Home

Tilastotieteen perusopinnot uef

Perustutkintoon eli kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin voi kuulua pää- ja sivuaineiden opintoja sekä ns. muita opintoja, joihin kuuluvat kieli- ja viestintäopinnot ja vapaasti valittavat opinnot. Opinnot koostuvat opintojaksoista, jotka voivat olla pakollisia, vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia. Opintojaksoista muodostuu erilaajuisia opintokokonaisuuksia, jotka voivat olla myös monitieteisiä. Opintokokonaisuudet ovat perusopinnot, aineopinnot ja syventävät opinnot.Tiedekunnat antavat ohjeet etätenttien järjestämisestä opetussuunnitelmissaan. (Opintojohtosääntö 32 §)Maisterivaiheessa sivuaineopintoja suositellaan täydennettäväksi niin, että kandidaatin ja maisterin tutkinnot sisältävät yhteensä kaksi perusopintojen (2*25 op) laajuista sivuainetta tai yhden aineopintojen (25+35 op) laajuisen sivuaineen. Sivuaineen voi valita niin Itä-Suomen yliopiston tai Avoimen yliopiston kuin muiden kotimaisten tai ulkomaisten yliopistojen opinnoista. Muut opinnot -kokonaisuuteen voi sisällyttää mm. ympäristötieteen aineopintoja.Mikäli opinnäytettä ei oteta arvioitavaksi, siitä annetaan muutoksenhakukelpoinen päätös. (Opintojohtosääntö 38 §)Tiedekunnan ohjeistuksen mukaisesti sivuaineopintoihin tulee sisältyä Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnossa vähintään yksi perusopintojen 25 op kokonaisuus. Yhteensä kandidaatin ja maisterin tutkinnoissa suositellaan olevan vähintään 2 x 25 opintopistettä sivuaineopintoja. Kemian sivuaineopintoihin suositellaan fysiikan, matematiikan, biologian, biokemian, kauppatieteen, oikeustieteen, tietojenkäsittelytieteen tai ympäristötieteiden sivuaineopinnot tai HOPS-keskustelussa sovittu muu oppiaine tai opintokokonaisuusyhdistelmä.

Valinnaisiksi opintojaksoiksi voidaan hyväksyä tilastotieteen aine- tai syventävien opintojen tasoisia opintojaksoja, sekä tilastotieteen oppiaineen hyväksymiä, riittävän vaativia muiden oppianeiden kursseja (esim. ohjelmoinnin, todennäköisyyslaskennan, lineaarialgebran ja tilastollisten menetelmien kurssit). Aineopintokokonaisuuteen sisällytetyistä kursseista vähintään 20 op tulee olla tilastotieteen kursseja.Opintosuoritus voidaan hylätä, mikäli opiskelija on sitä suorittaessaan syyllistynyt opetus- tai tutkimustoimintaan kohdistuvaan rikkomukseen. Valvoja voi välittömästi poistaa tenttitilaisuudesta opiskelijan, johon kohdistuu vahva epäilys vilpistä tai joka häiritsee tilaisuutta. Opintosuoritus hylätään myös kun vilppi havaitaan vasta kuulustelutilaisuuden jälkeen. Sähköisessä tentissä (esim. EXAM) vilpillinen toiminta tarkistetaan videotallenteelta. Jos valvoja keskeyttää opiskelijan kuulustelun häiritsemisen tai vilppiepäilyn vuoksi, valvoja merkitsee vastauspapereihin keskeytyksen syyn ja sen, myöntääkö vai kiistääkö opiskelija häiriön tai vilpin. (Opintojohtosääntö 45 §)Filosofian maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa toimia fysiikanopettajana eri kouluasteilla. Hän on fysiikan ja opetuksen asiantuntija ja pystyy työskentelemään erilaisissa fysiikan opetuksen alan tehtävissä yhteiskunnassa. Opiskelija osaa soveltaa, analysoida, arvioida ja luoda fysiikan ja sen oppimisen tietoa työssään. Opiskelija osaa hyödyntää fysiikan opetukseen ja oppimiseen liittyvää tutkimusta ja toimia erilaisissa oppimisympäristöissä vuorovaikutteisesti.

Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää opintokokonaisuuksiin tutkintovaatimuksissa ilmoitetun minimilaajuuden ylittäviä opintoja. Monitieteisiin opintokokonaisuuksiin sisältyvien opintojaksojen laajuudet ja sisällöt määrittelee opetusta antava laitos. Monitieteisten opintokokonaisuuksien asemasta tutkinnossa määrätään opiskelijan pääaineen laitoksen tutkintovaatimuksissa.Opintoaikojen rajoittaminen, tutkintojen tavoitteelliset suoritusajat, lisäajan hakeminen, opinto-oikeus tutkinnon suorittamisen jälkeen Ennen 1.8.2016 aloittaneet opiskelijat suorittavat opintonsa aloitusvuotensa tai lukuvuoden 2015-2016 OPSin mukaisesti. He voivat myös siirtyä opiskelemaan Ympäristö- ja biotieteiden laajassa kandidaattiohjelmassa. Vanhan tutkintorakenteen mukaisesti aloittaneet opiskelijat voivat täydentää opintonsa uuden perus- ja aineopintokokonaisuuksien kursseista. Vanhojen OPSien mukaan opiskeleville on tarkemmat ohjeet lukuvuoden 2016-2017 opinto-oppaassa.

Yleinen opintoneuvonta tiedekunnassa

Metsätieteen perusopinnot suoritettuaan opiskelija tunteen kestävän metsätalouden keskeiset biologiset, tekniset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset lähtökohdat sekä osaa soveltaa niitä erilaisten aineellisten ja aineettomien hyötyjen tuottamiseksi metsätaloudessa. Listen to the latest episodes from top podcasts. Get news, sports & lifestyle info from your favorite personalities for free

Tilastotieteen perusopinnot, 25-50 o

Tilastotieteen perusteet. Search iCity. Courses The official UEFS Champions League will be organised in Prague from May 20th until May 27th. Spartak Moscow won UEFS Cup 2018. The Russian team won in Lloret de Mar Perus- ja aineopintokokonaisuuksien arvostelussa otetaan huomioon kaikki numeerisesti arvostellut opintojaksot ja arvosana määräytyy opintopisteillä painotetun keskiarvon mukaisesti. Ympäristötieteen ja biologian yhteisistä perusopinnoista, biologian aineopinnoista ja erikoistavista aineopinnoista lasketaan yksi arvosana, joka näkyy tutkintotodistuksessa ”Ympäristötieteen perus- ja aineopinnot 3710980, 100 op”. Tämä arvosana lasketaan perus- (30 op) ja aineopintojen (50 op) sekä erikoistavien aineopintojen (vähintään 20 op) opintopisteillä painotetuista keskiarvoista. Mikäli opintokokonaisuuden opintopistelaajuudesta yli puolet on arvosteltu hyväksytty/hylätty asteikolla, myös kokonaisuus arvostellaan hyväksytty/hylätty. Kandidaatin tutkielman arvosanaa ei oteta mukaan aineopintojen arvosanan laskentaan. Syventävien opintojen kokonaisuuden arvosana on syventävien opintojaksojen numeerisesti arvosteltujen opintojen arvosanojen opintopisteillä painotettu keskiarvo. Pro gradu -tutkielman arvosanaa ei oteta mukaan pääaineen syventävien opintojen arvosanan laskentaan.Ympäristötieteen alan perustutkinto koostuu luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinnon opinnoista. Ympäristötiede on monitieteinen koulutusala, josta valmistuu asiantuntijoita julkiselle sektorille ympäristöhallintoon, tutkimuslaitoksiin, ministeriöihin, yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin sekä yksityiselle sektorille teollisuuteen tai konsultti- ja palveluyrityksiin.Valinnainen sivuaine (25 tai 30 op): Opiskelija valitsee sivuaineen oman kiinnostuksensa mukaan seuraavista: kemia, ihmisen biologia, biokemia, fysiikka, matematiikka, tietojenkäsittelytiede, tai tilastotiede tai muu ympäristötieteen asiantuntijuutta tukeva perusopintojen laajuinen kokonaisuus. Sivuaineeksi voi valita myös biologian aineopinnot (30 op, joista osa on tarjolla vain Joensuun kampuksella) kts. Biologian pääaine). Sivuaineen tavoitteena on syventää luonnontieteen osaamista alalla, joka tukee opiskelijan uratavoitteita. Sivuaineen valintaan ja sisältöihin perehdytään tarkemmin HOPS-ohjauksessa.

