma 3 on kulttuuri.

Konteksti liittää ilmiön esimerkiksi sosiaalisiin, kulttuurisiin, historiallisiin, ammatillisiin yms. yhteyksiin. Tämä edellyttää yleensä sitä, että tarkkaan kuvataan ilmiön ajallinen, paikallinen, sosiaalinen jne. esiintymisympäristö, mm. millä tavoin siinä otetaan huomioon yksilön taso, ryhmän taso, sosiaalisten verkkojen ulottuvuus, jokin maantieteellinen ulottuvuus, missä aikaulottuvuudessa liikutaan jne.Mallissa vaiheet on jaettu kahteen kenttään: reaalimaailman kenttään ja systeemiajattelun kenttään. Toiminnan kierto tapahtuu- siirtymällä kentästä toiseen ja palaamalla takaisin.Human factors -tiedonala tutkii pääasiassa ihminen-konejärjestelmää (human engineering). Human factors -toiminnassa huomio kohdistuu ihmisen käyttäytymiseen työtehtävässään, työympäristössä ja työvälineitä käyttäessään. Human factors -toiminta pyrkii suunnitteluun, jossa inhimillisen virheen todennäköisyys olisi mahdollisimman pieni.Hypoteettis-deduktiivisen päättelyn logiikka on määrällisen, kvantitatiivisen tutkimuksen lähestymistapa.

”Laadullisessa työssä on vaikea tietää tarkalleen, mitä etsii. Niinpä kentälle lähdetään avoimin mielin. Tämä aiheuttaa kuitenkin vaikeuden: on vaikea puhua tutkimuksesta, jos tutkija vain kuvaa kaiken näkemänsä. Jollei hän jotenkin jäsennä löydöksiään, joutuu kirjoittajan kuvausta seuraamaan pyrkivä lukija kaoottisen tehtävän eteen. Olisi naiivia kuvitella, että pelkkä kuvaus olisi jotenkin puhdasta tutkijan vaikutuksesta: tutkija joka tapauksessa päättää, mitä tutkii, ketä haastattelee, kenen käsityksille antaa eniten painoa jne. Tutkijan onkin tehtävä jonkinlainen systemaattinen analyysi aineistolleen, jotta työtä voisi kutsua tutkimukseksi.” (Koskinen, I. 1995, 58) Kommunismin vastakohta on demokratia. Luulisi luupäisimmänkin suomalaisen kommarin/natsin havahtuvan katsoessaan vaikka ohjelman Stalinismin varjossa. Oikeastihan Hitlerin natsismi ja.. Koetat saada tutkimuksesi läpi liian pienessä ajassa. Tavallisesti hyvän tutkimuksen, opinnäytteen, tekeminen vaatii pari vuotta aikaa yliopistollisena pro gradu-tasoisena opintosuorituksena, jos lasketaan siihen tarvittava aika ensi vaiheen suunnittelusta lopputulokseen saakka. Koeta paneutua keskittyneesti ensin oman aihepiirin valintaan, sen jälkeen vaihe vaiheelta syventäen tietämystäsi itse aiheesta, sen teoreettisista taustoista sekä erilaisista tutkimusmenetelmistä. Suunnittele huolella kukin vaihe ja toteuta ne systemaattisesti pitäen kiinni etukäteen laatimastasi aikataulusta.Korrelaatiokerroin vastaa kysymykseen: Kuinka paljon muuttujan Y varianssista voidaan laskea tai liittää tai määrittää muuttujan X varianssiin? Se voidaan ilmoittaa prosentteina tästä yhteisvarianssista, eli 100x r2. Esimerkiksi:

Ryhmähaastattelu määritellään sellaiseksi ryhmäkeskusteluksi, jolla on tietty tarkoitus (Maykut & Morehouse 1994,104). Ryhmän tyypillinen koko on 6-8 henkilöä ja he keskustelevat siitä, mitä he ajattelevat, tuntevat ja tietävät jostakin asiasta. Siinä käytetään hyväksi ryhmädynamiikkaa, joten se ei ole ainoastaan ryhmässä tapahtuva yksittäisten henkilöiden haastattelu. Siinä ryhmän jäsenet itse määräävät sen, mitä asioita haastattelurungon puitteissa otetaan esille ja millä tavalla niitä käsitellään. Hyvin organisoidussa ryhmähaastattelussa osanottajilla on mahdollisuus kuunnella toisten keskustelua ja samalla saada kimmokkeita omia ajatuksia varten ja niiden selvempään esittämiseen. Samalla myös opitaan muiden ajatuksista. He voivat ajatella ääneen ja selvittää omia käsityksiään asioista. Ryhmähaastattelun avulla voidaan selvittää tavanomaista haastattelua paremmin esimerkiksi, kuinka ihmiset muodostavat ja kehittävät ajatuksiaan ja perustelevat niitä. Sen avulla voi tutkija saada esiin uusia näkökulmia asiasta. Ryhmädynamiikka tekee sen, että siinä saatetaan generoida luovalla tavalla uusia asioita esiin. Kuva 72. Kankaankudonnan komposition ja rakenteen suunnitteluavaruuksia koskeva alustava malli käytettäväksi protokolla-analyysia soveltavana tutkimusotteena (Seitamaa-Hakkarainen 1994,7).8.2.2 Kvalitatiivinen tutkimusote ja laadullinen tutkimus 8.2.2.1 Tulkinta ja merkityksenanto 8.2.2.2 Tulkintaideoitten kehittäminen 8.2.2.3 Merkityksenanto 8.2.2.4 Laadullisen aineiston kokoaminen 8.2.2.5 Laadullisen aineiston analyysi 8.2.3 Kriittinen teoria tutkimusotteena 8.2.3.1 Tyypillinen laadullinen tutkimus 8.2.3.2 Kriittisen teorian käyttö 8.2.3.3 Reflektiivinen argumentointi 8.2.3.4 Kriittinen tutkimusote 8.2.3.5 Laadullinen ja määrällinen tutkimusote Mielikuvista konkretiaan – tavoitteista tuloksiin Suojanen (1992) esittää toimintatutkimuksen toteuttamiseksi käytännössä seuraavat vaiheet:

Akin, O. 1984. An exploration of the design process. Teoksessa: Cross, N. (ed.) Developement in Design Methodology. Chichester: John Wiley & Sons.Kussakin tilastossa käytettäviä luokituksia selostetaan yleensä ao. tilastojulkaisussa. Seuraavassa esitetään lyhyesti eräitä yleisimpiä luokituksia:

Toimintatutkimuksen raportointi. Tutkimustulos on pystyttävä raportoimaan; toimintatutkimuksen tuloksista on voitava käydä analyyttistä keskustelua vähintään tutkimusryhmän jäsenten, mutta myös ulkopuolisten kanssa.Etnometodologian “perustaja” oli amerikkalainen sosiologi Garfinkel vuonna 1949. Hänen ajattelunsa lähtökohtana oli, että ihmiset yleensä aina määrittelevät tilanteensa, missä hyvänsä sitten ollaankin. Silloin tiedetään omat toiminnat, ja osataan määritellä, mitä muut tekevät. Etnometodologian avulla selvitetään, mitä ja miten kukin yksilö itse tekee, toimii, määrittää asioita kulloinkin vallitsevassa tilanteessa.Tutkimuksen lähestymistavan on oltava menetelmällisesti mahdollinen eli se on pystyttävä operationaalistamaan.Kriittisen teorian mukainen tutkimus pyrkii teoreettiseen, jopa metateoreettiseen pohdintaan ja on siten varsin kaukana niistä kysymyksistä, käsitteistä ja tulkinnoista, jotka ovat leimallisia empiiriselle tutkimukselle. Kriittinen teoria luo vastapainoa sellaiselle empiiriselle tutkimukselle, joka tuottaa itsestäänselvyyksiä ja instituutioiden hyväksymää vallalla olevaa ajattelua.