Avoin yo: Tilastotieteen perusopinnot - Helsingin - Opintopolku

 1. Mikäli opiskelija haluaa vaihtaa luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon jälkeen opintolinjaansa fyysikkolinjalta opettajalinjalle, edellytetään häneltä täydentävinä opintoina kurssien ’Laboratoriotyöskentelyn perusteet opettajille’, ’Kokeellinen koulufysiikka’ ja ’Tutkimusperustaisen fysiikan opetuksen perusteet’ suorittamista. Opettajalinjalta fyysikkolinjalle siirtyviltä ei edellytetä täydentäviä opintoja.
 2. en muutoksista huolimatta. Siirtymämenettelyjen puitteet on asetettu yliopiston opintojohtosäännössä ja akateemisen rehtorin ohjeessa.
 3. Tietojenkäsittelytieteen laitos toimii kahdella kampuksella, Joensuussa Tiedepuistossa ja Kuopiossa Technopoliksessa. Kummallakin kampuksella voi opiskella tietojenkäsittelytiedettä pää- ja sivuaineena sekä tilastotiedettä sivuaineena. Lisäksi Joensuun kampuksella voi opiskella tietotekniikan aineenopettajaksi.
 4. Osta kirja Tilastotieteen perusteet Leila Karjalainen (ISBN 9789529776337) osoitteesta Adlibris.fi. Ilmainen toimitus yli 16,90 euron tilauksiin. Meillä on miljoonia kirjoja, löydä seuraava lukuelämyksesi..
 5. The curriculum and the schedule of the studies. Find details in WebOodi or in the programme web page.

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan - UEF Kam

Tilastotieteen perusopinnot, 25 op - Sosiaalitieteiden laito

 1. Mikäli opiskelija ilmoittaa, ettei hän tyydy oikaisupyynnön johdosta tehtyyn päätökseen, tulee arvioinnin suorittaneen opettajan tehdä asiassa kirjallinen päätös. Opiskelijalla on oikeus saada oikaisumenettelyn yhteydessä jäljennös suorituspapereistaan tai vastaavista maksutta.
 2. UEF. Челси. Бавария
 3. Последние твиты от Tilastotieteen MOOC (@tilastomooc). Helsingin yliopiston MOOC Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen (syksy 2016) on nyt avoinna
 4. Opintoihin voi opiskeltavasta alasta riippuen sisältyä monenlaista harjoittelua. Opintojohtosäännön mukaan tiedekuntien opetussuunnitelmat on laadittava siten, että perustutkinto-opintoihin kuuluu mahdollisuus harjoitteluun joko pakollisena tai valinnaisena osana opintoja. Opintoihin sisältyvän harjoittelun voi tehdä opetussuunnitelman mukaisesti kotimaassa tai ulkomailla. (Opintojohtosääntö 23 §).
 5. uuttia tentin alkamisesta,
 6. Fyysikon koulutuksessa opitaan korkeatasoisen kansainvälisen tutkimuksen tuella tietoja ja taitoja, joille on kysyntää useilla eri aloilla sekä tutkimuslaitoksissa että yritysmaailmassa ympäri maailman. Fyysikot toimivat tyypillisesti erilaisissa suunnittelu-, konsultti- ja tuotekehitystehtävissä, sekä tutkimusinsinööreinä, kouluttajina, tutkijoina ja yleisesti esimiestehtävissä.  Yleisesti ottaen fyysikoiden työllisyysnäkymät ovat erinomaiset.

Ravitsemustieteen perusopinnot UEF (25 op) - Vuokatti Spor

Tutkinto-opintoihin sisältyy kieli- ja viestintäopintoja. Tutkintoasetuksen mukaan opiskelijan tulee alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa: Ortodoksisen teologian avoimet perusopinnot Valamon opistossa. Tapahtuma | 17.08.2016 Opinnot Avoimessa yliopistossa. Tilastotieteen perusopinnot, 25-50 op. Tilastotieteen perusopinnot, syksy 2017, 25 op. Kurssi, Avoin yliopistoHelsinki 5.9.2017 - 30.6.2018 Metsätieteen tutkintoihin kuuluu myös muiden yksiköiden vastuulla olevaa opetusta (mm. kielikeskus, tietojenkäsittelytieteen laitos, kauppatieteiden laitos ja opintopalvelut). Tällöin noudatetaan ko. yksiköiden toimintatapoja, ja kyseisiin opintojaksoihin liittyvissä kysymyksissä ollaan ensisijaisesti yhteydessä opintojaksosta vastuussa olevaan yksikköön. Opintojaksojen vastuuorganisaatiot, kuvaukset suoritustapoineen ja opetusajankohdat löytyvät WebOodista.

Video: MTTTP1: Tilastotieteen johdantokurssi Tampereen korkeakouluyhteis

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Lukuvuoden 2019-2020 opetustarjonnan yhteenveto ja ajoittuminen eri vuosikursseille on esitetty taulukoissa (lu=luennot, ha=harjoitukset, h=tunteja, ilmoitetut tunnit ovat kontaktiopetustunteja). Matematiikan ja tilastotieteen kursseille ilmoittaudutaan kurssin tiedoissa mainitulla tavalla (pääsääntöisesti NettiOpsussa). Mikäli et osallistu opetukseen, tulee ilmoittautuminen perua kahden.. Luonnontieteiden kandidaatti, matemaatikko: Pääaineen opinnot. Lisäksi vaaditaan ainakin yhden sivuaineen perus- ja aineopinnot (60 op) tai kahden sivuaineen perusopinnot (2×25 op). Suositeltavia sivuaineita ovat fysiikka, kemia, tietojenkäsittelytiede, tilastotiede ja taloustieteet. Read the latest magazines about Perusopinnot and discover magazines on Yumpu.com. Perusopinnot liiketalouden ja hallinnon al Data-analyysin todennäköisyyspäättely 1 ja 2 luovat teoreettisen pohjan useimmille aineopintokursseille, ja ne tulisi suorittaa viimeistään aineopintojen alkuvaiheessa. Data-analyysin todennäköisyyspäättely 1 ja 2 voidaan korvata kursseilla Johdatus tilastolliseen päättelyyn 1 ja 2.

Tietojenkäsittelytieteessä perustutkinnot ovat luonnontieteen kandidaatin (LuK) ja filosofian maisterin (FM) tutkinnot. LuK-tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, jonka laajuus on 180 opintopistettä (op), ja jonka voi suorittaa päätoimisesti opiskellen kolmessa vuodessa. Sen opinnot koostuvat pääaineen perus- ja aineopinnoista sisältäen kandidaatintutkielman, kieli- ja viestintäopinnot, yleisopinnot, sivuaineopinnot sekä vapaasti valittavat opinnot. Opiskelijat kuuluvat Itä-Suomen ICT-koulutuspolun piiriin, jossa pääaineen LuK-tutkintokoulutus toteutetaan yhteistyössä Karelia (Joensuu) ja Savonia (Kuopio) ammattikorkeakoulujen kanssa.  FM-tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto, jonka laajuus on 120 op, ja jonka voi suorittaa päätoimisesti opiskellen LuK-tutkinnon pohjalta kahdessa vuodessa. Sen opinnot puolestaan koostuvat pääaineen syventävistä opinnoista sisältäen pro gradu -tutkielman, kieliopinnot sekä sivuaineen tai vapaasti valittavat opinnot.Filosofian maisterin tutkinnon tavoitteena on antaa opiskelijalle hyvä tuntemus valitsemaltaan tietojenkäsittelytieteen erikoistumissuunnalta. Hänellä on valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen sekä valmiudet toimia työelämässä tietojenkäsittelytieteen asiantuntijana ja kehittäjänä. Hänellä on valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen sekä hyvä viestintä- ja kielitaito.

TILASTOTIEDE Perusopinnot Statistical Analysis of Contingenc

 1. #accordions-7721{} #accordions-7721 .accordions-head{} #accordions-7721 .accordion-content{} Opintosuoritusten arviointi ja muutoksenhaku
 2. Biologia: Marjo Malinen (1.vuoden opiskelijat),  Sari Kontunen-Soppela ja Vesa Paajanen Fysiikka: Martti Mäkinen Kemia: Mari Heiskanen ja Leila Alvila Matematiikka: Visa Latvala ja Janne Gröhn Metsätiede: Jukka Malinen Sovellettu fysiikka: Lasse Heikkinen ja Anna Kaasinen, Päivi Ronkanen, ja Ville Ramula (matematiikan opinnot) Tietojenkäsittelytiede, Joensuu ja Kuopio: Katso sivu http://www.uef.fi/web/cs/hops-ohjaajat Ympäristötiede: Anna-Maria Veijalainen, Jarkko Tissari ja Marko Hyttinen
 3. Посмотрите твиты по теме «#perusopinnot» в Твиттере. UEF Aducate @weaducate. Itä-Suomen, Joensuun tai Kuopion yliopistosta valmistuneet voivat UEFn 10 vuotisjuhlavuoden etuna opiskella..
 4. ..Views Replacement Parts Replacement Parts Instructions Parts Cross Reference UEF Energy Guides Media Bank Cross Reference Mobile Apps Branded Merchandise
 5. Ole ensimmäinen, joka kirjoittaa arvioinnin Tampereen yliopisto matematiikan ja tilastotieteen laitos! Toimi nopeasti
 6. ympäristötieteen osa-alueisiin, ihmisen ja ympäristön vuorovaikutukseen ja ympäristössä tapahtuviin prosesseihin. Aineopinnoissa teoreettiset ja käytännönläheiset opinnot nivoutuvat tiiviisti yhteen. Teoreettisten opintojen kautta opiskelija hahmottaa ympäristötieteen kokonaisuuden ja käytännönläheiset opinnot tarjoavat opiskelijalle konkreettiset valmiudet laboratoriotyöskentelyyn ja ympäristöanalytiikkaan. Opinnot koostuvat luennoista, laboratoriotöistä, laskuharjoituksista, työpaikka- ja kenttämittauksista. Keskeisiä aiheita ovat elinympäristön biologiset, fysikaaliset ja kemialliset tekijät (mm. sisä- ja ulkoilman ja veden epäpuhtaudet, mikrobit, säteily ja melu), ympäristönmuutos, maa- ja vesiekosysteemit ja niihin kohdistuvat riskitekijät, ympäristö- ja terveysriskien arviointi: altistu
 7. Filosofian maisterin tutkinnon (FM, 120 op) tavoitteena on antaa opiskelijalle pääaineen hyvä tuntemus, valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen, valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä, valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen ja hyvä viestintä- ja kielitaito.

Kamussa on lisätietoa vaihto-opiskelusta, vaihto-opiskelijaksi hakemisesta ja muista vaihto-opiskeluun liittyvistä asioista.The curriculum and the schedule of the studies for CBU FOR and for Transfor-M sub-programmes. Find details in WebOodi. Semantic Scholar extracted view of Tilastotieteen perusteet: Opiskelijan opas by Taina Irmeli @inproceedings{Lehtinen1994TilastotieteenPO, title={Tilastotieteen perusteet: Opiskelijan opas}..

Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmasta tulee käydä ilmi suunnitelma pää- ja sivuaineopiskelijoiden ohjauksesta ja ohjauksen järjestämisestä. (Opintojohtosääntö 20 §) Monimuoto- ja verkko-opinnot ovat hyvin samanlaiset. Miksi verkkoversiossa on luennot Turussa? Missä näkyvät kokonaisuuden yksittäiset jaksot? Mitä hopsissa tehdään? Miten verkkokurssilla.. UEF 203 2S  Finder.fi / Korkeakoulu / Korkeakoulu Turku / Turun yliopisto Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Tilastotieteen perusteet Vaas

Tilastotieteen perusteet, Oul

Tilastotieteen perusteet book. Read reviews from world's largest community for readers. Goodreads helps you keep track of books you want to read. Start by marking Tilastotieteen perusteet as Want.. #accordions-7848{} #accordions-7848 .accordions-head{} #accordions-7848 .accordion-content{} Opetusharjoittelut Sisältö: Hallinto-oikeuden perusopinnot 25 op. HUOM! 1.8.2018 alkaen Yleishallinto-oikeus 5 op-opintojakson pakolliseksi edeltäväksi kurssiksi on tullut Oikeustieteen perusteet 1 op.. Yliopiston tutkintosäännössä on yleisiä ohjeita kuulustelujen järjestämisestä. Lisäksi laitoksella on täydentäviä ohjeita. Erityisesti laitoksen kuulusteluissa on huomioitava:

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot 30 op (UEF

Kemian harjoittelu on vapaavalintainen opintojakso. Harjoittelussa työskennellään käytännön töissä kemian alan yrityksessä tai muussa yhteistyötahossa. Harjoittelulla pyritään lähentämään koulutusta ja työelämää sekä edistämään valmistumisen jälkeistä työllistymistä.  Harjoittelun yhtenä tarkoituksena on ohjata opiskelijaa suuntaamaan opintojaan uransa kannalta mielekkäällä tavalla. Ohjatun 2,5 – 3 kk:n työjakson jälkeen opiskelija laatii harjoittelukertomuksen. Laitoksen johtaja hyväksyy harjoittelupaikan ennen harjoittelun aloittamista.Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa opintoneuvontaa annetaan kahdella tasolla. Tiedekunnan opintohallinnossa annetaan neuvontaa liittyen opiskelijavalintaan, opinto-oikeuksiin, tutkinnon rakenteeseen, tutkinnon suorittamiseen ja valmistumiseen. Laitoksilla annetaan pääainekohtaista neuvontaa pää- ja sivuaineopiskelijoille erityisesti opintojen toteuttamiseen ja järjestämiseen liittyen.Lisäksi erityisesti kemistin ja kemistitutkijan tutkintoihin suositellaan suoritettavaksi Oikeustieteiden laitoksen järjestämä kurssi 5311716 Kemikaalilainsäädäntö ja -hallinto, 3 op. Kurssi järjestetään joka toinen vuosi.Tutkintoon suoritetaan metsätieteen perus- ja aineopintojen lisäksi muita opintoja siten, että tutkinnon kokonaislaajuus täyttyy.