Feminismin vastakohta on siis maskulinismi, toinen yhtä järjetön poliittinen liike, joka korostaa miesten oikeuksia ja vastustaa väitettyä naisten etuoikeutettua asemaa yhteiskunnassa Teoria on tutkimuksen avulla testattu malli. Malli voi muuttua teoriaksi, kun sen paikkansapitävyys on tieteellisen tutkimuksen avul-la todettu. On syytä olla varovainen ja välttää jonkin mallin nimeä-mistä teoriaksi, ennen kuin sille on saatu tutkimuksellista näyttöä.Kommunismin vastakohta on demokratia. Kommunismi ja oikeisto/kokoomus muistuttavat paljon toisiaan. Stubbin oikeistomeno ja Putinin oikeistomeno muistuttavat paljon toisiaan, sillä erolla vain, että Putin on hullu. Aikoinaan Gorbatshov oli kommunisti, mutta vähemmän fanaattinen yksilö. Hän ajoi silloin köyhien asioita ja ihmisoikeuksia. Itänaapurimme paras presidentti koskaan. Kyllä tämä asia pitäisi ymmärtää, jos vähänkin seuraa politiikkaa ja ymmärtää näistä seikoista. Muut väitteet ovat propagandaa.Konteksti luodaan myös elein, ilmein ja erilaisten toimintojen avulla. Kun laadullinen aineisto kootaan, tutkijan mieleen painuu useimmiten tietoa myös muusta tilanteessa ilmenneestä. Pelkät sanat eivät ilmaise asiaa yhtä hyvin kuin sitä seuranneet inhon tai innostuksen tai hellyyden ilmaisut, jotka usein näkyvät ilmein, käden liikkein tai muulla tavalla fyysisesti. Hymy, kulmien rypistys, pään puistelu jne. ovat sitä aineistoa, joka parhaimmillaan tukee verbaalista sisältöä, ja jonka talteen saaminen on kovin tärkeää. Kontekstin käsite liittyy ilmiön merkityksen luomiseen, koska ilmiön merkitystä voidaan arvioida oikein vain tiettyyn yhteyteensä asetettuna. Esimerkin voi hakea vaikkapa sisustussuunnittelun työkentältä:Kokonaisuuden onnistumisesta vastaavan henkilön tai opettajan tai tutkijan tehtävänä on “syöttää” keskustelua eteenpäin kommentoimalla sitä sekä itse toimintaa. Hänen tehtävänään on kyseenalaistaa keskeisiä havaintoja kunnes niistä päästään yksimielisyyteen. Tutkijan tehtävänä on myös välittää tieteellisesti koottua tietoa projektin muille jäsenille, jäsentää työskentelyä, kohottaa esiin kysymyksiä sekä esittää ongelmanratkaisulle erilaisia malleja. Näin vältytään etenemästä pelkän arkitiedon tai perusteettomien näkemysten varassa.

Määrällinen yleinen ja yleistettävissä oleva tieto on kriteereiltään tilastollis-matemaattinen.Fenomenografia on ajattelussa ilmenevien maailmaa koskevien käsitysten laadullista tutkimusta. Fenomenografisen tutkimuksen perustana on tietty käsitys ilmiöiden ja ihmisen ajattelun suhteesta ja tiedonmuodostuksen ehdoista. Fenomenografi näkee ihmisen rationaalina olentona, joka mielessään liittää oliot ja tapahtumat selittäviin yhteyksiin. Näin hän muodostaa asioista käsityksiä. Näitä käsityksiä fenomenografi sitten tutkii. Häntä kiinnostavat ne sisällöllisesti ja laadullisesti erilaiset tavat, joilla ihmiset käsittävät ympärillä olevan maailman. (Syrjälä & al. 1994, 116)

Tilastollisen testauksen tarkoituksena on osoittaa, millä todennäköisyydellä muuttujien välillä vallitsee eroja. Eroja tarkastellaan sillä riskitasolla, millä ero näyttäytyy poikkeamana ns. normaali-jakautumasta, eli onko olemassa riski, että kysymys on merkitsevästä poikkeamasta, eikä satunnaisesta vaihtelusta. Karma ja Komulainen (1984, 60) esittävät, millä tavalla nämä riskitasot voidaan havainnollistaa normaalijakaumaan nähden.Systeemianalyysissa tarkastellaan ongelmaa kokonaisuutena, kontekstissaan ja vertaillaan vaihtoehtoisia ratkaisuja niiden mahdollisten seuraamusten valossa. Siinä edellytetään kolmea eri lähestymistapaa, jotka kaikki vaikuttavat toisiinsa työskentelyprosessin kuluessa.Suurimman ongelman muodostavat avoimet kysymykset. Miten ne koodataan ja pisteitetään? Cohen & Manion esittävät kaksi ratkaisua. Ensiksikin, vaikka vastaajan kannalta katsoen hänen vastauksensa voi olla avoin, silti haastattelija voi laatia etukäteen tietyn luokittelumallin, johon hän sijoittaa annetun vastauksen.