Tietojenkäsittelytieteen koulutusohjelman maisteriopintojen opetussuunnitelman yhteenveto lukuvuonna 2019-2020 perusopinnot (monikollinen). opintokokonaisuus, joissa keskitytään jonkin opintoalan perusteisiin. uuden tutkinnon perusopintoihin kuuluva kurssi. yhdyssana sanoista perus ja opinto. aineopinnot. perusopinnot Kielitoimiston sanakirjassa E56W-X5J2-9NME-UEF2-8B3H. CNDU-W33B-UAJ8-8NB7-PVU6. RUAW-W336-JU9T-T8NW-HSH6

Luonnontieteiden kandidaatti, fyysikko: Pääaineen opinnot. Sivuaineopintoina on suoritettava joko yhden sivuaineen perus- ja aineopinnot (25+35 op) tai kahden sivuaineen perusopinnot (25+25 op). Suositeltavia sivuaineita ovat matematiikka, kemia, tietojenkäsittelytiede ja tilastotiede.Fysiikan ja matematiikan laitoksella Joensuun kampuksella on vahva tutkimus- ja koulutusperinne edustamillaan tieteenaloilla. Laitoksen toiminta koostuu kolmesta pääalasta, jotka ovat matematiikka, fotoniikka, ja fysiikan ja matematiikan opettajien koulutus. Kaikilla näillä aloilla tarjotaan koulutusta, joka pohjautuu korkeatasoiseen tieteelliseen tutkimukseen. Tutkimuksen korkea kansainvälinen taso on todettu myös kansainvälisissä arvioinneissa ja tavoitteena on nostaa se entistäkin korkeammalle tasolle. on sisällöltään päällekkäinen STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssin ja kurssin MATH1170 Probability and Statistics kanssa, opiskelija ei voi siis suorittaa näistä kuin yhden Aineopinnot..

Ravitsemustieteen perusopinnot Vuokatin urheiluopist

Itä-Suomen yliopiston opiskelijoilla on oikeus turvalliseen ja viihtyisään opiskeluympäristöön. Yliopisto ei hyväksy minkäänlaista epäasiallista kohtelua, kiusaamista tai häirintää. Yliopistossa on valmistunut ja otettu käyttöön ohjeistus ja toimintamalli opiskelijoita koskeviin häirintätilanteisiin.Ympäristötieteen syventävät opinnot (väh. 80 op) Ympäristöterveyden ja -teknologian opinnot tarjoavat opiskelijalle syventävät tiedot elin- ja työympäristön kemiallisista, fysikaalisista ja biologisista altisteista, kuten ilman ja veden epäpuhtauksista, säteilystä ja ympäristökemikaaleista, ja niihin liittyvästä riskinarvioinnista. Opinnoissa käsitellään laajasti altisteiden lähteitä, päästöjä, kulkeutumista ja esiintymistä ympäristössä, ihmisen altistumisen arviointia mittaamalla ja mallintamalla, ympäristötekijöiden haitallisia terveysvaikutuksia sekä altistumisen ja terveyshaittojen vähentämiskeinoja. Opiskelijalla on mahdollisuus erityisesti syventyä esim. ilmansuojeluun, veden laatuun, sisä- ja työympäristökysymyksiin tai säteilysuojeluun. Ympäristöinformatiikan opinnoilla voi hankkia valmiuksia ympäristötutkimukselle tyypillisten suurten tietoaineistojen analysointiin. Ympäristöterveyden ja -teknologian syventävät opinnot antavat erinomaiset valmiudet aihepiiriin liittyviin tutkimustehtäviin yliopistoissa tai tutkimuslaitoksissa, ympäristöterveysvalvonnan ja työhygienian tehtäviin eri hallinnon tasoilla ja yrityksissä sekä monenlaisiin kotimaisiin ja kansainvälisiin asiantuntijatehtäviin.

Video: Tarkoitus & määritelmä Perusopinnot

’Yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa.’ Yliopistolaki 558/ 2009. Perusopinnot suoritettuaan opiskelija tunnistaa eri väestöryhmien, erityisesti lasten ja nuorten, terveyteen, terveyskäyttäytymiseen, terveyshaasteisiin ja yleisimpiin sairauksiin liittyviä yksilöllisiä.. 8 Tutkintovaatimukset tilastotieteen sivuaineopiskelijalle Tilastotieteen sivuainekokonaisuudet Perusopinnot 25 op Aineopinnot 35 op Soveltavan tilastotieteen perusopinnot 25 op Syventävät.. Filosofian maisterin tutkinnon (pääaine fysiikka) tavoitteena on antaa opiskelijalle hyvä tietämys modernista optiikasta ja fotoniikasta sekä teoreettisella että kokeellisella tasolla. Tämä tarkoittaa kykyä ymmärtää optisia ilmiöitä, optisten systeemien suunnittelu- ja analysointimenetelmiä, sekä valonkulkua ohjaavien rakenteiden valmistusmenetelmiä ja kykyä osallistua oman alansa tieteelliseen viestintään. Nämä taidot yhdessä antavat valmiudet työskennellä fotoniikan alan yrityksissä asiantuntija- ja suunnittelutehtävissä ja ne antavat myös valmiudet fotoniikan alan jatko-opintoihin. Opetus perustuu laitoksella toteutettavaan korkeatasoiseen fotoniikan tutkimukseen.

Turun kesäyliopisto - Posts Faceboo

Opintojakson järjestäminen opetussuunnitelman mukaisesti edellyttää, että sille osallistuu vähintään 5 opiskelijaa. Jos opintojaksolle ilmoittautuneita opiskelijoita on vähemmän, voidaan opintojakso perua kokonaan tai järjestää muulla tavoin (esim. monimuoto-opetuksena tai kirjatenttinä).Tiedekunnat järjestävät opetuksen ja opintojen ohjauksen siten, että tutkinto on mahdollista suorittaa päätoimisesti opiskellen yliopistolaissa säädetyssä tavoiteajassa, tarkoituksenmukaisessa järjestyksessä ja keskeytyksettä. Opetus järjestetään hyväksyttyjen opetussuunnitelmien mukaisesti. (Opintojohtosääntö 21 §) Write a Linux Mint ISO to USB. Then use that Linux USB to boot into a PC that uses UEFI by disabling the Fast Startup feature in Windows

Itä-Suomen yliopistossa ei ole yhteisiä opintojen vanhenemista koskevia määräyksiä. Tiedekunnilla, laitoksilla/osastoilla ja oppiaineilla voi olla omia määräyksiään.Matematiikan aineenopettajan ja luokanopettajan koulutusohjelman tavoitteena on perehdyttää opiskelija matemaattisen ajattelun yleisiin perusteisiin ja opettajan työn kannalta keskeisiin matematiikan osa-alueisiin sekä luoda pohja matematiikan syventäville opinnoille. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija hallitsee matematiikan keskeisten osa-alueiden perusasiat ja tuntee matemaattisen ajattelun yleiset perusteet. Hänellä on hyvät pedagogiset tiedot ja taidot sekä peruskoulussa opetettavien eri aineiden perustuntemus, ja hän osaa keskustella opettajantyöhön liittyvistä yleisluonteisista kysymyksistä.Tietojenkäsittelytieteen FM-tutkinnon syventävät opinnot jakautuvat vastaavasti erikoistumisaloihin.

Home of BIOS & BMC Firmware.. Kandidaatin tutkinto on yleis-, perus- ja aineopintojen osalta yhtenäinen kaikilla opiskelijoilla. Metsätieteen perusopinnot suoritettuaan opiskelija tunteen kestävän metsätalouden keskeiset biologiset, tekniset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset lähtökohdat sekä osaa soveltaa niitä erilaisten aineellisten ja aineettomien hyötyjen tuottamiseksi metsätaloudessa. Metsätieteen aineopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee metsätieteellisen tutkimuksen keskeiset periaatteet sekä hallitsee kestävän metsätalouden keskeiset periaatteet ja sovellutukset erilaisten aineellisten ja aineettomien hyötyjen tuottamiseksi. Ravitsemustieteen perusopinnot | UEF (25 op). Ravitsemustiede selvittää ravitsemuksen merkitystä terveyden edistämisessä ja sairauksien hoidossa sekä tutkii syömisen merkitystä hyvinvoinnin..

Seuraavassa esitellään tiedekunnan oppiaineiden opetussuunnitelmat  tutkintorakenteineen. Yksityiskohtaiset tiedot opintojaksoista ja opetuksen toteuttamisesta lukuvuodella 2019-2020 löydät WebOodista.LuK-tutkinto on suunniteltu suoritettavaksi kolmen vuoden aikana, jota varten opiskelija laatii omia tavoitteitaan tukevan henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. HOPS-ohjaaja hyväksyy sen osana HOPS-opintojaksoa, jonka jälkeen suunnitelmaa päivitetään opintojen edetessä. LuK-opintojen aikana opiskelija laatii myös FM-tutkintoon tähtäävän henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa.

Koulusivistyskieli vaikuttaa opiskelijan tutkinnon kieliopintojen vaatimuksiin, alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon kypsyysnäytteen kieleen sekä opettajan kelpoisuuteen. Koska koulusivistyskielellä on vaikutusta opiskelijan opintoihin, tulee asia olla tiedossa jo henkilökohtaista opintosuunnitelmaa tehtäessä. Koulusivistyskielen määrittely kokonaisuudessaan löytyy akateemisen rehtorin päätöksestä Koulusivistyskielen määritteleminen ja alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon kielitaitovaatimukset (pdf).Ympäristö- ja biotieteiden laitos on valtakunnallisesti suurin ympäristöalan tutkimus- ja koulutusyksikkö. Sen kahdesta oppiaineesta ympäristötiede sijaitsee Kuopion ja biologia Joensuun kampuksella. Laitos on monitieteinen ja opetus nojaa vahvasti kansainvälisesti korkeatasoiseen tutkimukseen, jossa hyödynnetään eri tieteenaloja yhdistävää tarkastelutapaa. Opetuksessa ja tutkimuksessa perehdytään monipuolisesti eliökuntaan geenitasolta ekosysteemitasolle, fysikaalisiin ja kemiallisiin ympäristöterveysriskeihin, sekä ympäristöteknologioihin ja niiden kautta paikallisiin sekä globaaleihin ympäristöhaasteisiin. Keskiössä ovat ihmisen ja ympäristön vuorovaikutusten ymmärtäminen, ihmisen toiminnan ympäristövaikutukset, ympäristönmuutoksen vaikutukset eliöihin sekä ihmisten terveyteen. Tämä monipuolinen ihmisen, eliöiden ja ympäristön vuorovaikutuksen tarkastelu on kansainvälisesti ainutlaatuista.

Yhteiset perusopinnot 2018-2020 - Sähkötekniikan - Int

Perusopinnot Kandidaatin tutkinnon ensimmäinen opiskeluvuosi koostuu pääosin metsätieteiden perusopinnoista sekä metsätieteitä tukevista menetelmäopinnoista. Metsätieteiden aineopinnot sijoittuvat toiseen ja kolmanteen opiskeluvuoteen sivuaineopintojen kanssa. Kandidaatin tutkielman laatiminen ja siihen liittyvä proseminaari sijoittuvat kolmanteen opiskeluvuoteen. Kandidaatin tutkintoon kuuluvat kieli- ja viestintäopinnot suoritetaan toisena tai kolmantena opiskeluvuotena. Muut kieliopinnot kannattaa aloittaa opintojen alkuvaiheessa.Seuraavassa on kuvattu kemistin, kemistitutkijan ja kemian aineenopettajan koulutusohjelmien LuK-tutkinnon tutkintorakenteet (lyhenteet taulukoissa: vk = vuosikurssi, s = syyslukukausi, k = kevätlukukausi, o = voidaan suorittaa, x = suositeltu suoritusajankohta)

Seuraavassa on kuvattu kemistin, kemistitutkijan ja kemian aineenopettajan koulutusohjelmien FM-tutkinnon tutkintorakenteet (lyhenteet taulukoissa: vk = vuosikurssi, s = syyslukukausi, k = kevätlukukausi, o = voidaan suorittaa, x = suositeltu suoritusajankohta)HOPS:n laatimista varten jokaiselle opiskelijalle nimetään HOPS-ohjaaja, jonka tehtävänä on toimia opintojen suunnittelun tukihenkilönä. HOPS-ohjaaja mm. ^ Introduction - UEF. www.uef.fi. ^ Avaintietoa ja vuosittaiset raportit. 12 November 2013

Tilastotieteen perusteet by Leila Karjalaine

Sähköisessä tentissä on reaaliaikainen ja tallentava kameravalvonta. Sähköisen tentin suorittavalla opiskelijalla on velvollisuus tulla kutsusta todistamaan henkilöllisyytensä hänelle ilmoitetulla tavalla. (Opintojohtosääntö 32 §) Tekninen virheilmoitus: java.lang.RuntimeException: Opetussuunnitelma id:111 ei vastaa lukuvuotta 2019 <- fi.uta.cc.opsiwww.controllers.AbstractOpetusohjelmaController(AbstractOpetusohjelmaController.java->haeOpetussuunnitelma:180) <- fi.uta.cc.opsiwww.controllers.OpintoKokonaisuusController(OpintoKokonaisuusController.java->handleRequest:88) <- fi.uta.cc.opsiwww.aspect.AspectedUtaCache(AspectedUtaCache.java->getModelAndViewFromCacheOrProceedWithJoinPoint:264) <- fi.uta.cc.opsiwww.aspect.AspectedUtaCache(AspectedUtaCache.java->ControllerCache:173) <- fi.uta.cc.opsiwww.utils.HttpsEnforcingFilter(HttpsEnforcingFilter.java->doFilter:57) (Taulukossa ensisijaisesti suositeltavat suoritusajat on merkitty rastilla (x) ja vaihtoehtoiset suoritusajat ympyrällä (o))

Perusopinnot 20 op - . harjoittelu 30 op. pääaineopinnot 80 op. ont 15 op. sivuaineopinnot 40 op . valinnaiset opinnot. Tilastotieteen johdantok. - 1. luennolle 12.9 Kun opiskelija saa ilmoituksen tarkastajien lausunnosta ja arvosanaehdotuksesta, hänen on mahdollista keskeyttää opinnäytteen arvosteluprosessi. Keskeyttäminen tehdään kirjallisesti. Tällöin prosessi raukeaa. (Opintojohtosääntö 38 §)Opetusohjelmassa mainittua opintojaksoa ei opeteta ko. lukuvuonna, jos kurssille ei ole ilmoittautunut WebOodissa ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä vähintään 5 opiskelijaa. Ilmoittautumisaika pääosalle syventävistä ja vapaavalinnaisista joka toinen vuosi opetettavista opintojaksoista (kursseista) päättyy WebOodissa kuukautta ennen kurssin alkamista.