Kuvion keskelle on sijoitettu tutkimuksen kohde, joka voi liikkua vapaasti ja hakea painopistettään. Painotus voi olla yksilötasolla tai vastaavasti se voi hakea merkityksensä enemmän yhteiskunnalliselta painoalueelta. Se voi olla ensisijaisesti ”ekologisesti kohde” tai se voi olla kulttuurikohde tai sosiaalinen tai taloudellinen kohde. Päähuomio voi olla kiinnittynyt tekniikan hallintaan ja uusien teknisten ratkaisujen kehittämiseen, mutta se voi olla myös taloudellisesti säästeliäs tai tuottoisa idea.Usein pohditaan sitä, kuinka monta vaihtoehtoa vastaajille on annettava. Kahden vaihtoehdon käyttö johtaa ns. dikotomiaan, josta seuraa, että siitä syntyy kaksi toisiaan pois sulkevaa vaihtoehtoa. On itsestään selvää, että tätä kysymysmuotoa käytetään henkilöiden sukupuolta koskevissa kysymyksissä, mutta sitä kannattaa harkita kriittisesti muissa tapauksissa.Suuren haasteen tieteellisen hermeneuttisen viestinnän kehittämiselle asettaa muunkin kuin verbaalin ilmaisun, esimerkiksi kuvien tai äänen käyttäminen tieteellisessä kommunikoinnissa. Kun kuvan ja äänen taltiointi ja manipulointi ovat nykyaikaisen tekniikan avulla kehittyneet runsaasti, herää yhä useammin kysymys, eikö tieteellistä viestintää voisi laajentaa ohi sanallisen ilmaisun. Tällaisia kysymyksiä herää esimerkiksi muotoilun alueella. Muotoilija kokee ”tutkivansa” materiaalia ja kohteen muotoa kehittäessään erilaisia versioita ja viestittäessään materiaalinäyttein, luonnoksin, eri vaiheista otetuin valokuvin jne. tutkimuksensa tuloksia.Karihalme, O. 1996. Muotoilun teoriasanaston termistyminen. Acta Wasaensia. No 51. Kielitiede 10. Vaasan yliopisto. Uskon vihollinen mykset omassa elämässään re- ja vastakohta ei ole epäusko levanteiksi kokevan ihmisen vaan epätoivo. Uskon luonnet- käytettävissä on muiden yllä- ta kuvaa hyvin luterilaisen teo..

 • Iranin maanjäristys.
 • Huulihalkion syyt.
 • Sodexo vrinnevisjukhuset.
 • Epäsymmetria.
 • Estee lauder daywear kokemuksia.
 • Iphone muistiinpanot palautus.
 • Crawford nosto oven kaukosäädin.
 • Työpaikkoja senioreille.
 • Pallokissat.
 • Lihaskuntoharjoittelu kotona.
 • Ruskeakastike öljy.
 • Koiran astutus.
 • Nyhjää tyhjästä 2018.
 • Gaston lagaffe le film.
 • Tunturi sport tunturivaellus.
 • Reijo mattila tampere.
 • Hairspray movie online.
 • Gluteeniton porkkanavuokaleipä.
 • Need for speed rivals arvostelu.
 • Sosiaalialan opettaja.
 • Sony kuulokkeet tokmanni.
 • Tasainen englanti.
 • Ferrari gtc4lusso weight.
 • Stockmann kanta < asiakasedut elokuu.
 • Nhl fanituotteet tampere.
 • Google julio iglesias.
 • Kemnitz brandenburg.
 • Werner herzog.
 • Sokerimassan käyttö kakussa.
 • Thaimaa suomi kauppakamari.
 • Lapsen otsa turvonnut.
 • Normaali kompensoitu sydän.
 • Suomen luonto opas.
 • Napatyrä lapsella.
 • Silkki taskuliina.
 • Husky park rovaniemi.
 • Koneruuvit helsinki.
 • Scania 4 sarja vikakoodit.
 • 1 markka 1867.
 • Tålamod citat.
 • Nest factory kaftaani.