Tilastotieteen perusteet, tilastojen käyttö toimittajan työssä ja

'are' the Original Cü-aulhnrs üf Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa on seuraavat luonnontieteiden kandidaatin (LuK) tutkintoon johtavat pääaineet: biologia, fysiikka, kemia, matematiikka, tietojenkäsittelytiede, sovellettu fysiikka, ympäristötiede ja maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin (MMK) tutkintoon johtava pääaine metsätiede. Kandidaatin tutkinnon laajuus on molemmilla koulutusaloilla 180 opintopistettä (op). Laajojen kandidaattiohjelmien, biologia-ympäristötiede ja matematiikka-fysiikka-kemia, opetussuunnitelma sisältää kaikille yhteisiä opintoja, jolloin oma suuntautuminen eriytyy kampuksittain (biologia-ympäristötiede) tai valitaan myöhemmin opintojen aikana (matematiikka-fysiikka-kemia).Kukin erikoistumisala jakautuu moduuleihin, joiden kunkin laajuus on vähintään 10 op. Erikoistavia syventäviä opintoja on suoritettava vähintään 28 op. Syventävien opintojen moduuleista opiskelijan on sisällytettävä tutkintoonsa vähintään kaksi moduulia kokonaisuudessaan. Maisterivaiheen HOPS:in ohjaajana toimii jommankumman valitun moduulin vastuuhenkilö ja hän hyväksyy HOPS:in. HOPS MMM laaditaan joustavasti kandivaiheen lopussa tai maisterivaiheen opintojen alkaessa. Pro gradu tehdään siten, että se teemaltaan liittyy kiinteästi toiseen tutkintoon sisältyvän moduulin aihealueeseen. Maisterin tutkinnon erikoistumisala määräytyy pro gradun aihealueen mukaan, ja se sovitaan pro gradun aloitusilmoituksen yhteydessä. Opiskelija voi liittää vaaditun kahden kokonaisen moduulin lisäksi tutkintoonsa myös yksittäisiä opintojaksoja muista moduuleista niin, että 28 op vaatimus täyttyy. Moduulien sisällöistä voi kysellä tarkempia tietoja moduulien vastuuhenkilöiltä.

Katso opintoyhteisöt-taulukosta omat yhteisösi. Seuraa vähintään oman pääaineesi ja sivuaineidesi yhteisöjä.Kemian tutkimukseen sekä kemian alan ammatillisiin käytäntöihin perustuvan kandidaattikoulutuksen perusteella opiskelija (1) tuntee kemian ja tutkintoon kuuluvien sivuaineiden tai niihin rinnastettavien kokonaisuuksien perusteet, omaa (2) valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin, (3) riittävän kieli-, viestintä- ja raportointitaidon, sekä (4) edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon (FM) johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.Suositeltavimmat valinnaiset sivuaineet opettajankoulutuksen koulutusohjelmissa ovat fysiikka, kemia ja tietojenkäsittelytiede.  Matemaatikon koulutusohjelmassa luontevimmat sivuaineet ovat fysiikka, kemia, tietojenkäsittelytiede, tilastotiede ja taloustieteet.Opiskelijan tulee saada ohjausta opintojen kaikissa vaiheissa (Opintojohtosääntö 24 §). Yliopiston tarjoamat ohjauspalvelut löytyvät kootusti Kamusta.Bio vaihtoehdossa opinnot voidaan suunnata jo aineopintovaiheesta alkaen tukemaan valittua ympäristöbiologian erikoistumisalaa. Sivuaineeksi voidaan valita mikä tahansa erikoistumisalaa tukeva oppiaine, esimerkiksi ympäristötiede (Kuopion kampuksella), biokemia, hydrobiologia, kemia tai jokin muu luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan oppiaine tai maantiede, yhteiskuntamaantiede, yhteiskuntapolitiikka, oikeustieteelliset sivuaineet, esim. ympäristöoikeus, tai liiketaloustieteelliset sivuaineet.

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija hallitsee kattavasti fysiikan eri osa-alueiden tietoa ja kokeellisen työskentelyn taitoja. Opiskelijalla on valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja hänellä on riittävät kieli- ja viestintätaidot sekä hyvät edellytykset ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen. Koulutus perustuu tutkimukseen ja koulutusalojen ammatillisiin käytänteisiin.Luonnontieteellisen koulutusalan luonnontieteiden kandidaatin tutkinnossa pääaineen perusopinnot ovat vähintään 25 opintopistettä. Pääaineen aineopinnot ovat 55 - 70 op sisältäen kandidaatin tutkielman 6-10 op. Aineenopettajilla pääaineen aineopinnot ovat 40-46 op. Filosofian maisterin tutkinnossa pääaineen syventävät opinnot ovat vähintään 60 op, joihin sisältyy laajuudeltaan 20 op (aineenopettaja), 30 op tai 40 op pro gradu -tutkielma. Maisterin tutkinnossa sivuaineiden opintoja suositellaan täydennettäväksi niin, että kandidaatin ja maisterin tutkinnot sisältävät yhteensä vähintään kaksi perusopintojen (2*25 op) laajuista sivuainetta.  Kieli- ja viestintäopinnot ovat laajuudeltaan vähintään 9 op. Sivuaineeseen pitää suorittaa vähintään yhdessä sivuaineessa perusopinnot.

Kemistin ja kemistitutkijan koulutusohjelmissa opiskelevat opiskelijat suorittavat valitsemaltaan erikoistumislinjalta yhden pakollisen erikoisopintojakson (P). Kemian aineenopettajaksi ja kemian aineen- ja luokanopettajaksi opiskelevat suorittavat yhden pakollisen opettajakoulutuksen erikoisopintojakson. Muut erikoistumisopintojaksot voi valita kiinnostuksen mukaan.Fysiikan aineenopettajankoulutusohjelman opiskelijat suorittavat pääaineen ja toisen opetettavan aineen lisäksi aineenopettajan pedagogisten opintojen perusopinnot. Aineenopettajaopiskelijalla on pedagogisten tietojen ja taitojen perustuntemus, ja hän osaa keskustella opettajan työhön liittyvistä yleisluontoisista kysymyksistä.Aineenopettajan pätevyyteen vaaditaan sellainen filosofian maisterin tutkinto, jonka sivuaineina ovat aineenopettajan pedagogiset opinnot (60 op) sekä toisen opetettavan aineen perus- ja aineopinnot (60 op). (Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 14.12.1998/986.) Toiseksi opetettavaksi aineeksi sopivat perusopetuksen, lukion tai muun koulutuksen opetukseen kuuluvat aineet. Jotta näin laajat sivuaineopinnot olisivat mahdolliset, niin pääaineessa suoritetaan muita erikoistumisaloja suppeammat aineopinnot (45 op) ja syventävät opinnot (60 op). Näiden kahden sivuaineen lisäksi filosofian maisterin tutkintoon kuuluu vapaasti valittavia opintoja (22 op). Näiksi opinnoiksi suositellaan jonkin kolmannen sivuaineen perusopintoja (25 op), koska niitä voi myöhemmin täydentää aineopinnoilla (35 op) ja saada näin kolmannen opetettavan aineen kelpoisuuden.

Erikoisopintojaksojen ajoitus. (P) on valitun linjan pakollinen erikoisopintojakso. Erikoisopintojaksoja pyritään järjestämään kullakin linjalla vähintään yksi lukuvuodessa. Classical music in MIDI files. 19,300 free, legal and selected classical MIDI files and MIDI/ZIP collections: the largest resource on the net. Also includes biographies of the major composers, fugue.. (Taulukoissa ensisijaisesti suositeltavat suoritusajat on merkitty rastilla (x) ja vaihtoehtoiset suoritusajat ympyrällä (o))Muutoksenhakulautakunnan antamasta päätöksestä ei saa hakea muutosta valittamalla. (Opintojohtosääntö 50 §) UEF. Супер модератор. UEF. Супер модератор. Команда форума

Jos opetusryhmään ei voida ottaa kaikkia siihen ilmoittautuneita opiskelijoita, otetaan opiskelijat ryhmään yhdenmukaisin perustein. Ryhmään ovat etusijalla opiskelijat, joille opintojakso on pakollinen opiskelu- tai opinto-oikeuden ja siihen liittyvän opetussuunnitelman mukaisesti. Mikäli kaikkia näitä opiskelijoita ei sittenkään voida ottaa opetusryhmään, otetaan opiskelijat ryhmään yhdenmukaisin perustein. Tiedekunnat ja opetusta antavat yksiköt voivat antaa tarkempia määräyksiä opetusryhmiin valitsemisen perusteista ja muista ilmoittautumiskäytännöistä. (Opintojohtosääntö 21 §)Opintosuorituksen arviointi perustuu opetussuunnitelmassa vahvistettuun opintojaksokuvaukseen. Opintosuoritukset tai sen osat on suoritettava ja palautettava asetetussa määräajassa. (Opintojohtosääntö 34 §)

Opinnot järjestetään avoimena yliopisto-opetuksena ja opetus vastaavaa Itä-Suomen yliopiston (UEF) opetussuunnitelmien mukaista opetusta Ympäristötieteiden ja biotieteiden laitos tarjoaa biologian opiskelijoille biokemian perusopintojen  ja hydrobiologian perusopintojen opintokokonaisuudet.Opiskelijalle on varattava opintosuorituksen suoritusmahdollisuuksia riittävästi huomioimalla tutkinnoille säädetyt tavoiteajat. Opetussuunnitelmissa voidaan rajoittaa opintosuorituksen suoritus- ja korotuskertoja. (Opintojohtosääntö 31 §) Lääketieteen perusopinnot järjestetään Itä-Suomen yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti. Tavoite: Opintokokonaisuuden tarkoituksena on tehdä lääketiedettä tutuksi sekä tieteenalana että oppiaineena.. Tiedekunnassa on seuraavat filosofian maisterin (FM) tutkintoon johtavat pääaineet ja erikoistumislinjat biologia; fysiikka; kemia, jossa erikoistumislinjat kemisti ja kemistitutkija; matematiikka; sovellettu fysiikka; tietojenkäsittelytiede; sekä ympäristötiede, jossa erikoistumislinjat ympäristöterveys ja –teknologia sekä ympäristönmuutoksen biologia. Lisäksi filosofian maisterin tutkinto voidaan suorittaa aineenopettajan koulutuksessa biologian, fysiikan, kemian, matematiikan ja tietojenkäsittelytieteen pääaineissa. Maatalous- ja metsätieteiden maisterin (MMM) tutkintoon johtava pääaine on metsätiede. Tiedekunnassa on useita filosofian maisterin tutkintoon tai maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkintoon johtavia kansainvälisiä maisteriohjelmia, joita esitellään pääaineiden kuvauksen yhteydessä. Maisterin tutkinnon laajuus on 120 op.

Jos opiskelija hakee pääaineen vaihtoa niin, että tavoitetutkinto (tutkintonimike) vaihtuu, kyse on siirtohausta ja haku tapahtuu Opintopolku.fi -palvelussa. Tarkemmat ohjeet ja valintaperusteet siirtohausta löytyvät osoitteesta haeyliopistoon.fi/koulutussiirtohaku.Mikäli arvioinnin suorittanut opettaja ei ole oikaisupyynnön ajankohtana tavattavissa, tulee oikaisupyyntö jättää kirjallisena yliopiston kirjaamoon. Oikaisupyyntöön tulee antaa päätös neljäntoista (14) päivän kuluessa sen jättämisestä.Opiskelussa voi kuitenkin tulla eteen tilanteita, jolloin opiskelijalle tulee tunne, että hänen oikeusturvansa ei toteudu. Tämä voi koskea esimerkiksi opintosuoritusten arvostelua tai tenttitulosten julkistamista. Jos opiskelija on tyytymätön laitoksen/yksikön toimintaan (esim. opetukseen), opiskelijan tulee ottaa ensisijaisesti yhteyttä kyseessä olevaan opettajaan tai oppiaineeseen ja pyrkiä selvittämään asia. Useimmiten asia selviää parhaiten näin. Jos opiskelija kuitenkin kokee, ettei hän saa ääntään kuulluksi, tai hän ei tunne saavansa oikeutettua asian käsittelyä tai oikeudenmukaista kohtelua, hänen on mahdollista tehdä reklamaatio tai oikaisupyyntö.Osa kursseista luennoidaan englannin kielellä. Opiskelija voi suorittaa tentin joko suomeksi tai englanniksi. Etusivu > Matkailu & vapaa-aika > Vapaa-aika ja harrastukset > Taidekoulu > Kuvataiteen opiskelu ja maksut > Perusopinnot, 6-11-vuotiaat

Alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytteille tehdään alkuperäisyyden tarkastus käyttäen yliopiston valitsemaa sähköistä plagiaatintunnistusjärjestelmää. Opiskelija vastaa opinnäytteensä alkuperäisyydestä. (Opintojohtosääntö 36 §)Kemiassa voidaan suorittaa luonnontieteiden kandidaatin (LuK), filosofian maisterin (FM), filosofian lisensiaatin (FL) sekä filosofian tohtorin (FT) tutkintoja. Laitoksella toimii kansainvälinen maisteriohjelma, ”Master’s Degree Programme for Research Chemists”, jonka opetussuunnitelma on erillisenä osiona oppaassa.Sovelletun fysiikan opetussuunnitelmat muuttuivat syksystä 2018 lähtien. Tällöin siirryttiin kaikille opiskelijoille yhtenäisiin kandidaattiopintoihin ja vasta maisteriopinnoissa erikoistutaan laskennalliseen fysiikkaan, lääketieteelliseen fysiikkaan tai ympäristöfysiikkaan. Kandidaattiopintoihin tuli mm. lisää matematiikan opintoja sekä fysiikan peruskurssit uudistuivat. Maisteriopintoihin on tehty suositeltavia kokonaisuuksia (moduuleita), joissa on tietyn alueen opinnot ryhmitelty yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi.  Muutokset kannattaa ottaa huomioon omaa HOPS:a suunnitellessa, joten keskustele HOPS ohjaajasi kanssa, kuinka muutokset vaikuttavat sinun opintoihisi.Ympäristötieteen pääaineessa luentojen ja harjoitusten päätteeksi järjestetään kolme tenttitilaisuutta, joista viimeinen on useimmiten laitoksen yleisenä kuulustelupäivänä. Tentteihin on ilmoittauduttava WebOodissa 10 päivää ennen tenttiä. Tenttipäivät ilmoitetaan WebOodissa. Opiskelijan on ilmoittauduttava opintojaksolle vähintään 2 viikkoa ennen sen alkua WebOodia käyttäen. Valinnaiset opintojaksot järjestetään vain, jos niille osallistuu vähintään viisi biologian ja/tai ympäristötieteen pääaineopiskelijaa. Opintokokonaisuuksien pakolliset opintojaksot järjestetään, vaikka ilmoittautuneita olisi vähemmän kuin edellä on määritelty. Kaikkia kursseja ei tarjota joka lukuvuosi. Opiskelija voi ilmoittautua syventävien opintojen kursseille vasta, kun kandidaatintutkielma on jätetty arvosteltavaksi. Opetuksen ajankohdat löytyvät WebOodista ja Lukarista.Sovelletussa fysiikassa tarjotaan myös kansainvälinen maisteriohjelma Master's Degree Program in Medical Physics (MedPhys), jonka rakenne on kuvattu WebOodissa.

Ennen 1.8.2016 opinto-oikeuden saaneet opiskelijat suorittavat opintonsa oman opintojen aloitusvuoden OPSin mukaisesti tai voivat siirtyä opiskelemaan uudessa Ympäristö- ja biotieteiden laajassa kandidaattiohjelmassa. Tutkintouudistukseen liittyvät opintojaksojen muutokset on kuvattu WebOodissa ”Ympäristötiede syksyllä 2015 opinnot aloittaneille”-opinto-oppaan opintojaksot-välilehdellä. Lisätietoja poistuvien opintojaksojen korvaavista suorituksista saat HOPS-ohjaajaltasi.Erityisjärjestelyjä tarvitsevan opiskelijan on pyydettävä erityisjärjestelyjä tenttiin ilmoittautuessaan. (Opintojohtosääntö 32 §) Monia käännettyjä esimerkkilauseita, jotka sisältävät perusopinnot - englanti-suomi-sanakirja ja hakukone englannin käännöksille. Katso Lingueesta. Ehdota käännös kohteelle perusopinnot Opiskelijan ohjauksesta vastaavat ympäristötieteen pääaineen opettajat. Opiskelijalle nimetään myös oma HOPS-ohjaaja, joka neuvoo opintojen suunnittelussa ja muissa opintoihin liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi opiskelijat jaetaan opintojen alussa neljään tuutori-ryhmään, joissa vertaistuutorit (toisen vuosikurssin opiskelijat) kertovat yliopiston ja oppiaineen käytänteistä. Opintojen alussa järjestetään Orientaatio yliopisto-opiskeluun ja HOPS-opintoja, joissa perehdytään mm. yleisesti yliopisto-opiskeluun, ympäristötieteen tutkintorakenteeseen, opintojen suunnitteluun ja ympäristötieteen tutkimukseen, ammatteihin ja työelämään. The list of all currently public SCP: Secret Laboratory Servers, ordered similarly to the way they are displayed in-game

Kemian luentokurssit, lopputentti ja tutkielmat arvostellaan asteikolla 0-5. Perus- ja aineopintojen sekä syventävien opintojen kokonaisuudet määräytyvät opintopisteillä painotetuista keskiarvoista. Opintokokonaisuuksiin vaadittavien opintojen ollessa suoritettu opiskelijan tulee ottaa yhteyttä kemian laitoksen suunnittelijaan opintokokonaisuusmerkinnän saamiseksi.Kemian tutkimukseen sekä kemian alan ammatillisiin käytäntöihin perustuvan ja kandidaattikoulutusta syventävän maisterikoulutuksen perusteella opiskelija (1) tuntee syvällisesti erityisesti valitsemansa kemian erikoistumisalueen, mutta myös muut kemian osa-alueet, mikä mahdollistaa kokonaisvaltaisen alan kehityksen seuraamisen, omaa (2) valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen, (3) hyvän kieli-, viestintä- ja raportointitaidon, (4) edellytykset tieteelliseen jatkokoulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen sekä (5) toimimiseen työelämässä oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä.Vapaasti valittavia opintoja suoritetaan siten, että tutkinnon kokonaislaajuudeksi tulee vähintään 180 opintopistettä.

Syventävien opintojen erikoisopinto- ja työmenetelmäjaksot järjestetään ohjeellisen ajoituksen mukaisesti pääsääntöisesti joko parillisena tai parittomana vuonna, mikäli kuhunkin opintojaksoon on riittävästi ennakkoilmoittautuneita (omat kurssit ≥ 8, ulkopuoliset luennoitsijat ≥ 12). Pakollinen ilmoittautuminen WebOodissa.Opintosuoritusten, myös alempien ja ylempien korkeakoulututkintojen opinnäytteiden sekä sivuaineeseen laadittujen opinnäytteiden, arvioinnissa käytetään asteikkoa 0—5, jossa arvosanojen merkitys on seuraava: 5 = erinomainen, 4 = kiitettävä, 3 = hyvä, 2= tyydyttävä, 1 = välttävä ja 0 = hylätty. Suoritukset voidaan arvioida asteikolla hyväksytty ‐ hylätty, kun numeerista asteikkoa ei ole tarkoituksenmukaista käyttää. Arvosana 1 vastaa arvosanaa hyväksytty. Hyväksytyn suorituksen vähimmäisvaatimukset määritellään opetussuunnitelmassa. (Opintojohtosääntö 33 §)

Biologian aineenopettajaksi opiskelevat suorittavat pääaineen (biologia) syventävät opinnot ympäristönmuutoksen biologian ohjelman mukaisesti Joensuun kampuksella. Maisterintutkinto (120 op) sisältää ympäristötieteen tai biologian syventävät opinnot (80 op, biologian aineenopettajakoulutuksessa 60 op) sekä muita opintoja. Biologian aineenopettajalinjalla on pääaineen ja toisen opetettavan aineen lisäksi suoritettava aineenopettajan pedagogiset opinnot (60 op).Opiskeluhyvinvointityön tavoitteena on edistää opiskelijan terveyttä ja opiskelukykyä sekä opiskeluyhteisöjen hyvinvointia ja ehkäistä syrjäytymistä. Toisaalta tavoitteena on sekä yhteisöllisen että yksilöllisen tuen avulla luoda terve ja turvallinen oppimis- ja opiskeluympäristö sekä suojata opiskelijan mielenterveyttä. Aiheeseen liittyvää tietoa löytyy Kamusta.Tutkinnon pääaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden taikka koulutusohjelman syventäviin opintoihin sisältyy vähintään 20 ja enintään 40 opintopisteen laajuinen opinnäyte.(Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004)Itä-Suomen yliopiston johtosäännön (12 §) mukaan osaston/laitoksen johtajan yhtenä tehtävänä on päättää opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta. Jos opiskelijalla on koulusivistyskielenä jokin muu kuin suomi tai ruotsi, hänen tulee hakea päätöstä osaston/laitoksen johtajalta tutkintoon vaadittavista kieliopinnoista ja kypsyysnäytteen kielestä. Päätöstä tutkintoon vaadittavista opinnoista ja kypsyysnäytteen kielestä tulee hakea opintojen alussa. Hakemus jätetään opintopalveluihin.Metsätieteiden osasto Joensuun kampuksella on tieteenalallaan kansainvälisesti arvostettu tutkimus- ja koulutusyksikkö, jossa koulutetaan ammatillisesti osaavia ja yhteistyökykyisiä asiantuntijoita metsä- ja ympäristöalan kotimaisiin ja kansainvälisiin tehtäviin. Osaston tutkimusaloja ovat mm. metsäekologia, metsänhoito, metsäsuunnittelu, kaukokartoitus ja laserkeilaus sekä puunkorjuun logistiikka. Tieteellinen julkaisutoiminta on vilkasta, ja osastolla julkaistaan vuosittain 70 - 100 tutkimusartikkelia kansainvälisissä sarjoissa.

 • Grillsymbol.
 • Quantico season 2 episodes.
 • M9 bayonet dimensions.
 • Sopiiko manteli pähkinäallergiselle.
 • 12 kulmainen hylsy motonet.
 • Dokumentti juice.
 • Narsisti ystävätär.
 • Yhdenvertaisuuskysely.
 • A&a niemitalo oy.
 • Palvelutarjooma.
 • Pikkukakkonen pelit.
 • Pitaleipä valio.
 • Mungolife häät.
 • Prosieben live.
 • Saber taivutus.
 • Lucky bike mönchengladbach angebote.
 • Riistan myynti suomessa.
 • American airlines reservation.
 • Sähköskootterit vertailu.
 • Kinderspelletjes binnen.
 • Atom open command line.
 • Koirafobia.
 • Basketkorg planka mått.
 • Marie pierre curie.
 • Lucia hbl.
 • Mistä poikaystävä.
 • Yo mekko 2018 demi.
 • Petri korea.
 • Ylikerroin videot.
 • Bmw f10 öljy.
 • Jukka salminen anna anteeksi.
 • Articuno pokemon go.
 • Knuddels löschen.
 • Pippurimylly turku menu.
 • Tuusula tontit.
 • Hormonitasapaino kuntoon.
 • Binäärihaku java.
 • Hyundai i30 n kokemuksia.
 • Hyresrätt skultorp.
 • Sunwave bad gastein.
 • Naudan sisäfile lämpötila.